ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА
НА “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
В 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

(3 декември 2021 г. – 1 август 2022 г.)

Отчетният период /3 декември 2021  г. – 1 август 2022 г./ обхваща работата на ПГ „БСП за България“ в 47-ото Народно събрание.

Вследствие на проведените предсрочни парламентарни избори на 14 ноември 2021 г. (трети поред за 2021 г.) численият състав на парламентарната група на БСП се състои от 26 народни представители, 21 народни представители са членове на БСП, двама народни представители – коалиционни партньори, и трима са избрани от листата на гражданската квота.

ПГ „БСП за България” влезе в 47-ия парламент с приоритети, които отстоява и последователно следва през всички години на управлението на ГЕРБ:

– реална промяна на досегашния модел на управление;

– възстановяване на държавността и на конституционните принципи на разделение на властите, на правовата държава, справедливост, равенство;  превеждане на държавата и на българския народ през кризите с грижа за хората; активна проевропейска външна политика на равноправни партньори с другите държави – членки на Европейския съюз.

На 10 декември 2021 г., след проведен Национален съвет на БСП съвместно с ПГ „БСП за България“, бе oдобрено коалиционното споразумение за съставяне на правителство с още три парламентарно представени партии – „Продължаваме Промяната“, коалиция „Демократична България“ и „Има такъв народ“, както и кандидатурите на БСП за: вицепремиер и министър на икономиката и индустрията – Корнелия Нинова;  за министър на труда и социалната политика – Георги Гьоков; за министър на туризма – Христо Проданов, и за министър на земеделието –  Иван Иванов.

Народните представители от Парламентарната група   „БСП за България“ и министрите на БСП в управлението на държавата бяха социалния стълб в политиката на България. За този период приоритетно  бяха постигнати цели в социалната политика, за които парламентарната група се бори през 12-те години управление на ГЕРБ. Мерките бяха ориентирани към слабите, уязвимите групи, включително хората с увреждания. В условията на кризи  ПГ „БСП за България“ чрез предложенията си, приети в актуализацията на Бюджет 2022, успя да подпомогне семейства, домакинства, деца, възрастни хора с 22 млрд. лева. Мерките са ориентирани към: увеличаване обезщетенията за втората година на майчинство; безплатни детски градини и ясли; увеличаване на пенсии; подкрепа на работещите с разширяване приложението на ваучерите; увеличаване на броя на семействата, които ще получат енергийни помощи през зимните месеци, както и на сумата, с която ще бъдат компенсирани за тежестите, които ни чакат – повишаване на цените и инфлацията, увеличаване на  бедността и неравенството.

В резултат на приетите промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване средната пенсия ще достигне 669 лв. – 23,6% повече спрямо м. юни, без да се отчитат допълнителните суми, изплащани към пенсиите – т.нар. ковид добавка и индивидуални компенсаторни разлики, и с 9,8% повече при отчитане на допълнителните суми.

От 1 юли всички пенсии за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., се повишиха с 10 на сто. Към увеличения им размер бяха добавени ковид добавките от 60 лв. и индивидуалните компенсаторни добавки за хората, които са получавали такива към 30 юни т.г. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се увеличи с 26,2% – от 370 лв. на 467 лв. Таванът на максималният размер на пенсиите се повиши от 1500 лв. на 2000 лв. – 33,3% ръст. От 1 октомври 2022 г. пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2021 г., ще се преизчислят, което ще доведе до нов ръст на доходите на над 715 000 пенсионери. Средната пенсия ще достигне 722 лв. и ще нарасне с близо 19% спрямо юни 2022 г.

Влизането на БСП в управлението е естествено продължение на усилията на БСП да бъде не само опозиция на модела на управление на ГЕРБ през последните години, но и да предложи алтернатива, за възстановяването на справедливостта и равенството във всички социално-икономически сфери на обществото.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” В 47-ОТО НС

за периода /3 декември 2021 г. – 1 август 2022 г./

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ НА ПГ „БСП ЗА БЪЛГА­РИЯ“, в т.ч. съвместно и с други парламентарни групи:

Още с откриването на 47-ото Народно събрание ПГ „БСП за България“ обяви приоритетите в законодателната си дейност.

ПГ БСПБ внесе 34 законопроекта, част от които са внесени съвместно с н.п. от други парламентарни групи.

Дел. номер Дата Наименование Състояние
1 47-154-01-7 22.12.2021 ЗИ на Закона за данък върху добавената стойност оттеглен
2 47-154-01-8 22.12.2021 ЗИ на Закона за данък върху добавената стойност приет
3 47-254-01-3 18.01.2022 ЗИД на Закона за енергетиката приет
4 47-254-01-14 28.01.2022 ЗИД на Закона за регистър БУЛСТАТ приет
5 47-254-01-18 15.02.2022 ЗИ на Закона за пощенските услуги приет
6 47-254-01-19 22.02.2022 ЗД на Закона за Министерството на вътрешните работи приет
7 47-254-01-27 11.03.2022 ЗД на Закона за енергията от възобновяеми източници приет
8 47-254-01-30 24.03.2022 ЗИД на Закона за здравното осигуряване приет
9 47-254-01-31 24.03.2022 ЗИД на Закона за здравето приет
10 47-254-01-36 11.04.2022 ЗИД на Изборния кодекс обсъждане
11 47-254-01-38 14.04.2022 ЗИД на Закона за международния търговски арбитраж обсъждане
12 47-254-01-39 14.04.2022 ЗИД на Закона за защита на конкуренцията обсъждане
13 47-254-01-41 20.04.2022 ЗИД на Закона за задълженията и договорите обсъждане
14 47-254-01-42 21.04.2022 ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност приет
15 47-254-01-50 11.05.2022 ЗИ на Закона за здравето приет
16 47-254-01-53 13.05.2022 ЗИД на Закона за обществените поръчки отхвърлен
17 47-254-01-55 18.05.2022 Законопроект за Държавната агенция по вписванията обсъждане
18 47-254-01-59 26.05.2022 ЗД на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането обсъждане
19 47-254-01-61 02.06.2022 ЗИД на Закона за ветеринарномедицинската дейност обсъждане
20 47-254-01-67 10.06.2022 ЗД на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на НСот 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците приет
21 47-254-01-69 15.06.2022 ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове обсъждане
22 47-254-01-70 15.06.2022 ЗИД на Търговския закон обсъждане
23 47-254-01-71 16.06.2022 ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност обсъждане
24 47-254-01-75 17.06.2022 ЗИД на Закона за хазарта отхвърлен
25 47-254-01-77 23.06.2022 ЗИД на Закона за устройство на територията обсъждане
26 47-254-01-79 24.06.2022 ЗИД на Закона за убежището и бежанците обсъждане
27 47-254-01-81 27.06.2022 ЗИД на Закона за юридическите лица с нестопанска цел обсъждане
28 47-254-01-89 06.07.2022 ЗИД на Закона за водите обсъждане
29 47-254-01-88 06.07.2022 ЗИД на Закона за управление на отпадъците обсъждане
30 47-254-01-91 07.07.2022 ЗИД на Закона за устройство на територията обсъждане
31 47-254-01-100 15.07.2022 ЗИД на Закона за физическото възпитание и спорта обсъждане
32 47-254-01-106 20.07.2022 ЗД на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина приет
33 47-254-01-109 26.07.2022 ЗД на Закона за закрила на детето обсъждане
34 47-254-01-121 29.07.2022 ЗИД на Закона за биологичното разнообразие обсъждане

 

  1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВТОРО ГЛАСУВАНЕ ПО ЗАКОНОПРОЕКТИ:

По данни от 46 доклада по законопроекти за второ гласуване народни представители от ПГ „БСП за България“ са направили общо 235 предложения, като 230 са приети, а само 5 са отхвърлени при разглеждането им в постоянните комисии на НС. Преобладаващата част от предложенията са по повод приемането на актуализацията на държавния бюджет за 2022 г., внесените промени по Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за младежта, Закона за висшето образование  и др.

 

III.  РЕШЕНИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ВНЕСЕНИ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,  в т.ч. съвместно и с други парламентарни групи:

За този период са внесени 30 решения, част от които  съвместно с н.п. от други парламентарни групи:

Дел. номер Дата Наименование Статус
1 47-154-02-4 03.12.2021 Решение за избиране на секретари на Четиридесет и седмото Народно събрание Приет
2 47-154-02-2 03.12.2021 Решение за приемане на процедурни правила за избиране на заместник-председатели на Четиридесет и седмото Народно събрание Приет
3 47-154-02-3 03.12.2021 Решение за прилагане на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Приет
4 47-154-02-1 03.12.2021 Решение за приемане на процедурни правила за избиране на председател на Четиридесет и седмото Народно събрание Приет
5 47-154-02-11 14.12.2021 Проект на решение за попълване състава на Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание Обединен
6 47-154-02-18 21.12.2021 Решение за избиране на Комисия по околната среда и водите Приет
7 47-154-02-21 21.12.2021 Решение за избиране на Комисия по здравеопазването Приет
8 47-154-02-20 21.12.2021 Решение за избиране на Комисия по отбрана Приет
9 47-154-02-22 21.12.2021 Решение за избиране на Комисия по образованието и науката Приет
10 47-154-02-19 21.12.2021 Решение за избиране на Комисия по транспорт и съобщения Приет
11 47-254-02-9 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз Приет
12 47-254-02-8 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа Приет
13 47-254-02-11 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на НАТО Приет
14 47-254-02-7 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Приет
15 47-254-02-14 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Приет
16 47-254-02-16 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието Приет
17 47-254-02-13 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарното измерение на Централноевропейската инициатива Приет
18 47-254-02-12 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество Приет
19 47-254-02-15 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарната асамблея по православие Приет
20 47-254-02-10 21.01.2022 Решение за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония Приет
21 47-254-02-28 23.02.2022 Проект на решение за замразяване на възнаграждението на народните представители Обсъждане
22 47-254-02-29 02.03.2022 Решение за работата на Народното събрание през март 2022 г. Приет
23 47-254-02-36 30.03.2022 Проект на решение за предприемане на действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа Отхвърлен
24 47-254-02-58 05.05.2022 Решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по конституционни и правни въпроси (ДВ, бр.111 от 2021 г.) и за промени в състава на комисията Приет
25 47-254-02-59 05.05.2022 Решение за изменение на Решение за избиране на Комисия по бюджет и финанси (ДВ, бр.111 от 2021 г.) и за промени в състава на комисията Приет
26 47-254-00-62 13.05.2022 Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление Калина Константинова относно състоянието на „Български пощи“ – ЕАД – неизплатените заплати на служителите и хакерската атака Приет
27 47-254-02-65 01.06.2022 Проект на решение за възлагане на Сметната палата извършването на одит за съответствие, комбиниран с одит на изпълнението на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД Обсъждане
28 47-254-02-80 27.06.2022 Решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с GEMCORP и IP3 CORPORATION Приет
29 47-254-02-82 01.07.2022 Проект на решение във връзка с обявяването на 70 дипломати и служители от Руската федерация за Persona non grata Обсъждане
30 47-254-02-88 26.07.2022 Проект на решение за приемане на Законодателна програма на Народното събрание за периода юли-декември 2022 г. Обсъждане

 

 

  1. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
  2. Искания за изслушвания на министри по инициатива на ПГ „БСП за България“

 

Док. дата Адресат Вносители Относно Статус
29.06.2022 Кирил Петков, министър-председател на Република България в оставка, Пламен Тончев председател на Държавна агенция „Национална сигурност ; председателят на ДАР, директора на служба Военно разузнаване, и заместник министърът на външните работи Васил Георгиев ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ изгонването от България на 70 руски дипломати и служители проведено

 

 

  1. Изслушвания (по чл. 59 ПОДНС) – ;инистрите от БСП по тяхно искане са изслушвани по теми, които не са включени като точкр в дневния ред на НС:

– Корнелия Нинова, вицепремиер и министър на икономиката и индустрията – по 4 теми.

– Иван Иванов, министър на земеделието – по 1 тема.

 

7.01.2022 г. – вицепремиер и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова – тревожни демографски тенденции, произтичащи от Националното преброяване 2021 г.

Уважаеми господин Председател, господин Премиер, колеги вицепремиери, дами и господа народни представители, уважаеми български граждани! Последните дни ни заливат тревожни новини за скачащи цени, за инфлация, за увеличаващи се заболели от COVID-19 и не ми се иска да пропуснем една от най-тревожните от вчера – изнесената статистика след преброяване на българското население. За пръв път от 80 години сме под 7 млн. български граждани, намалели сме с 11% – с близо 800 хиляди по-малко сме за тези десет години. Сигурно разбирате, че каквото и да правим като законодателство – ние като екип от Министерството, а Вие като народни представители, законодателство, ако няма народ, няма смисъл да го правим.

Затова се обръщаме днес към Вас: да обединим усилията си по тази тема! През годините много сме говорили, много приказки са изказани, но дайте да се хванем и да свършим работа, защото, уважаеми колеги, след години тук ще дойдат други българи – и на нашето място, и на Вашето на народни представители. Въпросът не е за един парламент и не е за този състав на Народното събрание, на Министерския съвет, не е въпрос за един мандат и за политици едномандатници. Това е въпрос за държавници и нека да сложим някакво реално начало на действията по този въпрос!

От наша страна ще задействаме свикването на Националния съвет по демография в Министерския съвет към премиера, ще обсъдим конкретни мерки и ще Ви ги предложим. Наясно съм, че ние сме тук да се отчитаме пред Вас, а не да Ви даваме акъл, но се обръщаме със загриженост и молим за всеки законопроект, който гледаме оттук нататък, да положим усилия и да правим оценка на въздействието върху демографската криза. Ще бъде полезно и ще даде резултат. Като екип имаме готовност да седнем и рационално, умно и държавнически да сложим началото на реални действия, които ще започнат да решават най-тежкия въпрос – съхраняването на българския народ. Благодаря Ви.

 

 

21.01.2022 – Язовирите в България: състояние, проблеми, мерки  (По време на изказването тече компютърна презентация.)

Тук съм с екипа от Министерството на икономиката и индустрията, които са професионалистите по тема „Язовири“.

Уважаеми колеги народни представители, позовавам се на чл. 59, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, който дава възможност на министри по всяко време да поискат да говорят пред Вас по важни теми. Благодаря, че днес сте уважили тази моя молба и го правя по четири причини.

Първо, като лидер на опозиционна партия винаги сме настоявали изпълнителната власт да идва тук в парламента, да отчита работата си, и да представя най-важните въпроси за обществото, там където им е мястото – в парламента, в парламентарната република. И смятам сега, като част от управлението, тези думи на опозиционна партия да ги превърнем в действие. Моля да приемете, че често ще се възползвам от правото, което ми дава Правилника на Народното събрание по чл. 59, ал. 1, аз и колегите ми министри от „БСП за България“ в името на парламентаризма и връщането на авторитета на парламента.

Втора причина – защо сега? Сигурно много хора се питат, а и Вие след този тежък политически ден се питате защо точно сега трябва да ни занимава с тази тема? Дойдохме с премиера в края на януари, мислейки за края на март. Дойдохме, защото не искаме да се случва ето това, което ще видите на екрана. Години наред, десетилетия става това и всички политически сили от всички цветове тичаме след събитията, когато стане това, слагаме ботушите, хукваме да помагаме на хората постфактум. Дошла съм пред Вас през януари, за да предупредя за март. Всички професионалисти казват, че това е опасният период за българските язовири.

И последната причина е: изправям се пред Вас, защото смятам, че въпросът, който ще поставим, е въпрос на национална сигурност и на държавническо мислене. Уважаеми колеги, вижте следващата картина. Опитали сме се да представим язовирите в България, и повярвайте ми, не ни стигна картата да сложим всички. И защо казвам, че това е въпрос на държавническо мислене? Защото има една хубава народна поговорка: „Вода газим, жадни ходим.“ Имаме огромно водно богатство, което се излива в земята, а хората плащат все по-високи цени за вода. Нямаме поливно земеделие при това богатство на язовири и не можем да произвеждаме онези български хубави продукти – плодове и зеленчуци, защото се отнасяме безхаберно към водните ресурси на България.

На следващо място, при тази картина, която виждате, и причина да дойда пред Вас е, защото има лобизъм, защото има корупция, защото има редица частни ВЕЦ-ове, накацали по реки и язовири, от които печелят частни интереси, а състоянието на язовирите и на държавния интерес ще Ви представя след малко.

И на последно място, защото сме водени от желанието с Ваша помощ да сложим ред и да има отговорност.

Уважаеми колеги, народни представители, вече по същество. Откакто новият екип стъпи в Министерството на икономиката и индустрията в продължение на две седмици денонощна и упорита работа на колегите, които са с мен, и тук им благодаря, се опитахме да направим цялостен преглед на състоянието на язовирите в България – собственост, контрол, ремонти, злоупотреби и така нататък.

Искам да Ви уверя абсолютно отговорно, че нямаше институция в държавата – от най-висшата държавна институция до най-малкия кмет в страната, който да можеше да каже колко язовира има в България, чия собственост са, кой ги ремонтира, за какви пари, в какво състояние са и така нататък. Благодарение на Държавната агенция по метрология и технически надзор, на Държавното предприятие, на колегите от дирекцията положихме усилия да представим пред Вас и пред българското общество следната информация:

В България в момента има 6844 броя язовири. Какво е язовир според Закона, който сме приели в парламента? Има значение, не за да Ви изнасям лекции, а за това, което ще Ви кажа след малко. Язовир е водностопанска система, включваща воден обект, язовирна стена, съоръженията и събирателните деривации, както и земята, върху която са изградени. Казвам Ви го това, защото в процеса на работа установихме, че в един язовир един е собственик на земята, друг е собственик на стената, трети на водата, а този на водата, в някои случаи я е дал на концесия, за да може четвърти да гледа шарани на един язовир, затова Ви казвам какво е определението за язовир. Имаме един язовир с три собственика – първи проблем.

Вижте как е разпределена собствеността на язовирите в България: общинска собственост – 4962 броя; в Министерството на земеделието – 719 броя, които са разпределени, собственост на Министерството земеделието – 28 броя; „Напоителни системи“ – 241 броя; „Земинвест“ – 450 броя; Министерството на икономиката и индустрията, нашето Държавно предприятие за стопанисване на язовирите – 499.

Отбелязали сме на слайда и ще Ви обясня за каква друга собственост става дума – неизяснена чия е все още, плюс язовири на Министерството на отбраната, плюс язовири, попадащи върху поземлени имоти на различни собственици или върху поземлените имоти с дублиращи се права на собственост.

Следващо. Сдружение за напояване и земеделски кооперации притежават 157 броя язовири, сигурно не сте чували за това досега; 144 броя са частна собственост – купили си хората язовири; Министерството на енергетиката – 38 броя, в това число, 21 комплексни и значими за националната сигурност язовира.

Осмо. Държавна собственост има язовири – 13 броя, управлявани от областните управители с оператор ВиК дружества.

Уважаеми народни представители! Току-що Ви представих първия проблем – осем броя и вида собственици на български язовири, общински, държавни, частни, министерства, кооперации и така нататък. Първи проблем, на който ще Ви предложим и решение, разбира се.

Продължавам с Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. В това предприятие се управляват и стопанисват общо 547 язовира, то е в Министерството на икономиката и индустрията. От тях – 498 публична общинска собственост, която общините са прехвърлили на държавата; 48 са язовири със съдебен спор или неяснота относно собствеността. Един язовир, който е предоставен от държавата на предприятието язовир „Огняново“ – това са обектите в Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“. Какви са правомощията на това предприятие и какво правим с тези язовири? Това предприятие осъществява системен, непрекъснат технически мониторинг, поддръжка и ремонтно-възстановителни дейности, поддържа проводимостта на речното легло, на дигите и на корекциите на реките, регулиране на водните нива, наблюдава техническото и експлоатационното състояние чрез контролно-измервателна система. Какви са тук откритите въпроси?

През 2018 г. онова правителство и онзи парламент приеха промени в Закона за водите, в които беше предвидено в 3-месечен срок общините, които нямат възможност да стопанисват и финансират язовирите, да ги дарят на Държавното предприятие, което е създадено, за да ги управлява и стопанисва, сега сме 2022 г.

Какъв е процесът? Общините взимат решение да прехвърлят язовира, да го дарят, предават го на областния управител, областният управител го прехвърля на държавното предприятие. Резултатът дотук, уважаеми колеги, е: към края на 2018 г. 2717 заявления до министъра на икономиката има за прехвърляне на такива язовири към това предприятие.

Отказ от областните управи да приемат общински язовири – 1363 броя. Проблем! Общините са решили да ги дарят на държавата, защото не могат да ги стопанисват, държавата е отказала да ги приеме, защото те не отговарят на законовите изисквания – 1363 такива броя язовири.

Към момента по този въпрос държавното предприятие и прехвърлянето от общините към държавното предприятие съществуват следните проблеми: между другото, само да отворя една скоба – става въпрос за малки общински язовири, водоеми, които навремето са били свързани чрез „Напоителни системи“ и са служели за земеделието.

След като ГЕРБ нарязаха „Напоителни системи“ и ги предадоха за вторични суровини, язовирите са отрязани от тези системи, стоят си без стопанисване, без финансиране и така нататък. Тоест те са били част от цялата, голямата, хидромелиоративната система на България. В момента отрязани, без „Напоителни системи“, те стоят като едни паметници и ще видите какви са проблемите.

Те са следните: тези язовири са строени в периода до 70-те години на миналия век и техническото им състояние не съответства изобщо на нормативните изисквания. Няма запазена и представена никаква проектна документация за изграждането на тези язовири. Липсват строителни проектни документи и това създава огромен проблем на нашето предприятие, за да могат тези язовири да се стопанисват и управляват както трябва.

При огромна част от язовирите, които се прехвърлят в собственост на държавата от общините и се предоставят при нас, в процеса на прехвърляне не се прехвърля собствеността върху целия язовир или върху цялата земя, защото има трима собственици на земите, които се карат помежду си кой е по-, по-. Или защото стената е на един, водата е на друг, а земята е на трети, а концесионерът е четвърти. Следващ проблем, който поставям на Вашето внимание.

Минавам нататък, може би по-интересния въпрос – ремонт и реконструкцията на язовирите в ДКК. Освен Държавното предприятие в Министерството на икономиката и индустрията предишното правителство през 2018 г. създаде Държавната консолидационна компания. Тя е 100% държавна и ѝ се възложи да ремонтира и да прави реконструкции на язовири. Одобрен е списък от 416 язовира, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция. Тези 416 от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор са определени за язовири, за които е необходим спешен ремонт. Държавата отпуска с постановление онези прословути 500 млн. лв. на Държавната консолидационна компания за ремонт на тези язовири.

Какво се случва? ДКК плаща авансово цялата сума на „Монтажи“ ЕАД да започне ремонти. За тази цялата сума да започне ремонти на 267 от тези 400 и няколко язовира. А по отношение на 148 не се предприемат никакви действия.

Уважаеми колеги, от 267 са завършени ремонтите на 11. Ама цялата сума е преведена авансово – онези 500 милиона, и от 267 – 11! И по-интересно е, че от тези 11 за 10 ДНСК се произнесе, че са незаконно ремонтирани и отказва да ги приеме като ремонтирани.

Та значи дотук – от онези 500 милиона и възложените 267, имаме един узаконен. Десет само ремонтирани, но те са незаконно ремонтирани. Защо незаконно? Защото нямат строителни разрешителни, защото общината не е дала съгласие и така нататък.

Контролиращите органи искам да представя по тази тема по Закона за водите. Набързо тогава. Защото и тук се наблюдава разхвърляне на правомощията между различни органи, засичане на правомощия и така нататък. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е най-важната, защото тя предприема мерките за осигуряване на изправно техническо състояние, дейностите по извеждане от експлоатация, предписания на комисиите.

Областните управители чрез свои комисии по чл. 138 от Закона за водите също създават комисии, които следят, контролират и така нататък. Разбира се, всеки от собствениците има задълженията да предприема също мерки по контрола върху състоянието на язовирите.

Проблемите и решенията. Забавена класификация на язовирите по степен на потенциална опасност. Общата бройка на класифицираните язовири е 2909, като в първа висока степен са класифицирани 1374, във втора значителна – 334, и в трета ниска – 1201 язовира.

Втори проблем – не се актуализира информационната система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, разработена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.

Трето – голям брой неприключили процедури по безвъзмездно прехвърляне на държавата на язовири общинска собственост по реда на Закона за водите.

Четвърто – забавен е ремонтът на язовирите по този списък с постановление на Министерския съвет, специалния. Разбира се, цялата ситуация с ремонта, с 500-те милиона, с „Монтажи“ и така нататък, се намира в прокуратурата. Нали не се съмнявате в това?

Пето – незначителен брой на изцяло завършените обекти и проблеми с извършените до момента строежи, както вече Ви казах, от 200 и няколко само 10 ремонтирани незаконно и един-единствен узаконен.

Уважаеми колеги, казах Ви, че една от причините да се намираме тук, е да се обърнем към Вас за подкрепа за решаването на проблемите. Набелязали сме решенията, но не може сама изпълнителната власт. Защото и друг път съм казвала, и когато бях депутат, част от проблемите се намират в тази зала. Предлагаме Ви законодателни и организационни решения.

Законодателни – промени в Закона за водите, промени в две наредби, три или повече. Оказва се, че и доста подзаконови нормативни актове имат отношение към това, и разбира се, не Ви го предлагаме на думи. Когато идваме тук, идваме готови. Ние сме готови с промени в Закона за водите. В най-скоро време ще ги представим на Вашето внимание. И ако не сме политици и мандатници за един мандат, и не мислим само за края на този парламент, защото този проблем е от години и ще стои години напред, ще търсим подкрепа за промени в Закона за водите.

Подготвили сме и работят колегите по промени за подзаконовите нормативни актове, което е наша работа – на изпълнителната власт, наредби и други подзаконови нормативни актове. Това ще го свършим ние.

Организационни мерки, които също представяме на Вашето внимание. Ще Ви помолим за съдействие също чрез промени да създадем Единен регистър на язовирите в България и да се знае колко са, къде са, кои са и чии са. Бързо да приключим класификацията на язовирите – колко от тях са опасни, колко не, в какво състояние са. Да ускорим процеса по прехвърляне на язовирите общинска собственост към Държавното предприятие с всички наши общи усилия.

Да видим и актуализираме язовирите, включени в списъка за ремонти с онова решение на Министерския съвет № 495, и да се започнат адекватни – адекватни, а не проформа, ремонтни дейности на тези, като започнем от най‑опасните и приключим с тези, които имат нужда от ремонт, но не са толкова опасни за населението и за държавата.

Разбира се, още много може да се говори по тази тема. Аз се опитах да Ви я представя в цялост, но въпреки това сигурно колегите от Енергетиката, от Земеделието, от другите министерства имат какво да допълнят. Благодаря на всички, че ни помогнаха поне да изясним общата картина в страната, да набележим проблемите и да потърсим решения.

Благодаря Ви, че ме изслушахте. Ние сме на Ваше разположение, надявам се и Вие с помощ към изпълнителната власт. Ще завърша така, както и започнах – за да не виждаме повече такива картини, да си спасим хората от наводнения, да спасим домовете и покъщнината им и да използваме водното богатство на България за България и за българския народ. Благодаря Ви.

 

 

1.04.2022 г. – невъзможността на министър Нинова в съответствие с решение на НС да обяви пред парламента резултатите от окончателния доклад за извършения одит за съответствие при сключването и изпълнението на договори по Закона за обществените поръчки от „Монтажи“ ЕАД за периода от 1.01.2017-31.12.2020 г. на Сметната палата, който не е огласен на основание чл. 58, ал. 3 от Закона за СП

Уважаеми дами и господа народни представители! Позовавам се на чл. 59, ал. 1 от Правилника за работата и дейността на Народното събрание да направя изявление.

Уважаеми дами и господа народни представители от ГЕРБ, разбрах през цялото време, че Вие сте се подготвили за други хора, но аз съм се подготвила за Вас и затова моля да ме изслушате.

Уважавам държавността и институциите в България. Била съм на Ваше място, уважаеми колеги, и знам какво е да се бориш за увеличаване авторитета на Народното събрание. Дадох пред Вас обещание, което съм дошла да Ви кажа, че не мога да изпълня. Не мога не защото не искам, а защото не ми се дава възможност. Обещанието звучи така: на 18 март тази година на въпрос от Вас отговорих: „Скоро ще изляза пред Вас, уважаеми народни представители, с резултати от проверките и от Доклада на Сметната палата, който възложихте.“ Нека предварително да Ви кажа, че спрямо „Експо-Дубай“ Държавната консолидационна компания е много по-тежък случай. И не само за 500-те милиона за язовири, а и за други неща, които съвсем скоро ще обявя пред Народното събрание.

Уважаеми дами и господа народни представители! Сигурно сте забравили, че Вие сте възложили проверка на Сметната палата в Държавната консолидационна компания. Това е направено с Решение на Народното събрание. Не знам дали знаете, но Вие няма да видите резултата от проверката, която сте насрочили. На мен като принципал и едноличен собственик на капитала на ДКК също ми се отказва да ми се предостави Докладът за резултатите от проверката на Държавната консолидационна компания. Не само това, на мен ми се забранява да говоря за това, което се е случвало вътре. Аз знам от лицата, които са го получили – това е Съветът на директорите на ДКК, който има право по закон да го получи, там има достатъчно юристи – знам от тях, че всяко изречение в Доклада на Сметната палата е състав от Наказателния кодекс.

Обръщам Ви внимание, че май няма друг случай в историята на Сметната палата или поне в последните години, проверих, цял доклад на Сметната палата да бъде засекретен и предаден на прокуратурата за извършени престъпления. Обикновено, колеги, ако не сте следили проверките на Сметната палата, нещата изглеждат така: в докладите има констатации за нарушения и съмнения за престъпления, и тези части от Доклада се изваждат, предават се на прокуратурата, а останалата част от Доклада се публикува на страницата на Сметната палата, предава се на принципала – на министъра, и се праща в Народното събрание. За пръв път целият доклад – от първата до последната страница – е изпратен в прокуратурата със съмнения за престъпления. Както Ви казах, от хората, които са го чели, тъй като аз съм лишена от това право, той от първата до последната страница представлява състави на Наказателния кодекс.

Обръщам се към Вас – всички тук, ама всички, без оглед на партии и цветове, сме се клели, че ще работим в името на народа. Всички тук сме се клели, че борбата с корупцията ни е абсолютен приоритет. Гарантирам Ви, че в ДКК е заровена една от                най-големите корупции на новото време на България и се обръщам към Вас със следното предложение:

Аз съм получила, а знам вече, че и председателят на парламента е получил, и ДКК го сигнализирахме, писмо от Сметната палата, в което ми се казва като принципал на ДКК: „На основание чл. 58, ал. 3 от Закона за Сметната палата не могат да се огласяват данни за извършения одит до приключване на наказателното производство.“ След 28 години може би прокуратурата и съдът ще приключат някакво наказателно производство, за което всички ще сме забравили за какво става дума. „Поради това Одитният доклад не може да Ви бъде предоставен, госпожо Нинова, и ще Ви бъде даден след приключване на наказателното производство и уведомяване на Сметната палата от органите на прокуратурата на основание чл. 58, ал. 2 от Закона за Сметната палата.“

Уважаеми колеги народни представители! Член 58, ал. 2 от Закона за Сметната палата гласи, че при данни за престъпление в Одитния доклад Докладът се изпраща на прокуратурата и не се огласяват данни, поради което се затварят устите на тези, които искаме да изнесем истината за корупцията в България по време на управлението на ГЕРБ. Не Ви ли е обидно, че Вие, които сте възложили проверката на Сметната палата, няма да получите Доклада, никога няма да го видите?! (Шум и реплики.)

Но Вие сте възложители! Досега спорехте дали Народното събрание е най-висшият орган, в който трябва да идваме да се отчитаме. Безспорно е, Народното събрание в Република България е             най-висшият орган и съм тук като вицепремиер и министър да Ви се отчета. Обещах Ви, че ще се справим с ДКК и съм дошла да Ви кажа – няма как да Ви се отчета, макар че съм длъжна по Конституция, защото не мога да говоря, не мога и да го прочета. Не Ви ли е интересно и любопитно?! Вие не искате ли да го прочетете?!

Господин Председател, уважаеми колеги професионалисти и юристи в Народното събрание! Не сте длъжни всички да познавате законодателството в детайли. Нека заедно да направим възможно такива случаи да не се повтарят. Не може да има корупция, не може най-висшият ти орган, който проверява тези неща в държавата, Сметната палата да ти го е казала на 500 страници описание – дума по дума, аргумент по аргумент, документ по документ, и накрая да чакаш 28 години, за да приключи евентуално наказателно производство, за да вземеш мерки. Това е абсурд! Нека се опитаме заедно да излезем от тази ситуация.

Признавам Ви, като министър аз нямам ход. А отгоре на всичко, представете си невъзможната ситуация – в този доклад са ми дадени указания да взимам мерки – да завеждам дела, да прекратявам процедури, да обявявам обществени поръчки. Как да го направя, като не мога да го прочета и да видя какво ми е препоръчано?! Ако не го направя, ще бъда обвинена за безстопанственост. Ако го направя, ще бъда обвинена, че съм прочела Доклада и съм нарушила закона. Това е само един прецедент. Ами я си представете още 50 такива случая в държавата! За какво функционират тези институции в България?! За какво функционира Народното събрание, което възлага проверки на Сметната палата, за какво функционира Сметната палата, която прави проверки, за да не може след това изпълнителната власт и парламентът да вземем мерки?!

А Вие знаете ли, че по този доклад може да се наложи да променим някъде около пет-шест текстове в закона? Как ще го направите, като не сте го прочели и не знаете какво Ви е препоръчала Сметната палата? Ето в такъв казус се намираме. И съм тук, за да изразя уважение към българската държава и българските институции. Тук е мястото, където трябва да се решават тези проблеми. Обещала съм пред Вас и пред цял народ, че ще се борим с корупцията и че ще извадя пред Вас данните за тази корупция, доказани от Сметната палата, не от този казал, онзи рекъл, Сметната палата – с документи, с факти, с всичко.

Предлагам Ви, господин Председател, моля да намерим начин Вие като възложител да поискате от Сметната палата, като автор на Доклада ли, от прокуратурата ли, където е изпратен Докладът, някакво разрешение той да влезе, ако трябва, в Секретно деловодство. Опитайте да го разсекретите. Искаме истината, нищо повече. Истината и да си свършим работата по указанията, които са ни дадени там.

Като министър, който отговаря за ДКК, аз съм направила това – сигнализирала съм Вас и председателя на парламента да вземете мерки, изпратила съм писмо до прокуратурата, в което питам да ми се дадат указания какво да правя, защото съм длъжна да взема мерки по този доклад, но не мога да изпълня тези задължения. Предлагам в някакъв смислен юридически екип да се излъчат представители на всички парламентарни групи и да се реши този казус, защото той е прецедент, но позволете да прогнозирам, няма да остане единственият. И всички клетви, че ще се борим с корупцията, ще уважаваме държавността и ще уважаваме институциите, ще останат напразни, ако оставим този случай така – да замине в нищото без решение на проблема.

Благодаря Ви, че ме изслушахте.

 

 

3.06.2022 г. – министър на земеделието Иван Иванов – опустошителната градушка в Садово и действията на регионалното звено на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Виждам, че интересът към Агенцията за борба с градушките и нейната дейност е доста висок. Ще си позволя тук на Ваше искане да дам, първо, една фактология, а след това да направя няколко коментара по темата във връзка с падналата градушка в Садово.

Регионална дирекция за борба с градушките в Поповица от състава на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ защитава територията на 2244 кв. км. В нейна защита са разположени големи градове с прилежащите им територии, като село Труд, част от Пловдив, Асеновград, Садово, Първомай, Чирпан, Димитровград, Раковски и Брезово.

Хронологията на дейностите в работата на Регионална дирекция за борба с градушките в Поповица в следобед на 31 май 2022 г. при обработката на градоносните облаци по часове и минути е следната:

В 12,44 ч. от полигона искат и получават разрешение за противоградна дейност, наблюдават на радар развитието на процеса, като наблюдаваните клетки са 5 броя и в 14,31 ч. изстрелват първата ракета. До получаването на забраната са изстреляни общо 38 броя ракети по тези 5 клетки.

В 16,13 ч. получават предупреждение от Центъра за координация използването на въздушното пространство за предстояща забрана за стрелба. В този момент на радарите се наблюдава разделянето на една от петте клетки и зараждането на шеста градова клетка, дъщерна на петата.

В 16,15 ч. официално получават команда за забрана на дейността. Тази команда незабавно се свежда до всички 29 ракетни площадки и те изпълняват командата, като разреждат намиращите се на пусковите установки ракети, прибират ги в метални сандъци, тъй като това се извършва за намаляване на риска от непреднамерено изстрелване на ракети по време на забраната поради мълнии и статично електричество, и докладват за изпълнението на командата.

Тук дебело искам да подчертая, че Центърът за координация използването на въздушното пространство не е част от Министерството на земеделието, а е координационен орган в състава на Министерството на транспорта. В тази връзка, аз преди да дойда, в кабинета ми имаше работна среща между ръководителя на звеното към Министерския съвет за разследване на въздушни катастрофи, директора на Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ и бях уверен, че на 13 юни ще се проведе поредната среща с всички отговорни институции за изчистване на определени неясноти по отношение на работата на РВД и на този център, и налагането на забрани по отношение на изстрелването на ракети. Защото те стриктно спазват тази забрана.

Говорим тук за пътнически самолет, за който е имало информация, че ще прелети и съответно рискът да бъде отнет човешки живот, мисля, че е по-сериозен, отколкото да унищожим селскостопанска продукция предвид настъпването на такава категорична забрана. Такова е нашето законодателство.

Така че структурите на Министерството на земеделието не носят никаква отговорност за това, че е наложена забрана и съответно са спрели. Продължавам нататък.

По време на забраната се наблюдава, че петте броя клетки дисипират, тоест намаляват своята сила поради проведеното въздействие по тях, а същевременно появилата се в 16,13 ч. шестнадесета клетка започва да действа, тъй като тя се е отделила от петата и съответно не се обработва поради забраната.

В 16,31 ч. от Центъра за координация използването на въздушното пространство се получава команда за снемането на забраната и разрешаване на работата. Три минути по-късно се изстрелва първата ракета по шеста клетка, като до 16,52 ч. са изстреляни общо 15 броя ракети по нея. Още след първите ракети след около 2 – 3 минути се наблюдава дисипация на клетката, но не е достатъчна, поради около 10 – 15-минутно на стрелбата, което се оказва фатално.

В 16,42 ч. в полигона от запад навлиза седма клетка и започва стрелба и по нея, като по нея са изстреляни общо 10 броя ракети и тя също дисипира.

Последната стрелба от полигона е извършена в 17,01 ч.

Първите данни за паднали градушки от полигоните се събират от ракетните площадки. Освен данните за паднала силна градушка от шеста клетка в района на Садово, данните за много обилен дъжд – над 22 литра на кв. м, и рядък град с размери на грах за около 3 – 4 минути са докладвани от ракетните площадки в Шишманци и Маноле.

Общата площ на седемте обработени градови клетки е 460 129 дка, а само на шеста е 153 хил. дка, като 109 хил. дка от нея са обработени след забраната. За съжаление, 34 600 дка са останали необработени заради забраната и там съответно е паднала тази градушка, която е унищожила насажденията.

Впоследствие в резултат на моя заповед още на 1 юни 2022 г. сутринта в Садово с господин Георги Динев – заместник изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, и господин Николай Маринов – главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, посетиха град Садово във връзка с нанесени щети от паднала градушка на територията на селото и неговото землище.

Те установяват, че по предварителни данни на земеделските производители засегнатите площи са около 10 – 11 хил. дка, основно засегнати култури са тиквички, домати, пипер, зеле, ряпа, пъпеши, картофи, слънчоглед, царевица, нахут, жито, зърно-житни, трайни насаждения и други. Веднага е осъществен незабавен контакт със служителите на Общинска служба по земеделие – Садово, и Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив, заедно с кметовете на населените места и земеделските стопани за уточняване на обстановката и уведомяването на земеделските стопани за реда за подаване на заявления за оглед на пропаднали площи вследствие на настъпилите неблагоприятни климатични събития.

Проведена е среща в съответното населено място със земеделските стопани и служителите на Министерството както от Държавен фонд „Земеделие“, така от областните служби, така и от общинските служби по земеделие и земеделските стопани.

За съжаление, аз тук искам да призова от трибуната земеделските стопани, да не се въвличат в налагането им на лични и партийни интереси, за да страдат те, да се възползват от възможността, която им дава държавата, а именно да подадат своите заявления пред общинските служби по земеделие в 7-дневния срок, за да могат да бъдат обработени тези заявления, да се прегледат всички пропаднали площи, да се оцени степента на пропадане и държавата да може да изплати тези обезщетения.

Тази година в държавния бюджет са предвидени 5 млн. лв. за обезщетение на земеделски производители в резултат на неблагоприятни климатични условия.

Миналата година сме обработили всички дейности. Ще отворя една скоба. Знаете, в Раковски за първи път е направено – не знам по каква причина, индивидуално отваряне на програмата de minimis, за да бъде обезщетен само…

МЛАДЕН ШИШКОВ (ГЕРБ-СДС, от място): Не са обезщетени.

МИНИСТЪР ИВАН ИВАНОВ: Обезщетени са, господине! Обезщетени са!

На 20 май са си подали последните заявления, днес им е изплатено. Нали разбирате! Десет дена. Недейте изкривява! Аз имам информация. Вие едва ли знаете по-добре от мен! До 20 май! Това са за под 100%. За под 100%! Защото ние тази година за първи път – за първи път! – направихме компромиса да платим под 100% пропаднали площи с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“. Под 100%! Досега никога не е правено да се плаща под 100% повредени площи. Тази година на 20 май приключи приемът. Днес, на 3 юни 2022 г., е платено всичко. Всичко! Аз имам уверението на директора на Държавен фонд „Земеделие“, че днес сметките на земеделските стопани са заверени.

За съжаление, Изпълнителната агенция „Борба с градушките“ през годините е използвана, ако не се лъжа, да превозва, включително футболистите, от любимия отбор на председателя на Политическа партия ГЕРБ, но ние тази година с общи усилия на целия екип на Министерството успяхме да намалим до минимум цената, която се плаща. В момента страната е обхваната отвсякъде, с изключение на районите, където няма изградени ракетни площадки. Това е районът на Кюстендил и Смолян, но там различни причини налагат да не могат да се изградят тези площадки. Северна, Североизточна и Централна България са обхванати от така наречения самолетен способ. Ние направихме така, че сумата, която се плаща в минали години, тази година да бъде по-ниска. Оказа се, че това нещо може да се случи. Към днешна дата от държавата са изхарчени и предстои да се изхарчат 13,5 млн. лв. за покриване на територията на страната за борба с градушките.

Отделно призоваваме земеделските стопани да застраховат своята продукция, защото държавата всяка година покрива 65% от сумите, които те плащат застраховки в различни вариации – 65%! Това означава, че ние поемаме огромния риск. За съжаление, пак казвам, поради лични причини най-вероятно, защото за мен е изненада как кметът на Садово… (реплика от ГЕРБ-СДС: „От БСП.“) …настоява и отблъсква тези хора да отидат и да си подадат заявленията, за да бъдат обезщетени. Защо, питам? (Реплики от ГЕРБ-СДС.)

Защо го прави? Ако не е разбрал, да му кажа, че местните избори са догодина, не са тази година, а са догодина и нека заради някакви лични амбиции на някого си да не страдат хората, земеделските стопани и да не ги подтиква да искат за едно и също събитие да получават два пъти средства, защото това е все едно един автомобил, който е претърпял пътнотранспортно произшествие, по чужда вина да вземе пари от този, който му е причинил щетата и да вземе пари от застрахователя. Нали се сещате какво означава това? Защото той ги подтиква да извършват и това нещо, а то е в разрез с Регламент 2016/7 на Европейския съюз и ако някой служител от Министерството го допусне, ще трябва да отиде на прокурор.

Няма как, не е нормално един представител на местната власт да подтиква земеделските стопани да извършат незаконосъобразни действия. Държавата си е свършила всичко необходимо и в момента, в който си подадат тези заявления за подпомагане, да се обследват площите, тези земеделски стопани ще бъдат обезщетени. Знаете какъв е редът, има технологични карти, възстановяват се реално направените разходи – до 80% от тях за тези пропаднали площи, вече имаме практика. Тази година, подчертавам, за първи път платихме под 100%. Ако има и под 100%, ще вземем под внимание това. Тези хора няма да останат! За първи път държавата полага такива грижи за земеделските стопани и не мога да се съглася тук с изказването – много странно: в унисон ГЕРБ и ДПС, излизат тук, от трибуната, в порядък и твърдят, че държавата не се грижела за земеделските стопани.

Извинявам се, дами и господа народни представители, но за първи път тази година държавата изхарчи 143,5 милиона дотук извънредно от държавния бюджет за покриване на извънредните разходи във връзка с ковид кризата на земеделските стопани. Безпрецедентно! В актуализацията на бюджета също сме предвидили доста сериозен обем и твърденията тук, от трибуната, на някои народни представители, че държавата не се грижи, не са верни. Ние работим прекрасно с Министерството на финансите и ние сме направили своите разчети и на коалиционен съвет това нещо е обсъдено. Това, че не е артикулирано като антикризисна мярка – не, това е регулярната мярка, която ние считаме, че трябва да се провежда и земеделските стопани ще бъдат компенсирани, защото ние знаем, че това нещо ще допринесе за преодоляване на продоволствената криза, която тресе цял свят. Ние сме една от държавите, която своевременно взехме мерки, и нямаме към настоящия момент зверско качване на цените, каквото има в други държави, благодарение на тази инвестиция – 143,5 милиона дотук, които ще бъдат изплатени в следващите дни, извън всичко останало.

Знаете, че бюджетът на Министерството тази година беше завишен със 150 млн. лв. Няма такова нещо.

Извинявам се, критиките, които Вие – не знам откъде сте взели тези бележки, за пореден път го казвам, защото те са служебна информация – за съжаление, са критики към Вас, дами и господа от ГЕРБ: за това, което сте сътворили Вие. И ние сега трябва да го поправяме… (Ръкопляскания от „БСП за България“ и възгласи: „Браво! Браво!“)

И е във вреда на земеделските стопани. Европейската комисия казва това, което направихме, защото аз чета коментарите и писмото от комисаря Войчеховски, който каза: „Изключително зрял план. Изключително добър стратегически план.“ Добре, че за два месеца успяхме частично да оправим тези щети. В следващите три месеца ние имаме ангажимента този план да бъде перфектният план, който ще бъде приложен в България за земеделие и ще го направим. Бъдете сигурни: българските земеделци няма да останат без пари, защото за първи път държавата, благодарение на нашата 2-месечна работа, Министерският съвет одобри 60% национално съфинансиране и това се оценява от Европейската комисия. Ако има някакви бележки, е благодарение на труда и творчеството, които сте положили Вие, господа от ГЕРБ, и частично служебният кабинет с неговите фантазии, които са вложили в този стратегически план и ние трябваше да го оправяме. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Благодаря за вниманието.

 

 

1.07.2022 г. – вицепремиер по икономиката и индустрията Корнелия Нинова – позиция на „БСП за България“ относно изгонването на 70 руски дипломати

Уважаеми български граждани, в толкова много кризи сме напоследък, а от няколко дни и това изостряне на отношенията с Руската федерация. Дойдох сутринта с вяра, че кризите мобилизират характера, хладнокръвието, разума. След два часа вече съм по-малко уверена, но Ви моля да ме изслушате, уважаеми народни представители, след това решете какво да се прави.

Ситуацията, в която се намираме в момента, по темата изгонване на руските дипломати за мен поне е абсолютно дежа вю. България, българското Народно събрание, правителство и политически партии бяхме в същата ситуация преди няколко години. По-лека наистина, но същата.

Моля, ако имате търпение, да Ви прочета няколко думи към младите колеги, без да Ви назидавам. Сега започвате да се учите на голямата политика. Трябва да се учите от историята.

Към колегите, с които бяхме тогава в тази зала, в онова време, което ще припомня, да им кажа, че подобен случай го разглеждахме тук и нямаше реплики: Народното събрание не е мястото, където да се решават тези въпроси.

Така че проявявате непоследователност. Ще Ви припомня какво се случи тогава с едно мое обръщение към парламента преди години. Ще видите, че звучи абсолютно еднакво към сегашния момент.

Има такива моменти в историята, които изискват в най-висока степен мъдрост, разум и лидерство. И Европа, и България се намираме в такъв момент сега. Признавайки правомощията на изпълнителната власт, смятаме, че в парламентарна република, тук в българския парламент, трябва да вземем отношение. Трябва да вземем решение, с което да не оставяме българското правителство само в този сложен момент, и всички институции да се обединим за България.

Това го казвам аз, като лидер на опозицията, когато управлява Бойко Борисов – в тежка война между нас.

Били сме разделени по много въпроси. Разделени сме и сега. Коалиционните партньори в правителството са на различни мнения. Има различни позиции дори в управляващата партия ГЕРБ – на техните депутати. Какво предлагаме? Какво може да ни събере, отново казвам, в този сложен момент за България и за Европа.

Предлагаме обща позиция на българското Народно събрание, обединена около общочовешки ценности и принципите на международното право, принципа на равнопоставеност и взаимно уважение между държавите – членки на Европейския съюз, които са необорими принципи за нас.

Първо, ако сте съгласни, да заявим, че ние сме за мир и против войната. Допускам, че никой от Вас не оспорва тази теза. Мир се постига с диалог, а не с оръжие и заплахи.

Второ, да заявим, че ние сме за истината и за принципа на международното и българското право – невинен до доказване на противното. Също допускам, че сте съгласни. До този момент, никой от нас не знае каква точно е истината. Да кажем, че искаме да я научим ние – народните представители. Досега никой не е дал безспорни доказателства за нечия вина. Вероятно не означава сигурно. Никой никъде не бива да бъде съден по вероятност.

Трето, докато не се дадат безспорни доказателства, България да не гони руски дипломати и да не отзовава свои.

Това е преди много години.

Четвърто, да заявим, че ние споделяме солидарността, но солидарност с правото, с истината, с принципите на суверенитет и ненамеса на чужди държави във вземането на национални решения. Големите европейски демокрации ни дадоха пример тези дни.

Франция – президентът Макрон ще посети Москва и ще се срещне с президента Путин.

Германия – правителството експулсира четирима руски дипломати, но приема четирима нови на тяхно място.

Австрия – открито и честно пред народа си и пред света правителството заяви, цитирам: „Лондон изразява недоволство, за да ни принуди да приемем определени мерки, но въпреки това няма да експулсираме руски дипломати. Запазваме канал за диалог с Русия.“ Нещо повече. Австрия заяви желание да бъде посредник между Европа и Русия.

„Днес, уважаеми колеги, във вихъра на тази безпрецедентна криза, лидер на Европейския съюз е България.“

Тогава беше.

„Би трябвало като такъв, ние да бъдем мостът между Европа и Русия. Българският министър-председател неведнъж се е нагърбвал с ролята на посредник между Европа и Турция и между Европа и Западните Балкани. Мисля, че няма по-изключителен момент, в който България като председател на Съвета на Европейския съюз да поеме тази роля на мост.

Уважаеми дами и господа народни представители, ако мога да обобщя, предлагаме обща позиция на българското Народно събрание. Основаваме четири тези. Искаме мир, а не война. Искаме да знаем истината и да се спазва принципът за невиновност до доказване на противното. Дотогава няма да експулсираме руски дипломати. Дотогава няма да отзоваваме наши. Като председател на Съвета на Европейския съюз сме готови да поемем лидерство в посредничеството в диалога Европа – Русия.“ Това е цитат.

Уважаеми колеги, става дума за 30 март 2018 г. – случаят „Скрипал“. Искам да Ви разкажа какво се случи тук тогава. След тази моя декларация господин Цветанов, който беше председател на парламентарната група на  ГЕРБ, направи след мен жестоко агресивно обръщение. Жестоко агресивно! Тук беше луд скандал. Поискахме почивка след това мое обръщение и се събрахме на Председателски съвет. Тогава премиер беше Борисов, а аз като председател на „БСП за България“, на опозицията, господин Цветанов и тогава беше Цвета Караянчева. Събрахме се в нейния кабинет. Убеждавах Борисов с аргументи за българския национален интерес, какво ще последва от това. Цветанов крещеше неистово.

Какво се случи накрая? Влязохме в залата и обявихме, че няма да гоним руски дипломати. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)

България засега няма да гони руски дипломати заради случая „Скрипал“, но смята, че е изразила достатъчно солидарност с Великобритания и съюзниците, като е извикала посланика си от Москва за консултации в София.

Решението, взето в петък от Съвета по сигурност към Министерския съвет, е рядка проява на единодушие между правителството, от една страна, президента и БСП, от друга, които принципно застават на позицията на националния интерес. Това е историята от тогава.

Господин Борисов, страшно съм изненадана от изказването Ви сутринта, защото помня онзи разговор през 2018 г. Сутринта ястребски – веднага да се гонят, подкрепяме, нито крачка назад. Разбираме, че искате да се върнете във властта през проатлантическото мнозинство, за което говорите, но това не е проатлантизъм. Това е просто желание да се върнете във властта. Днешната Ви позиция коренно противоречи на това, което тогава с разум и с хладнокръвие решихме на Председателския съвет.

Сега се обръщам към Вас, уважаеми народни представители, загубихме два часа и 10 минути в процедури. Остават 50 минути до решението Руската федерация да закрие посолството си в България. Искам да Ви кажа къде по света се е случило това и да видите в какъв списък ще влезем.

Папуа Нова Гвинея – закрито посолство на Русия.

Суринам – закрито посолство на Русия.

Грузия и последното в Украйна заради войната.

Нито един от големите политически и световни опоненти на Русия, нито един от идеологическите им врагове не си е позволил това, което се случва днес в България. Дори и по време на война. Нито една държава в света днес не си позволява да скъсва дипломатическите отношения и да си закрива представителствата.

Трябва да си дадем сметка за последиците – икономически, политически, социални, културни, каквито искате.

Представете си, че това се случи днес, и че спрат доставките на петрол. Нямаме горива, блокираме икономиката, семействата – всичко.

Представете си, че спре взаимното сътрудничество по отношение на АЕЦ „Козлодуй“. Дали можем да останем и без ток?

И не ми говорете, че това е русофилство или слугинаж на Путин. Това е българският национален интерес (ръкопляскания от „БСП за България“), това е волята ни да не оставим България на прага на зимата на студено и тъмно, а хората на гладно. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Знам, че сме идеологически различни, знам, че отдясно ще кажат: браво, тези са малко – трябва още. Знам, че отляво ще кажем, че това е грешка.

Уважаеми колеги, не е време за този спор сега, защото държавата е изправена пред реална опасност, ако прекратим дипломатическите си взаимоотношения с Русия.

В частност (шум и реплики) искам да Ви кажа, че освен големите национални интереси, ние сме отговорни за стотици хора в Русия – българи в Русия.

Искам да Ви кажа, може би не знаете – Министерството на икономиката и индустрията има един Център на промишлеността на Република България в Москва – огромно нещо, огромен имот, в който в момента действат 112 договора за отдаване на ползване на офиси, складове и гаражи и там има български фирми и български стоки. 112 договора! Сключени са с 44 юридически и 60 физически лица. Имаме 17 договора за оказване на услуги с физически лица. Имаме 26 души на трудови договори. Това е само частен пример, защото е в моята отговорност и го знам, и го следя, и съм загрижена какво ще правим с тези хора, какво ще правим с българските фирми.

Знаете ли, че там има три жилищни блока, в които има над 400 семейства, живеещи там. Три огромни жилищни блока! Там има и непълнолетни деца. (Шум и реплики.)

Ако не Ви интересува голямата геополитика, питам Ви: какво правим с тези българи, ако днес до 17,00 ч. се затворят посолствата.

Някаква мисъл за грижа имате ли освен (шум и реплики) процедурни битки и така нататък?

За пореден път очевидно няма да бъда разбрана, особено тук. (Шум и реплики.)

Призовавам за хладнокръвие, за разум и за взимане на решение. (Шум и реплики.) Предлагам Ви следното.

Очевидно е, че институциите, както Ви казах, си прехвърлят горещия картоф, не желаейки да понесат отговорност и нямайки смелост да понесат отговорност.

Мисля, че е най-логично да се направят следните няколко неща.

Първо, господин Кирил Петков да излезе и да заяви, че няма да се кандидатира за министър-председател официално, а не да четем някакви вметки по сайтовете.

Второ, преди да го направи, незабавно да уволни заместник‑министъра на външните работи, който е подписал тази нота.

Трето, президентът незабавно да уволни председателя на Държавната агенция по национална сигурност, който е приел устно някой да му нареди да изготви едни списъци. В България има ред и закони и там се казва, че когато ти наредят дори висшестоящи да направиш нещо в противоречие със закона, имаш право да откажеш и не носиш никаква отговорност.

Имало данни за 34 – извинете, че и аз ще използвам популярния израз шпиони, а другите в списъка били правени на око! Този човек трябва да понесе отговорност за това, че е направил тези списъци.

Премиерът да каже, че няма да се кандидатира, заместник‑министърът на секундата да си тръгва, който е подписал тази нота, президентът да уволни шефа на ДАНС и Народното събрание да поеме своята отговорност.

Уважаеми колеги, предлагам Ви да вземете решение – не бягайте от отговорност, тук сме най-висшият орган в парламентарната република и аз Ви прочетох какво се случи 2018 г., когато беше много по-лек казусът. И с Борисов, с който сме и бяхме тежки врагове, които… Вие сега изобщо тук си преливате – ДПС, ВЪЗРАЖДАНЕ, тогава си беше ясна разделителната линия, ние бяхме тежки врагове и си оставаме опоненти в политиката. Тогава седнахме и се разбрахме, че изгонването на руски дипломати по казуса „Скрипал“ ще навреди на България.

Мислите ли, че сега не можете?! Нямате ли тази готовност (шум и реплики) Народното събрание да приеме решение като орган, който упражнява контрол върху изпълнителната власт, да приеме решение министърът на външните работи да отмени тази нота – тя има право да отмени нотата на своя заместник.

Второ, да се направи точен преглед за колко от тези хора има доказателства, че са шпиони, и да се връчи нота те да напуснат, защото всеки, който шпионира в ущърб на българския национален интерес, трябва да понесе последиците на международното право. Но всички останали, които са попълнени в този списък като необходимост да се запълни волята на премиера да станат 70, да бъдат извадени от тази нота. Така ще възстановим върховенството на международното и българското право. Външният министър ще издаде този акт, както е по Конституция – ще се спази международното право при доказателства за шпионаж тези хора да бъдат екстрадирани. Ще възстановим справедливостта тези, които не са замесени в шпионаж, да останат тук и най-вече ще успеем да преодолеем огромната пропаст, към която се движим.

Не за русофилство и русофобство, не заради евроатлантизъм или евразийство, заради едно-единствено нещо – българския национален интерес, сигурността, стабилността на страната и перспективата пред българския народ за следващите тежки есенни и зимни месеци. Благодаря Ви, че ме изслушахте.

 

 

 

  1. ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ (по чл. 95-107 ОТ ПОДНС)

 

Зададени въпроси

От началото на 47-oто НС депутатите от ПГ „БСП за България“ са задали общо 139 въпроса, от които 84 са с поискан писмен отговор, а на 55 с устен.  Oт 139 въпроса 21 са в несъответствие с ПОДНС.

 

Зададени питания:

От ПГ „БСП за България“ e зададено и отговорено на 1 питане от н.п. Крум Зарков до заместник мин.-председателя по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов относно политиката на правителството по отношение на организацията на управлението на етажната собственост.

 

 

  1. ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗКАЗВАНИЯ ОТ ИМЕТО НА ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

03.12.2021 г. – Корнелия Нинова

КОРНЕЛИЯ НИНОВА (БСП за България): Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, дами и господа министри, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Плевнелиев и председатели на Народното събрание, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми колеги народни представители, дами и господа и скъпи български граждани! Пожелаваме на добър час на Четиридесет и седмото народно събрание! Нека бъде един успешен, разумен и с най-добри решения за България и за хората четиригодишен мандат! Ние от коалиция „БСП за България“ влизаме в този парламент с три приоритета.

Първият – започване на истинската промяна на досегашния модел на управление, възстановяване на държавността и на конституционните принципи на разделение на властите, правова държава, справедливост, равенство, свобода и мир.

Второ – превеждане на държавата и на българския народ през кризите с грижа за хората.

И трето – активна проевропейска външна политика на равноправни партньори с другите държави – членки на Европейския съюз, за ускорено приемане на Плана за възстановяване и устойчивост на България и за придвижване напред на оперативните програми.

Уважаеми дами и господа, преди пет години точно тук ние назовахме досегашния модел на управление така: „Паралелна държава на задкулисието и народ, поробен от свои.“ Цитирам наши думи отпреди пет години

И започнахме своята битка, бяхме сами и не беше лека. Тогава посочихме и най-големите си врагове и те не бяха Политическа партия ГЕРБ. Най-големите ни врагове бяха страхът и апатията, отчаянието на хората, че нищо не може да се промени. Ние се старахме през тези години да им дадем сили и кураж и преди една година хиляди български граждани излязоха на площадите, преодолели този страх, и поискаха промяна. И ние днес разбираме своята задача да направим тази промяна. За нас тя се състои в три прости неща.

Първо, закони, приети с грижа за хората, а не в нечий личен и лобистки интерес.

Второ, контрол върху прилагането на тези закони, защото каквито и закони да направим, ако те не се прилагат, няма смисъл.

И трето, справедливо правосъдие за този, който ги е нарушил.

Ако пресечем корупцията в зародиша ѝ, лобистките закони, ако направим администрацията бърза и ефективна и въведем електронното правителство и ако реформираме съдебната система, то промяната е станала.

Ние от коалиция „БСП за България“ имаме едно предимство. Натрупахме опит в изстраданите ни 5-годишни битки с предишния модел на управление и затова сме наясно какво трябва да се направи стъпка по стъпка.

Готови сме с конкретна антилобистка законодателна програма. Познаваме отпора и силата на задкулисието и имаме воля да се изправим срещу него. Едновременно с това обаче трябва да се справим с три кризи и да не допуснем четвърта. Намираме се в здравна, икономическо-енергийна и социална криза и трябва да проявим разум и мъдрост да не допуснем четвърта – политическа, ако не съставим устойчиво мнозинство и редовно правителство.

Най-важната и неотложна задача сега е да помогнем на хората в трудните зимни месеци, да стабилизираме икономиката и да се справим с ковид пандемията.

За нас най-големият проблем е ръстът на цените, обедняването и растящите неравенства в България. Нямаме достатъчно време, уважаеми колеги народни представители! Много бързо трябва да предприемем мерки за компенсиране на енергийно слабите семейства, да не допуснем от 1 януари да се увеличат цените на тока за битови потребители, да се осигурят дърва за огрев на семействата, които ползват дърва, да подпомогнем бизнеса и запазим работните места, да върнем училищата, детските градини, читалищата и библиотеките на регулирания пазар, да се увеличат доходите и пенсиите, да стабилизираме болниците и медиците, да осигурим медикаменти и апаратура. А за всичко това трябва да имаме работеща икономика, която да осигурява приходи в бюджета, и да положим усилия за Плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми.

Ние сме готови за тези разумни решения с програма за действие в първите 100 дни. Тя е и финансово разчетена.

И тук идва сериозният въпрос пред всички нас: приемане на бюджета за 2022 г. Дами и господа народни представители, и се обръщам особено и към новите колеги: попадаме в безпрецедентна ситуация, не мисля, че е имало друга такава или поне скоро – служебен кабинет, който е изготвил свой бюджет, очертаващо се, но все още неготово мнозинство, което има в представите си друг бюджет, тъй като вече има и допълнителни приоритети, и невъзможност до края на годината да бъде прието нито първото, нито второто: нито този на служебния кабинет, нито евентуалният на бъдещо мнозинство.

Ние няма как да допуснем всичко, за което се борим от години, и ангажиментите, които поехме към българските граждани в предизборната кампания, да останат просто празни думи.

Всичко, което сме се ангажирали, трябва да бъде облечено в числа. Тези числа изразяват политики и ние ще положим всички усилия това да стане максимално бързо. Искаме да си свършим работата докрай. Искаме да се погрижим за хората. Те да разберат, че държавата стои зад тях и никой няма да бъде изоставен сам в кризата. Ще положим усилия да се състави стабилно мнозинство и редовно правителство.

В едно такова мнозинство и тук, в парламента – старите колеги ни познават, обръщам се и към новите: можете да разчитате, че „БСП за България“ сме предвидими и разумни, ще бъдем социалния стълб и гаранта за стабилност на България.

На добър час и успех!

 

 

14.01.2022 г. – Андрей Гюров (ПГ на ПП)

ДЕКЛАРАЦИЯ

на управляващата коалиция и парламентарните групи на „Продължаваме Промяната“, „БСП за България“, „Има такъв народ“ и „Демократична България“

 

Коалицията:

като отчита, че системната ерозия на върховенството на правото в страната се дължи на изграждането на олигархични зависимости на институциите,  на корупцията по високите нива на властта през последното десетилетие  и на липсата на ефективно разследване и упражняване на обвинителна функция от българската прокуратура;

като взе предвид, че статутът и функциите на главния прокурор се отклоняват съществено от установените стандарти на Европейския съюз и Съвета на Европа, както и че липсват ефективни механизми за търсене на отчетност и отговорност на главния прокурор;

като отчита системните констатации и препоръки на институциите на Европейския съюз в различни официални документи по отношение липсата на ефективност в разследването на корупцията по високите нива на властта, а именно: Доклад относно върховенството на правото за 2020 г., Доклад по Механизма за сътрудничество и проверка от 2018 г., Резолюция на Европейския парламент относно принципите на правовата държава и основните права в България;

като има предвид конкретните констатации в Резолюцията на Европейския парламент от 8 октомври 2020 г. относно принципите на правовата държава и основните права в България, цитирам: „загриженост във връзка с продължаващата липса на разследвания за корупция по високите етажи, които да водят до осезаеми резултати; необходимостта от провеждане на сериозни, независими и активни разследвания и постигане на резултати в борбата с корупцията, организираната престъпност и изпирането на пари, както и от задълбочено проучване на твърденията за корупция по високите етажи след звукозаписите, появили се през лятото на 2020 г., както и във връзка със скандала „Апартаментгейт“, скандала с къщите за гости, аферата с танкера, случая с крайбрежния имот в Росенец и скандала, свързан с предполагаемото незаконно прехвърляне на пари от Българската банка за развитие, като всички те – взети заедно – говорят за дълбоки и системни слабости във връзка с принципите на правовата държава и антикорупционните мерки в България;“  край на цитата;

като отчита позицията на Европейската комисия по Националния план за възстановяване и устойчивост, в която изрично се настоява за въвеждане на ефективен механизъм за разследване, отчетност и отговорност на главния прокурор, както и мерки за гарантиране на върховенството на правото като условие за получаване на финансиране на проектите по плана;

като взе предвид препоръките и стандартите на Венецианската комисия на Съвета на Европа по отношение на осигуряване на ефективно разследване, отчетност и отговорност на главния прокурор – Становище на Венецианската комисия по Закона за съдебната власт от 2017 г., Ста­новище на Венецианската комисия по Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт относно наказателното разследване на висши магистрати от 2019 г.;

като взе предвид Решението на Европейския съд по правата на човека от 5 ноември 2009 г., Колеви срещу България (жалба № 1108/02) относно липсата на ефективен механизъм за разследване по отношение на главния прокурор;

като отчита, че според Индекса за върховенство на закона на World Justice Project за 2021 г. България е класирана на 62-ро (и предпоследно за Съюза) място от 139 държави; като има предвид, че според Индекса за възприемане на корупцията за 2020 г. на Transparency International България се нарежда на 69-о място в света от 180 държави и e на последните места в класацията в рамките на Европейския съюз;

като отчита системно ниските нива на обществено доверие в главния  прокурор – 10 % през 2021 г. (по данни на Алфа Рисърч), както и масовите граждански протести през 2020 г., поставящи искане за оставка на главния прокурор;

като отчита бездействието на прокуратурата и нейното ръководство за разследване на случаи на корупция по високите нива на властта, довели до налагането на безпрецедентни санкции по силата на Глобалния закон „Магнитски“ на САЩ, които увреждат международния авторитет на страната;

като взе предвид липсата на ефективно разследване на случаи или напредък по дела с висок обществен интерес: делата по източването и фалита на Корпоративна търговска банка, казусът „Осемте джуджета“, казусът „Апартаментгейт“, казусът с необяснимото богатство, демон­стрирано в резиденцията на бившия министър-председател;

като отчита избирателното активиране на ръководството на прокуратурата в съответствие с политическата конюнктура и зависимостта от управлявалите формации до месец май 2021 г.;

като обръща внимание на редица политически мотивирани изказвания и конкретни действия на главния прокурор, в т.ч. публично изразени негативни оценки и квалификации за отделни политически лидери, както и близките отношения с други политически лидери;

като подчертава нарушаването на изрични законови, професио­нални и етични стандарти във връзка с огласяването на информация, придобита със специални разузнавателни средства (СРС), включително и по отношение на държавния глава;

като подчертава случаи на злоупотреба с власт във връзка с противоконституционното нахлуване на въоръжени лица на пряко подчинение на главния прокурор в официалната сграда на Прези­дентството и извършване на действия, които са отменени като незаконосъобразни от съда;

като подчертава, че главният прокурор не е защитил конституционните права на гражданите на мирен протест, като е допуснал пряко подчинената му Специализирана прокуратура да поиска масово прилагане на СРС по отношение на стотици мирно протестиращи българските граждани, в това число опозиционни политически лидери, журналисти и граждански активисти, окачествени като заплаха за националната сигурност;

като отбелязва, че във Висшия съдебен съвет е внесено от министъра на правосъдието мотивирано искане за освобождаване на главния прокурор на основание чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията и в съответствие със Закона за съдебната власт;

като има предвид, че в Българската прокуратура работят и много достойни професионалисти, които не могат да демонстрират своята ефективност в условията на ръководство, което е загубило обществено доверие и институционална подкрепа, включително на европейските и на американските партньори;

като отчита, че към настоящия момент липсват други ефикасни конституционни механизми за осъществяване на отговорност на главния прокурор,

ПРИЗОВАВА:

Главния прокурор на Република България господин Иван Гешев да подаде оставка (бурни продължителни ръкопляскания, прекъсващи оратора, народни представители от „Продължаваме Промяната“, „БСП за България“, „Има такъв народ“, „Демократична България“ стават, възгласи: „Браво! Браво!“), като по този начин поеме отго­ворност за своите действия и даде възможност на българската прокуратура да осъществява пълноценно конституционните си функции в защита на публичния интерес, върховенството на правото и правата и свободите на гражданите!“ Благодаря.

 

27.01.2022 г. – Явор Божанков

Уважаеми колеги, само преди ден бях на място, което остави трайна следа в съзнанието ми – Бабин Яр в Киев. Сто хиляди са загубили живота си, в това число по-голямата част от местното еврейско население. Десетки хиляди само за един ден – евреи, роми, цивилни, жени, деца. Ужасите на войната се помнят и до днес, но и днес има риск популисти и националисти да се изправят срещу мира.

И днес в същата страна – в Украйна, населението е на ръба на военен конфликт. Затова имаме особена отговорност – едно цяло поколение, станало свидетел на тези ужаси, ще си отиде, идва ново, а нашата отговорност е да предадем съобщението, да предадем уроците на миналото, за да не се повтарят те в бъдещето.

Страната ни е видяла – България е видяла, преживяла много. Повод за национална гордост е спасяването на българските евреи. Помним обаче и фашизма по българските земи. Помним и антифашистките движения. Помним хилядите антифашисти, които са загубили своя живот в борбата си срещу фашизма. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)

Днес обаче смелостта ни да спасим човешки живот се е изродила в ловкост – да снимаме човешкото нещастие, да го качваме в социалните мрежи, да споделяме, да сме гневни, но там, виртуално. И днес има риск историята да се повтори, затова ще завърша с думи на именития юрист Кристиан Таков, който каза: „Злото дреме у всекиго от нас! Цивилизационната ни черупка е много крехка и може да се пропука на най-неочаквано място, прочие да бдим първо върху себе си!“ Благодаря Ви.

 

 

11.02.2022 г. – Александър Симов

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! От името на БСП искам да изразя своето удовлетворение, че в тази зала вече беше поставена темата за „Луковмарш“, защото смятам, отдавна смятам, че е необходимо да се направи един демократичен санитарен кордон около тези политически сили или около тези сили в нашето общество, които се опитват да възкресят най-мрачните призраци на миналото, които се опитват отново и отново всяка година да правят факелно шествие на ненавистта, факелно шествие на омразата, факелно шествие, което противоречи с всички принципи на българското общество. Това общество, което навремето спаси своите евреи. Това общество, за което дори самата Хана Аренд навремето призна, че наистина е проявило толерантност, незапомнени качества в най-мрачната епоха.

И заради това, от името на БСП, се обявявам категорично против провеждането на Луковмарш (ръкопляскания от „БСП за България“) всяка година. Благодаря Ви. (Продължителни ръкопляскания от „БСП за България“, ДПС и „Продължаваме Промяната“.)

Всяка година, и отдавна ни е омръзнало, всяка година отново и отново да повдигаме тази тема. Всяка година отново и отново да поставяме големите въпроси на българската демокрация и всяка година по някакъв странен начин това шествие да се оказва разрешено, и всяка година по улиците на София да шестват тези мрачни сили, срещу които ние трябва категорично да се противопоставим.

Не е нормално в 21-ви век в България да ставаме свидетели на подобни прояви!

Не е нормално в България, която се е запътила към някакво различно бъдеще, да има сили, които да се заиграват с мрачното минало и които да поощряват подобни прояви!

На това един път завинаги трябва да бъде сложен край!

Днеска видях по една случайност, че се навършват 31 години от кончината на един свят и вече станал легендарен български поет – Веселин Андреев. Този, прословутият, написал стихотворението „Балада за комуниста“ с онази реплика: „Не човек, а желязо!“ Веселин Андреев е представител на поколението, което прекара своята младост в битка с всички демони, които някой се опитва да възкреси днес.

И заради това, смятам да завърша тази декларация с една фраза, която смятам, че Веселин Андреев би одобрил и която профилактично от време на време трябва да прозвучава в тази зала: „Смърт на фашизма!“

 

 

17.02.2022 г. – Явор Божанков

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! ГЕРБ паднаха от власт, но борисовщината и наследството на онова управление продължават да тегнат над нас и последният пример е само отпреди няколко дни, свързан с един огромен скандал с една къща в Барселона и съмнения за международно пране на пари на стойност от около 10 млн. лв.

Този скандал стана обект на разисквания в Европейския парламент, българския парламент, чуждата испанска преса и българската преса, но не стана обект на внимание от страна на българското държавно обвинение или от страна на бившите управляващи в лицето на ГЕРБ, които омаловажиха скандала като медийни изрезки. Самият Борисов заяви, че той няма, не е имал и няма и да има къща в Барселона, но медийните изрезки в Европа сезираха компетентните органи и те проведоха разследване. Медийните изрезки се оказаха със стойност за чуждите органи. Никоя преса и никой никога не е заявявал, че Борисов има къща в Барселона. „Мис Бикини“ има къща в Барселона за 10 милиона и въпросът е кой купи на една българска манекенка къща за 10 милиона в Испания. Откъде дойдоха тези пари? Отговорът се крие – зад мрежа от фирми, подставени лица и офшорна собственост. Този отговор две години не можа да бъде открит от българските разследващи в лицето на прокуратурата, а тя наскоро получи 219 страници доклад от чуждите служби, които трябва да преведе, и се надяваме да не ни отнеме още две години да направи това.

Въпреки всичко обществото ни се информира за този скандал благодарение на четвъртата власт – медиите, и тук е моментът да отворим скоби и да им благодарим, че все пак някой върши работа, защото от изтеклата в нашите медии информация се сочи, цитирам:  „че от събраната информация и проведените разследвания може да се заподозре връзка между Борислава Йовчева и българските средства, свързани с Борисов“, се казва още в доклада, в който на няколко места се сочи, че няма данни за легален произход на средствата, вложени в капитала на тези фирми, тъй като в Европа има върховенство на закона. Разследването там е прекратено и е изпратено на българската прокуратура.

И тук е въпросът: какво може и трябва да очакваме от българските разследващи, защото какво може да очакваме от българската прокуратура, оглавявана от Иван Гешев, който е доказал, че когато 700 милиона от нашите данъци липсват, а основните играчи в схемите, като медийни босове, хазартни босове започват да издават бившите си ортаци и да говорят на кого колко пари са носили и къде са ги носили, Гешев остава глух?!

Когато всички видяха снимките, пачките и златото, международните организации доказаха автентичността на тези кадри, Гешев остана сляп. Когато Европейският парламент, Механизмът за мониторинг, Венецианската комисия, международните неправителствени организации и чуждите посолства сочат едно – България има системен проблем с корупцията, безконтролността на главния прокурор и неговата неограничена власт, Гешев е ням.

Какво може да очакваме от прокуратура, която се оглавява от човек, който, попитан за връзките му с Борисов и ГЕРБ, си пише есемеси с пиара на Борисов?! На държавното обвинение – начело с Иван Гешев, очевидно не можем да разчитаме, но истината ще намери своя път, ще излезе наяве, дори това да ни струва още години борба, още протести, промяна в закони, промяна в цялата Конституция. Истината ще намери път! Благодаря.

 

 

18.02.2022 г. – Веска Ненчева

Господин Председател, уважаеми колеги, на днешния ден – 18 февруари, преди 149 години завършва земния си път Апостола на българската свобода Васил Левски – най-свидният син на Карлово, най-свидният син на България.

Почти век и половина ни делят от онова мразовито утро, когато до бесилката след кратката изповед пред поп Тодор Апостола изрекъл спокойно: „Всичко, което съм сторил, сторих го за Отечеството.“

Васил Левски е единствената личност в българската история, която народът нарича Апостол на българската свобода. Причината за това трябва да се търси преди всичко в неговите действия и в неговите идейни виждания.

Може би най-точно същността на неговата дейност и идеология е формулирана от самия него в писмото му до Анастас Попхинов: „Аз съм посветил себе си на Отечеството си още от 61-во лето да му служа до смърт и да работя по народната воля.“ И го казва, и го прави, и го изпълнява докрай.

Качествата на Васил Левски признават още тогава дори представителите на османската власт. Извънредната следствена комисия, в която влизат юристи, получили образование в Париж, високопоставени сановници на държавната имперска машина го определят като известен със своята храброст, компетентна и централна личност, председател на всички комитетски организации.

Едва ли някой от тогавашните софиянци, присъствали на това трагично събитие, още по-малко дошлите на пазар селяни, са имали представа личност от каква величина губят българите на този ден.

Трябва да минат немалко години, да се завърши чак през 1895 г. паметникът на Апостола, близо до мястото на бесилото, в центъра на столицата на освободена България, да стигне до най‑много българи написаното от Захари Стоянов, Стоян Заимов, Иван Вазов, Христо Ботев, за да се изгради онзи образ на Васил Левски, който поколения българи почитаме като национален герой.

Днес ние имаме привилегията от дистанцията на един век и половина да разполагаме с недвусмислените оценки на учените за дейността и ролята на Апостола в българското националноосвободително движение. Гениалното му творение – вътрешната революционна организация, се оказва най-верният път към разрешаването на българския въпрос.

Като заимства най-прогресивните постановки от европейската демократична и революционна мисъл на XIX век, на най-великите личности на новото време, Левски изгражда революционна организация с една-единствена цел: да се замени сегашната деспотско-тиранска система с демократска република – народно управление.

Днес все още пред нас стои отговорността, макар и век и половина след неговата величава гибел, да направим всичко възможно и да реализираме неговите идеи за функционирането на тази демократска република, за която той бленуваше и за която отдаде живота си. Тази демократска република, която той виждаше в своите представи като храм на истината и правата свобода, в която ще живеят равнопоставено всички, независимо от народност и вероизповедание, които признават и припознават, спазват нейните закони.

Да си повярваме най-после, както е заявил Апостола, че да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни сили. Да се опитаме да си казваме кривиците, за да се поправяме и да вървим заедно напред. На драго сърце да обичаме онзи, който ни покаже грешката, инак той не е наш приятел. На думи да не гледаме, но на работа.

Времето и събитията показаха, че Васил Левски не принадлежи само на миналото, на историята, не принадлежи само на българите, защото неговите ценности са общочовешки, хуманни, демократични. Той е бил и е съвременник вече на много поколения, които в най-тежки времена търсим опора в неговите думи, в неговите идеи. И днес те трябва да бъдат пред нас, и всеки да може да каже: „Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството.“

Не трябва да има повече извинения, нито прошки, ако искаме България най-после да стане тази свободна, независима, демократична страна, в която българите да живеят добре – такава България, каквато искаше да я види Апостола. Благодаря.

 

 

18.03.2022 г. – Георги Свиленски

Българската социалистическа партия и парламентарната група, уважаеми колеги, през последните пет-шест години е последователна в борбата с корупцията в държавата, затова понесохме и много удари – и външнопартийни, и вътрешнопартийни. Платихме цената и сега гордо можем да застанем пред Вас и да кажем, че принос в това, което се случва в държавата – България, да има друго управление, България ясно да е заявилa, че корупцията няма да бъде толерирана и че ще бъде цел, борба с нея № 1 и че БСП ще бъде гарант – това е нашата политика, която водим последните пет-шест години.

Над 17 сигнала към българската прокуратура за корупционни действия на управлението на Борисов, над 10 или 12 сигнала до европейски институции: „Автомагистрали“, „Монтажи“, язовири и много други сигнали, по общини – Столична община, Център за градска мобилност, „Автотранспорт“, „Електротранспорт“ – навсякъде, където ГЕРБ е имал допир последните 12 години, а в общините и 15 години.

Българската социалистическа партия като политическа сила е показвала пред българското общество пороците на това управление. Добре, че дойде време, в което тези пороци вече се виждат и от органите в държавата – правителство, надявам се и прокуратура, защото без съвместните действия на полицията и на прокуратурата няма да стигнем до така желаната нулева корупция.

БСП ще продължи да бъде гарантът за отстояването на демокрацията в държавата, за това управлението да не се изкушава пред каквито и да е нетрадиционни практики от близкото минало и българските граждани да бъдат спокойни, че всеки един български лев – техен, ще бъде харчен прозрачно, ще бъде харчен честно и ще бъде харчен за това, за което е определен от всички нас, че няма нито един лев от бюджета на България да бъде разпределян от джипката през прозореца, че няма нито един лев от българските граждани от бюджета да отива в чекмеджета, че няма нито един български лев да отива в златни кюлчета. Защото, когато говорим за корупция, самите управляващи заявиха преди няколко години, че 700 милиона са изтекли от Комисията по хазарта. Сега се чудят защо се случват тези неща. Всеки един български гражданин може да си спомни събитията преди две години и да ги свърже с днешните събития, с днешната реалност, в която има мнозинство, което е решило да се бори с корупцията и което ще изкара на бял свят всичко, което се е случвало. Така трябва да бъде и за в бъдеще – не трябва да допускаме, не трябва да се изкушаваме, не трябва да прикриваме, а трябва да показваме, защото българите заслужават да знаят истината.

Относно това какво ще се случи оттук нататък, правните последствия – нека да говори прокуратурата, нека да говорят право­защитните органи. Ние като политици трябва да гарантираме свободния избор, свободното съществуване и свободното вземане на решения както от народните представители, така и от правителството, за да може да се случват всички неща, за които сме се обединили в това коалиционно управление. Благодаря Ви.

 

13.04.2022 г. – Кристиан Вигенин

Уважаеми госпожи и господа народни представители! Преди 50 дни съвсем близо до нас започна война. Не някакъв малък регионален конфликт, а война между две от най-големите европейски държави, с две от най-големите европейски армии. Войната на Русия в Украйна доведе до безпрецедентен по мащабите си отговор на различни равнища – от финансова подкрепа за Украйна и хуманитарна помощ за бедстващото население, през тежки икономически санкции срещу Русия, до значителна военна помощ – както финансова, така и с преки оръжейни доставки за Украинската армия. Това е израз на солидарност със страната, която е обект на военно нападение.

В тази обстановка на България се наложи да взема важни решения – както като част от общите действия на Европейския съюз и НАТО, съюзите в които членува, така и индивидуални действия, свързани с нашите възможности и с очакванията на българското общество.

В условията на реални заплахи за сигурността – не толкова военни, колкото свързани с риска за енергийните доставки, затруднения за редица сектори на икономиката, възможна продоволствена криза, засилен поток от бежанци и други, българското правителство предприема необходимите действия, за да запази както вътрешната стабилност, така и международния авторитет на страната.

В условия на война и нарастващи заплахи обаче има политически формации, които, вместо да помагат за консолидиране на обществото, правят точно обратното – създават напрежение, разпространяват лъжи, дълбаят разделителни линии. Дали това ги прави по-популярни, е рано да се каже, но че така България става по-уязвима и по-слаба е безспорно.

Българската социалистическа партия има ясна и последователна политика по отношение на войната и мира, при това не от вчера. Дългата ни история често е смятана за проблем, който ни тежи в избори, но във време като днешното тя дава устойчивост в позициите и действията ни.

Обръщаме се към всички да подходим държавнически към предизвикателствата пред нас – и управляващи, и опозиция. Вторач­ването във въпроса за военната помощ за Украйна е необяснимо. По този въпрос искам да кажа много ясно: БСП подкрепя всички аспекти на помощта за Украйна без доставката на смъртоносни оръжия и боепри­паси. Това е червена линия и ние сме благодарни на партньорите, че поне досега се съобразяват с тази разумна и отговорна позиция. Правим го не само за нас, не толкова заради нашите убеждения, а защото смятаме, че е в интерес на България да подхожда предпазливо и умерено. В интерес на България е правителството да не върви срещу мнението на огромната част от българските граждани, да не създава излишни притеснения и напрежение. Ако тази позиция бъде ревизирана, ние сме готови да ревизираме нашето участие в правителството.

Да, Европейската комисия реши да предостави военна и хуманитарна помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира. Само част от средствата са за военни доставки, останалото е хуманитарна помощ. България не плаща за оръжия за Украйна! Мини­стърът на външните работи ще ни информира в детайли в петък. И искам да декларирам още веднъж – от България не е излязъл нито един куршум за Украйна нито като платена доставка на оръжие, нито като хуманитарна или военна помощ.

Народен представител от БСП няма да даде глас за такова решение, министър на БСП няма да постави подписа си под решение в тази посока. България не е единствената страна, която отказа предо­ставяне на смъртоносни оръжия – същото обявиха Австрия, Кипър, Ирландия, Унгария. Те, както и България, изпращат хуманитарна помощ, някои от тях предоставят финансови облекчения, както и директна финансова подкрепа. Няма външен натиск над България да предоставя военна помощ. Затова призоваваме тази тема да бъде свалена от обществения дебат, за да можем да се концентрираме върху останалите далеч по-важни проблеми.

Това, което очакваме, е правителството да предложи един цялостен пакет за помощ на Украйна и на цивилното население, който да бъде разположен така във времето, че да бъде поносим за нас и полезен на Украйна. Ще очакваме българското правителство да участва активно и в дискусиите за бъдещото възстановяване на страната, като се фокуси­раме върху районите с преобладаващо население от етнически българи – Запорожие, Болград и Одеска област като цяло.

Очакваме в най-скоро време да бъде възстановено диплома­тическото присъствие на България в Киев и Одеса след анализ на службите за равнището на риск, разбира се.

Делегацията на Европейската комисия се върна в Киев, други посолства продължават да функционират. Генералното консулство в Одеса може да облекчи връзките на българската общност с България и да помага за по-добрата координация на евакуацията на бягащите от войната.

Бихме искали да се помисли върху възможността да се окаже финансова помощ, макар и скромна, по линия на средствата за помощта за развитие например на българския район Тараклия в Молдова – район, който вече приютява над 1000 бежанци.

Искаме от българското правителство да представи и по-цялостен план за мерките по отношение на бягащите от войната, които пристигат в България. Все още има проблеми на някои места при приемането – например на Дуранкулак. Засега се справяме, но потокът може значително да се засили, ако войната стигне до Одеса, което е напълно вероятно развитие. В България вече са 80 хиляди, което е безпрецедентен брой, и ще расте. Не бива да си затваряме очите пред факта, че вече се създава напрежение, че неизбежно след вълната на съпричастност ще настъпи умора. Приветстваме усилията на отговорните министри, но предизвикателствата се трупат. Децата са над 25 000 – трябва да търсим възможности за продължаване на тяхното образо­вание. Не е нужно на този етап всички да влизат в българските училища – украинската страна организира онлайн обучение, трябва да помогнем за това учениците да следват украинската учебна програма.

Най-важното обаче е да предвидим ефекта на санкциите и контрасанкциите. Ефектите върху българската икономика ще бъдат значителни, особено ако се тръгне към забрани на вноса на енергоресурси, ще бъдат нарушени веригите на доставки, ще има нужда от преориентиране на пазари, на вноса и на износа.

Неизбежно е инфлацията да расте. Ръстът на брутния вътрешен продукт да се окаже значително по-малко от предвиденото, социалните проблеми да се задълбочават.

Искаме план как тези ефекти да бъдат ограничени. Гражданите искат да видят, че властта подхожда сериозно, да усетят стабилност и предвидимост в действията на правителството и на Народното събрание.

Предстоящата актуализация на бюджета е начин намеренията да бъдат облечени в числа. Ние дадохме част от нашите предложения, но всичко трябва да бъде облечено в един общ финансово обезпечен план.

Спирам дотук и завършвам отново с призив за разум, за спокой­ствие, за поведение, съобразено с отговорностите на момента.

Цялата минала година се упражнявахме в партийни разпри и политически скандали. Рано или късно пак ще дойде време и за това, но точно сега, в тези критични моменти, трябва да бъдем преди всичко българи и после партийци. Благодаря.

 

 

4.05.2022 г. – Драгомир Стойнев

Уважаеми дами и господа народни представители, позволете ми да честитим празника на българските християни и на българските мюсюлмани!

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Когато една общност е под заплаха, независимо каква, историята показва, че се очертават два пътя – общността или се раздира от невъзможността да се консолидира и губи, или се събира, концентрира и продължава напред. Ние живеем под заплахи, които отдавна надскочиха родните политически караници от последните десетилетия – ковид криза, световна икономическа стагнация и енергийна криза, а от три месеца военен конфликт. Конфликт, случващ се под носа ни и в същото време прекрояващ толкова стабилно изглеждащото статукво в Европа, след падането на Берлинската стена.

Как реагираме на заплахите? По-скоро раздирани, отколкото консолидирани. По-скоро вторачени в отделни ценности, идеи, интереси, отколкото концентрирани към общото. Казвам „отделни“, защото те може да са всичко за определена партия или група, но не изчерпват целия контекст на националния ни интерес. И така на парче правим политика, която логично ще ни доведе до резултати на парче. Две са принципно важните теми за социалистите в момента. Първата е свързана със състоянието на държавността, а втората е с конкретни политики.

По темата за държавността. Не обичам да говоря от името на българите, но аз като българин искам в този момент да видя консолидирана държавност и смятам, че мнозинството иска това. Когато животът на народа във всичките му лица – работници, работодатели, млади, стари, болни и здрави е несигурен, когато хоризонтът е неясен, когато можеш да предвидиш бъдещето си едва месец-два напред, има нужда от сигурност и спокойната сила на държавата, но напоследък като че ли не я виждаме. От една страна е опозицията, от друга страна е коалицията. Опозиция и коалиция не са в диалог по националните теми. Много повече диалог трябва и в самата коалиция. Опасно е и прекъсването на нормалния тон между институциите в триъгълника на властта: парламент – правителство – президент. Усещането е за липса на национална цел в ситуацията на заплахи.

Каква е за нас, представителите на европейските леви ценности, националната цел в краткосрочен, кризисен план? Категорично това е гарантиране на сигурност и стабилност на българите и българската икономика. Външнополитическо позициониране, което е разумно и адекватно на българския интерес. Последното в основна степен е зададено от нашия стратегически и, подчертавам, правилен избор да сме част от Европейския съюз и НАТО. Но дали не се самонатоварваме с повече изисквания и активност, отколкото очакват нашите партньори? Дали не създаваме сами допълнителни кризи и нестабилност заради доста по-тесни интереси от националните?

Българската социалистическа партия има ясна позиция по конфликта в Украйна и по формата на помощта, която да окажем – хуманитарна подкрепа. Защо в България така настървено се караме дали да доставяме оръжие или не, вместо да търсим друга роля? Имаме и авторитета, и потенциала да сме част от един друг, по-висок разговор – за търсенето на мостове и пътища за излизане от конфликта, защото той ще приключи и стратегически важно в постконфликтния период ще е кой и как се е позиционирал за решаването му. България е исторически и стратегически сложена в сърцето на Черноморския регион. Това ще бъде, колеги, така и утре. Ето кое трябва да е водещо при националните решения днес, ето за какво трябва да си говорим. Вероятно гласът на социалистите звучи критично на моменти. Сигурно е, че това ни носи повече негативи, отколкото позитиви, но целта не ни е раздор, а да предотвратим чрез общи управленски решения крайностите, на които сме свидетели в двата полюса.

По темата за конкретните политики. Тук трябва да е фокусът, тук трябва да е концентрирана политическата енергия, уважаеми дами и господа народни представители! Българите и българската икономика трябва да усетят държавата като стабилизиращ фактор и партньор. БСП чрез представителите си в коалицията е основният генератор на антикризисни политики – в социалната сфера и в икономиката, и в частност в земеделието, туризма, насърчаването на българското производство, защитата на бизнеса и домакинствата от растящата инфлация и високи цени на енергоносителите. В следващата парламентарна сесия социалистите ще покажем една много силна законодателна програма в най-важните към момента сфери.

Икономика – повече от всякога българските производители се нуждаят от разумна държавна подкрепа под всякаква форма.

Енергетика – достъп до енергийни ресурси на достъпна цена, както за бизнеса, така и за домакинствата. Министерството на енергетиката да си влезе във функциите и да защитава националния интерес.

Социална политика – необлагаем минимум, намаляване на ДДС за стоки от първа необходимост, увеличаване на покупателната стойност на пенсиите.

Това е кризисна триада, по чието решение трябва да работим концентрирано, но и консолидирано. И тук е най-добре да сме заедно – опозиция и коалиция, партньорите в коалицията – също.

Дали, кога, как ще продължи или свърши работата на това Народно събрание е много обсъждана тема, но за нас в БСП тема номер едно е какво ще свърши това Народно събрание и как ще продължи страната напред – ще буксуваме и губим национален потенциал или ще гарантираме сигурността на българските граждани и ще вървим напред. Благодаря Ви за вниманието.

 

9.06.2022 г. – Георги Михайлов

В края на този доста странен дебат си позволяваме от името на парламентарната група на БСП да призовем всички парламентарни сили към сериозен размисъл за смисъла на нашето съществуване оттук нататък тук, към градивност и към нещо, което ни убягва вече последните дни. И аз съм изключително учуден, като член на парламентарната група, и това го споделяме всички помежду си, че в опита да се направи опело на едно не започнало още управление, се цитират Вапцаров, Гео Милев, Румянцев – хора, които носят ореола на идеология, която Вие ненавиждате (ръкопляскания и възгласи: „Браво!“ от „БСП за България“) и която поставихте, и ритахте тук години наред, явявахте се от трибуната, наричахте ни главорези, когато Вие сте рязали глави. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.)

Всичко това се опитвахме – не Вие, казвам условно, господин Биков, говорим условно (шум и реплики), непрекъснато обвинения в невъзможност да се разбере какви са интересите на нацията, а се правят непрекъснати спънки, уважаеми колеги, месеци наред в работата на най-висшия орган на държавата.

Единици от нас се опитваха тук, от тази трибуна, да бъдат прагматични, дори и днес – във всички законопроекти, във всички решения, които се взимаха и днес, и вчера, и да дадат професионалния, духовния, наистина градивния тон. Но се явяваха и други, които носеха бремето на една отговорност. Спомням си нещо сега, понеже говорим много за дигитализация – години наред, и не понесоха тази отговорност като отговорност пред държавата си и се явиха тук, и продължават да се говорят по какви ли не въпроси – на законотворчество, на морал.

Нека – тук много съм възхитен от думите на Дилов, да, някои дати трябва да се помнят, но ние си спомняме добре кой направи преврата на 9 юни, какво се случи две години по-късно. (Шум и реплики.) Спомняме си. Спомняме си как се изгаряха хора и този, който цитирахте, беше разстрелян в един тунел, където Ви е срам да отидете и никога не сте стъпвали. (Ръкопляскания от „БСП за България“.)

И всичко това налага един голям въпрос, който постави уважаваният от мен Любен Дилов, въпросът за помирението на нацията, въпросът за градивността на нацията, който се опитваме сега да Ви поставим, който поставят и други колеги, от други парламентарни групи, които не се отнасят с Вас и с всички нас тук с такова неуважение, с такава ирония, слагайки на гърдите си табелата „Експерт“ и наричайки другите профани. Това се моля. (Реплики.)

Няма да споря, доцент Иванов, с Вас, Вие днес не бяхте много време в за­ла­та, така че може да сте изпуснали някои от определенията, които се случиха тук.

Но позволяваме си да обърнем внимание като парламентарна група на сериозния момент, който преживява нацията, на опита отново на някои от нас тук да хвърлят не мостове помежду ни, а да изгорят всичко, което се нарича парламентаризъм. Да искат да се тръгне в момента към предсрочни избори, към сваляне на правителство, към една тотална деградация на държавата, която няма да я доведе до нищо добро. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Това е нередно…

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ: …нелепо и в никой случай не прави чест на никого от нас.

Молбата ни е, обръщам се към Вас, с цялото си отворено сърце, нека тук, от тази трибуна, да не се замеряме с гнусни обвинения, с лоши квалификации, да търсим във всяко нещо, което се обсъжда тук, рационалността, а не това, което ще спре развитието на един или друг проблем, който парламентът ще реши, защото тези хора, които цитирахте тук преди малко, са се опитвали да го правят и са дали живота си за това много десетилетия преди нас.

Някак си атмосферата, която създаваме тук, не казвам за всички, но не малко от нас, изобщо не е достойна за тяхната памет. Благодаря Ви, господин Председател.

 

 

13.07.2022 г. – Крум Зарков

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! На днешната дата, 13 юли, преди 31 години в брой 56 на „Държавен вестник“ е обнародвана сега действащата българска Конституция. Приета в предишния ден, тя започва с думите, излезли изпод перото на безсмъртния Валери Петров, които оформят нейния преамбюл.

Припомням Ви ги, защото те трябва да осветляват всеки един момент от нашата парламентарна дейност:

„Ние, народните представители от Седмото Велико Народно събрание, в стремежа си да изразим волята на българския народ,

като обявяваме верността си към общочовешките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост;

като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност;

като съзнаваме неотменимия си дълг да пазим националното и държавното единство на България,

прогласяваме своята решимост да създадем демократична, правова и социална държава, за което приемаме тази Конституция“.

Тези няколко думи, уважаеми дами и господа народни представители, представляват за българския народ това, което Магна харта представлява за британските народи; това, което Декларацията за правата на човека и гражданина представлява за френския; това, което Всеобщата декларация за правата на човека представлява за света. Това е нашето кредо!

И понеже много често тук се говори за цивилизационен избор, това е българският цивилизационен избор – в тези няколко думи. Те са развити по-нататък в Конституцията, на която първите ѝ части действително съставляват харта за правата на човека, но те са нещо много повече – те са онзи момент, през който трябва да четем всички други. И си заслужава да си го припомним.

Още повече че Конституцията, която днес единодушно почитаме, само преди 31 години не е приета лесно. Напротив, Великото народно събрание заседава в бурна обстановка. Конституцията се подписва на фона на протести, на палаткови лагери, на стачни комитети. И въпреки това тя удържа най-сериозния тест – теста на времето.

Какво ли не ѝ сервира българският политически живот на тази Конституция през тези 31 години – каква ли криза не се получи, какви ли вотове на доверие, на недоверие, какви ли типове коалиция?! Но Конституцията ни не допусна нито за секунда да се изпадне във вакуум, в безвремие, в безвластие. И това я прави изключителен нормативен документ!

За Конституцията ни, разбира се, може да се говори и по цената на нейните промени, стига да спазваме процедурата, записана в самата нея и духа на няколкото думи, които си позволих да Ви припомня. Тази Конституция и този цивилизационен избор бяха общо дело, в което обаче трябва да отличим нашите предшественици – великите народни представители, и позволете ми да отлича сред тях представителите на Българската социалистическа партия, които в онзи момент доказаха държавническо мислене и поглед в бъдещето.

Онзи Седми велик парламент остави тази Конституция, с което проправи пътя ни и към Европейския съюз, и към последващите развития и закрепи парламентарната демокрация в България. Тази обаче битка за парламентаризъм, за парламентарна демокрация, за свобода, никога не е окончателно спечелена. Нека всеки един от нас – тези, които са в този парламент, тези които ще дойдат следващите, да не го забравят. Ако го забравят да си припомнят думите на Валери Петров – те са в началото на българската Конституция. Благодаря Ви за вниманието.

 

 

20.07.2022 г. – Манол Генов

Уважаеми колеги, народни представители, дами и господа! Тол системата на страната ни е сред най-спорните теми в сектора на пътищата и регионалната политика – и за превозвачи, и за властта, и за експертите, и за обществеността. Дойде време тази тема да е интересна и за Сметната палата, и за Агенцията за държавен финансов контрол, и за МВР, и  за прокуратурата. Трябва да сме оптимисти и да вярваме, че е близо денят, когато тол системата в България ще стане предмет на работа и за българското правораздаване.

Сега ще цитирам две реплики по темата, придобили известност през тези години. „Тол е печатница за пари. Изкарвайте си пари, защо го инвестираме това? Не може само да бъркаме в готовите пари на приходните агенции.“ Познахте ли на кого е това прозрение? Да, познахте – на бившия премиер Бойко Борисов са думите, произнесени от джипа на 27 юни 2019 г., докато се вози по строящата се магистрала „Европа“. В това време бивш регионален министър му приглася от задната седалка. „Най-евтината тол система в Европа имаме“ е друго прозрение на бившия премиер, изпуснато по време на изслушването му в парламента през февруари 2020 г. Същата песен припяваше и една министърка на регионалното развитие дълго след това, без значение дали си вярваше, или така ѝ бяха казали. Да, казва, разбира се.

След това по инициатива на парламентарната група на „БСП за България“ Четиридесет и четвъртият парламент през декември 2020 г. сезира Сметната палата на Република България с настояване да провери обществените поръчки за изграждане на така наречената тол система. Докладът на Сметната палата по това искане вече е факт и е на вниманието на Народното събрание. От момента на възлагане на тази проверка до днес са се извървели четири правителства и четири парламента.

Деветнадесет месеца след нашето искане, след толкова време уж нормално функциониране на тол системата, дойде време за истини. Истини, за които в огромната си част народните представители от „БСП за България“, експерти, анализатори, браншови, транспортни организации отдавна алармираха. Затова за хиляди българи новината от Сметната палата, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е изхарчила незаконно 118 млн. лв. за поддръжка на тол системата, не е добра. Това се знаеше отдавна.

Сред описаните нарушения е фактът, че Пътната агенция е предпочела едва ли случайно процедурата „договаряне без предварително обявление“ вместо изричната законово регламентирана в този случай „открита процедура“. Сметната палата е установила, че тол системата е проектирана и създадена като софтуер с отворен код и на АПИ са предадени изходният програмен код и техническата документация. И именно по тази причина е абсурдно да се приеме, че фирмата „Капш Трафик Солюшънс“ е без конкуренция като изпълнител на дейности за мониторинг и поддръжка на тол системата. Затова и одитът приема, че изборът на процедурата за възлагане на обществената поръчка за тол системата е незаконосъобразен. Последствията за това са незаконно изхарчени държавни милиони, много милиони. Въпросните 118 милиона са били за дейности по проактивен мониторинг, експлоатационна поддръжка и надграждане на тол системата.

Изборът на точно тази съмнителна пряка процедура за възлагане, заобикаляйки охотно изричната в случая открита процедура, не е случайно. Но АПИ я оправдава с аргумента, че въпросната фирма „Капш Трафик Солюшънс“ няма конкуренция за изпълнение на поръчката поради – забележете – технически причини. Аргументът, който е представен и пред Сметната палата от страна на АПИ, е, че въпросната фирма е изградила тол системата по предходен договор с Пътната агенция и така би било най-лесно да си продължи с поддръжката и надграждането.

Оправданието, че това е било практика и в други европейски страни, увисва, защото това може да се случи единствено когато въпросната фирма е минала през конкретна открита процедура на оферти и е спечелила финала ѝ.

Тол-ът е печатница за пари, нали знаете?! Странни процедури и договори за правни услуги за милиони левове и още десетина договора отново с директно възлагане на физически лица, свързани с дейностите по изграждането и експлоатацията на тол системата, са в списъка на потвърдени нарушения при одита на Сметната палата.

Наглостта за прибиране на апетитни пари е стигнала дотам, че през пряко договаряне и директно възложени договори с физически лица дори не са описвани какви дейности ще се извършват.

Има и други абсурди. Отчитат се дейности за разплащания, които въобще не са били договорно възложени. Тол системата е печатница за пари, нали знаете?!

Няма изненада, дами и господа. За тази съмнителна свобода и щедрост при обезпечаване на старта на тол системата от парламентарната група на „БСП за България“ нееднократно сме алармирали още в Четиридесет и четвъртото народно събрание за още и още съмнителни регламенти по тол системата.

Помните ли: седемте процента комисионерство пред националните доставчици и раздутият с неясно какво зает щат на тол управлението, настоятелните въпроси защо държавата през АПИ директно не събира пътните такси, а това е дадено като апетитен ангажимент на частни оператори; помните ли проваления старт на тол системата; помните ли обещания над милиард годишен приход и реалността от една трета от тях, събрани за една година? Още търсим златната кокошка, която ще снася яйца, за да я впишем в Закона за биологичното разнообразие, но не можем да я намерим. Помните ли как страната ни плати 20 млн. лв. на Световната банка за изготвяне на задание по тол системата?

На бившите колеги управляващи може и да им е удобно да се забрави какво каза една тяхна и наша, разбира се, любима министърка – Лиляна Павлова, по темата за тол системата през 2017 г. Просто ще го припомня. Тя казва: „Ние сме заложили така в тръжната документация, че системата да е българска, правата сорс кодът да е български – на Министерството и на Агенцията, да не се дава в чужди ръце, да не се плащат лицензи, искаме да е наша, българска, с наши права, за да си я управляваме. Това са елементи на националната сигурност, така че тук също има един такъв интерес.“ И е била права. Идеалите на националната сигурност, а сега още повече. И още повече трябва да е!

Но ГЕРБ добре си знаят в името на какво тази сигурност бе храбро изоставена – в името на едни доста десетки милиони, а те се оказаха в ръцете на чужда фирма, при това давани нееднократно. Намери се оправданието как ние сами не можем да си управляваме тол системата, как нямаме кадри, ключ, код и каквото там си харесате за аргументи. Още един концесионен сюжет, за който от няколко години се алармира, но керванът на управлението нямаше никакво намерение да го прекратява.

Заради всичко това цяла една поредица министри на регионалното развитие и шефове на Пътната агенция от управлението до 2021 г. следва скоро да бъдат на вниманието на разследването поименно и да дадат обяснение за злополучно попилените десетки и стотици милиони левове публичен ресурс в сектора на пътните такси.

Защото ние от „БСП за България“ вярваме, че е дошло време за истини и носене на истинска отговорност за незаконно раздадени и усвоени държавни средства в тол системата.

Време е виновните да се разпознаят от когото трябва, защото отдавна разбрахме, че тол системата, изградена и въведена в експлоатация при това управление, не е нито най-евтината, нито е българска, нито е част от националната сигурност. Но да, оказа се, че е успешно замислена и още по-успешно е реализирана като печатница за пари, за милиони – десетки милиони, в нечии сметки.

Колеги, време е за търсене на отговорност! Благодаря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗКАЗВАНИЯ В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА – 47-О Народно събрание

 

АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ

 

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

2             08.12.2021   По Изслушване на министъра на културата  Велислав Минеков на основание чл. 110 от ПОДНС, във връзка с действия на изпълнителната власт, засягащи дейността на една от най-старите частни медии (ТРУД)

 

12            07.01.2022   Реплика

 

27            11.02.2022   Декларация от ПГ на БСП, по повод  категорично против провеждането на „Луковмарш“

 

29            17.02.2022   По процедурата

 

31            23.02.2022   Реплика

 

32            24.02.2022   По процедурата

 

48            07.04.2022   Дуплика

 

48            07.04.2022   По Проект на решение за приемане на  процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за двама членове на Съвета за електронни медии (СЕМ), представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по културата и медиите, както и процедурата за избор от Народното събрание, (приет)

 

58            12.05.2022   Реплика

 

7 изв.         21.06.2022   По процедурата

 

84            15.07.2022   Дуплика

 

84            15.07.2022   По ЗИД на Кодекса на труда (КТ), 1 ч.,  (4 проекта), (прод.)

 

АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

1 изв         13.12.2021   Реплика

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети), (2)

 

17            20.01.2022   По ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, 1 ч., (приет), (докл.)

 

18            21.01.2022   По Проекти на решения за избиране на  постоянни делегации на Народното събрание, (приети), (2)

 

2 изв.         26.01.2022   По Изслушване на министър-председателя,  министъра на отбраната, министъра на външните работи и ръководителите на ДАНС, ДАР и Военното разузнаване, във връзка с конфликта Русия – Украйна, напрежението НАТО – Руска Федерация и ролята на България в процеса на вземане на решения в НАТО по темите, както и по разполагане на Съюзнически въоръжени сили на територията на Република България

 

24            04.02.2022   Реплика

 

24            04.02.2022   Дуплика

 

24            04.02.2022   По Разисквания по питането на народния  представител Христо Гаджев към министъра на отбраната Стефан Янев относно ролята на Министерство на отбраната по опазване на държавната граница и поддържане на защитната инфраструктура с Проет за решение, (приет)

 

26            10.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 1 ч., (приет), (докл.)

 

4 изв         01.03.2022   По Проект на решение за персонални  промени в Министерския съвет на Република България, (приет)

 

5 изв         08.03.2022   Въпрос на Блиц-контрола към Корнелия  Нинова, министър на икономиката и индустрията: Давала ли е българската държава разрешение за износ на оръжие, стоки и технологии с двойна употреба за Украйна?, (2)

 

44            30.03.2022   По процедурата

 

44            30.03.2022   По Законопроект за ратифициране на  Меморандум за разбирателство между правителството на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Департамента на националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Кралство Дания, Министерството на отбраната на Република Естония, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Република Гърция, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, правителството на Черна гора, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Република Северна Македония, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, министъра на националната отбрана на Португалската република, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Департамента по отбраната на Съединените американски щати и Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SHAPE) относно организацията, администрирането и финансирането на Международното училище във Върховното главно командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SIS), 1 и 2 ч., (приет), (докл.), (2)

 

47            06.04.2022   Реплика

 

54            21.04.2022   По процедурата

 

54            21.04.2022   По Законопроект за ратифициране на Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване (Letter of Offer and Acceptance (LOA) BU-B-UCH Radio Communications Equipment), 1 и 2 ч., (приет), (докл.), (2)

 

57            11.05.2022   По процедурата (2)

 

57            11.05.2022   Реплика

 

57            11.05.2022   По Законопроект за ратифициране на  Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на морската патрулна авиация, 1 ч., (приет), (докл.)

 

57            11.05.2022   Лично обяснение

 

60            18.05.2022   По Законопроект за ратифициране на  Второто изменение на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на отбраната на Република Финландия, правителството на Република Унгария, Министерството на националната отбрана на Република Литва, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на националната отбрана на Република Полша, правителството на Румъния, Министерството на отбраната на Република Словения, правителството на Кралство Швеция и Департамента по отбрана на Съединените американски щати относно способности за стратегически въздушни превози, 1 и 2 ч., (приет), (докл.), (2)

 

73            16.06.2022   Реплика

 

81            08.07.2022   По Законопроект за ратифициране на  Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Гърция относно осигуряване на поддръжка на гръцко военно формирование във връзка с изпълнението на мисия на морската патрулна авиация, 2 ч., (приет), (докл.)

 

84            15.07.2022   По ЗИД на Кодекса на труда (КТ), 1 ч.,  (4 проекта), (прод.), (докл.)

 

85            20.07.2022   Дуплика

 

85            20.07.2022   По Законопроект за ратифициране на  международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ и за допълнение на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка” (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16” (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване” (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), 1 ч., (приет), (докл.), (2)

 

88            27.07.2022   По Законопроект за ратифициране на  международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ и за допълнение на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка” (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16” (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване” (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), 2 ч., (прод.), (докл.)

 

БЛАГОВЕСТ КИРИЛОВ КИРИЛОВ

Забележка: Избран на 15.12.2021 г. на мястото на Христо Станчев Проданов за времето, през което изпълнява функциите на министър

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

6             16.12.2021   Реплика

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети), (2)

 

23            03.02.2022   По ЗИД на Закона за електронното  управление, 1 ч., (приет)

 

40            18.03.2022   Въпрос към министъра на електронното  управление Божидар Божанов, относно прекратяване на „открита“ процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане, развитие и гаранционна поддръжка на елементи от националната система за киберсигурност

 

40            18.03.2022   Въпрос към министъра на електронното  управление Божидар Божанов, относно Националната здравно-информационна система (his.bg)

 

40            18.03.2022   Въпрос към министъра на електронното  управление Божидар Божанов, относно изпълнение на договор номер РД-14-253/23.12.2019 г., сключен между НЗОК и „Информационно обслужване“ АД, с предмет на дейност „Изнесени дейности по управление на ИТ услуги в системата на Националната здравноосигурителна каса“

 

40            18.03.2022   Въпрос към министъра на електронното  управление Божидар Божанов, относно обществена поръчка за „Изграждане, внедряване и поддръжка на интегрирана комуникационна система за взаимодействие между екипите на Спешна медицинска помощ (СМП) и болничните заведения и откриване на нови локални точки към изградената мрежа при възникнала необходимост за нуждите на Министерството на здравеопазването

 

49            08.04.2022   Въпрос към Драгомир Заков, министър на  отбраната, относно Македоно-български чуждестранен легион „Тодор Александров“ за участие в бойни действия на страната на Украйна

 

49            08.04.2022   Въпрос към министъра на електронното  управление Божидар Божанов, относно гарантиране на свободата на словото

 

58            12.05.2022   По ЗИД на Наказателния кодекс, 1 ч.,  (приет)

 

59            13.05.2022   Въпрос към Калина Константинова,  заместник министър-председател по ефективно управление, относно срив в системата на „Български пощи“ ЕАД и изплащане на надбавки към пенсиите.

 

62            20.05.2022   По Проект на решение във връзка с  Разисквания по питане № 47-254-05-79 от 28 април 2022 г. на народните представители Стоян Таслаков и Никола Димитров към заместник министър-председателя по ефективно управление, относно състоянието на „Български пощи“ ЕАД – неизплатените заплати на служителите и хакерската атака

 

62            20.05.2022   Въпрос към Божидар Божанов, министър на  електронното управление, относно проблеми в Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса, ограничен достъп до лекарства за пациенти и блокирана отчетност на болници

 

68            03.06.2022   Въпрос към министъра на културата  господин Атанас Атанасов, относно придобиване на имот от Комисията за енергийно и водно регулиране, част от сградата на Младежкия театър „Николай Бинев“ в София

 

71            10.06.2022   Въпрос към министъра на транспорта  Николай Събев, относно безплатното паркиране на електрически автомобили

 

74            17.06.2022   Въпрос към министъра на електронното  управление Божидар Божанов, относно одити на поръчки по Закона за обществените поръчки от „Информационно обслужване“ АД

 

БОЙКО ЛЮБОМИРОВ КЛЕЧКОВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети)

 

11            06.01.2022   По Изслушване на министъра на вътрешните работи относно постъпилите сигнали в МВР, възложените проверки и резултатите от тях, свързани с установяването на нарушения при разкриването на подвижни избирателни секции за изборите за народни представители, проведени на 11 юли 2021 г. и изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители, проведени на 14 ноември 2021 г.

 

12       07.01.2022   Въпрос към Асена Сербезова, министър на  здравеопазването, относно здравното обслужване в община Бобов дол

 

12            07.01.2022   Въпрос към Асена Сербезова, министър на  здравеопазването, относно здравното обслужване в община Трекляно

 

24            04.02.2022   Въпрос към Гроздан Караджов – министър  на регионалното развитие и благоустройството, относно проблем с липсата на единен ВиК оператор и една ВиК асоциация в рамките на една административна област

 

37            11.03.2022   Въпрос към министъра на културата  господин Атанас Атанасов, относно довършване на ремонта на художествената галерия „Владимир Димитров – Майстора“ в Кюстендил.

 

БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

5             15.12.2021   Реплика

 

6             16.12.2021   По Проект на Решение за изменение и  допълнение на решение на Народното събрание за справяне с ценовата криза на електроенергията, прието на 15 декември 2021 г., (приет)

 

8             22.12.2021   Декларация от ПГ на БСП, относно  достойните офицери, служили в разузнаването

 

18            21.01.2022   По Изслушване на министъра на  икономиката и индустрията госпожа Корнелия Нинова, по тема „Язовири“

 

26            10.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 1 ч., (приет), (докл.)

 

30            18.02.2022   По процедурата

 

33            25.02.2022   Реплика (3)

 

35            09.03.2022   По процедурата

 

35            09.03.2022   По Годишен доклад на Комисията за  регулиране на съобщенията за 2020 г., (приет), (докл.)

 

35            09.03.2022   По Годишен доклад на Комисията за  регулиране на съобщенията за 2020 г. – Анализ на пазара за пощенски услуги, (приет), (докл.)

 

39            17.03.2022   По процедурата

 

39            17.03.2022   Реплика

 

39            17.03.2022   По ЗИД на Закона за пощенските услуги, 1 ч., (приет), (докл.)

 

40            18.03.2022   По процедурата

 

41            23.03.2022   Реплика

 

44            30.03.2022   Дуплика

 

44            30.03.2022   По Законопроект за ратифициране на  Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и изменение № 1 (Amendment № 1) към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services), 1 ч., (прод.)

 

46            01.04.2022   По процедурата

 

48            07.04.2022   По ЗИД на Закона за пощенските услуги, 2 ч., (приет), (докл.)

 

50            13.04.2022   По процедурата

 

53            20.04.2022   Реплика (3)

 

54            21.04.2022   По процедурата

 

54            21.04.2022   Реплика

 

55            04.05.2022   Дуплика

 

55            04.05.2022   По Проект на решение за предприемане на  мерки във връзка с войната в Украйна, (3 проекта),

 

59            13.05.2022   Въпрос на Блиц-контрола към Асен  Василев, министър на финансите, относно икономическото състояние на страната и актуализацията на бюджета

 

59            13.05.2022   Реплика

 

60            18.05.2022   По процедурата

 

60            18.05.2022   По ЗИД на 3акона за морските  пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата нa Република България, 1 ч., (приет), (докл.)

 

60            18.05.2022   По ЗИД на 3акона за морските  пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата нa Република България, 1 ч., (приет)

 

61            19.05.2022   Реплика

 

64            26.05.2022   Реплика

 

66            01.06.2022   Дуплика

 

66            01.06.2022   По   ЗИД на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 2 ч., (приет)

 

68            03.06.2022   Въпрос на Блиц-контрол към Асен Василев, министър на финансите, относно настаняване на бежанци в почивни бази – работници и служители във всеки един от тези сектори, които чакат своята почивка, ще стане така, че няма да има къде и как да отидат да почиват те и техните семейства

 

7 изв         21.06.2022   Реплика

 

78            01.07.2022   Отношение към изказването на министър  Корнелия Нинова, относно изострянето на отношенията с Руската федерация

 

78            01.07.2022   По процедурата (2)

 

82            13.07.2022   Дуплика

 

82            13.07.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация – „Южен поток“ и „Балкански поток“ и причините за забавяне на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България), (приет)

 

89            28.07.2022   По Проект на решение за уреждане на  последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 ОТ 2022 г. – за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране – КЕВР (обн., ДВ, бр. 13 от 2022 г.) е обявено за противоконституционно, (приет)

 

ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

30            18.02.2022   Декларация от ПГ на БСП, относно 149  години България от гибелта на Васил Левски – Апостола на свободата

 

35            09.03.2022   Дуплика

 

35            09.03.2022   По ЗИД на Закона за предучилищното и  училищното образование, 1 ч., (приет)

 

37            11.03.2022   Въпрос към министъра на образованието и  науката Николай Денков, относно процеса на атестация за учителите, заложен с действащия закон за предучилищното и училищното образование от 2016 г

 

37            11.03.2022   Въпрос към министъра на образованието и  науката Николай Денков, относно прием за учебната 2022 – 2023 г. в чуждоезиков профил в Средно училище „Христо Проданов“ и Средно училище „Васил Левски“ – град Карлово, област Пловдив.

 

43            25.03.2022   Въпрос към министъра на културата –  Атанас Атанасов, относно хода на процедурата по актуализиране на статута на групова недвижима културна ценност Групов паметник на културата – комплекс от сгради с текстилна фабрика „Теодоси Марков“, град Карлово

 

84            15.07.2022   По Проект на решение за преобразуване на факултета със седалище в гр. Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на Висшето военно общовойсково училище „Васил Левски“, Висшето военно училище за артилерия и противовъздушна отбрана „Панайот Волов“ и Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Национален военен университет „Васил Левски“, (прод.), (докл.)

 

ВЛАДИМИР МАРИНОВ МАРИНОВ

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

11            06.01.2022   По Изслушване на министъра на  енергетиката относно забавяне на строителството на газовия интерконектор България – Гърция и начисляването на неустойки по договора за изпълнение

 

25            09.02.2022   Реплика

 

30            18.02.2022   Въпрос към Борислав Сандов – министър на околната среда и водите, относно нерегламентирано сметище в град Хасково в района на бул. „Васил Левски“, ул. „Единство“ и ул. „Момчилград“

 

3 изв         22.02.2022   Реплика

 

40            18.03.2022   Въпрос към министъра на земеделието Иван Иванов, относно извършени проверки от служителите на Изпълнителна агенция по горите по опазването на горските територии в страната и конкретно за транспортираната дървесина от общинските гори на община Хисар и предприети мерки през 2021 г. и до настоящия момент на 2022 г.

 

47            06.04.2022   Реплика

 

6 изв         04.05.2022   По изслушване на министър-председателя  на Република България Кирил Петков, министъра на енергетиката Александър Николов, директора на Българския Енергиен холдинг, директора на „Булгаргаз“, директора на „Булгартрансгаз“, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране, председателя на Държавната агенция за национална сигурност, председателя на Държавна агенция „Разузнаване“ относно предоставената на 26 април 2022 г. официална информация от министерството на енергетиката за спиране на доставките на природен газ за България от страна на „Газпром експорт“

 

69            08.06.2022   Реплика (2)

 

76            29.06.2022   Реплика

 

86            21.07.2022   Дуплика

 

86            21.07.2022   По Законопроект за изменение на Закона  за подпомагане на земеделските производители, 1 и 2 ч., (приет)

 

88            27.07.2022   Реплика

 

ВЯРА ЕМИЛОВА ЙОРДАНОВА

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети), (4)

 

14            13.01.2022   По изслушване на министъра на труда и  социалната политика, относно преизчисляването на пенсиите, причините, поради които има пенсионери, които са ощетени от това, и как ще бъдат компенсирани възрастните хора, които получиха намаляване на доходите си спрямо последните месеци на 2021 г.

 

25            09.02.2022   По Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ДОО), 1 ч., (приет)

 

72            15.06.2022   По ЗИД на Закона за бюджета на  държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ДОО), 1 ч., (приет)

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

4             10.12.2021   По Проект на решение за приемане на  правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради Covid-19, (приет)

 

6             16.12.2021   По процедурата

 

10            05.01.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно въведените на територията на Република България противоепидемични мерки срещу COVID-19, (не е приет)

 

12            07.01.2022   Дуплика

 

12            07.01.2022   По Проект на решение за приемане на  Условия за достъп до сградите на Народното събрание в условия на извънредна епидемична обстановка, (2 бр.), (1 приет)

 

14            13.01.2022   Реплика

 

18            21.01.2022   По Законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., 2 ч., (приет)

 

2 изв.         26.01.2022   По Изслушване на министър-председателя,  министъра на отбраната, министъра на външните работи и ръководителите на ДАНС, ДАР и Военното разузнаване, във връзка с конфликта Русия – Украйна, напрежението НАТО – Руска Федерация и ролята на България в процеса на вземане на решения в НАТО по темите, както и по разполагане на Съюзнически въоръжени сили на територията на Република България

 

22            02.02.2022   По процедурата

 

25            09.02.2022   Реплика (2)

 

25            09.02.2022   Дуплика

 

25            09.02.2022   По Законопроект за бюджета на  Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (НЗОК), 1 ч., (приет)

 

28            16.02.2022   По процедурата

 

30            18.02.2022   Въпрос към министъра на здравеопазването Асена Сербезова, относно Националната детска болница

 

3 изв.         22.02.2022   По процедурата

 

3 изв.         22.02.2022   Реплика (2)

 

3 изв.         22.02.2022   Дуплика

 

3 изв.         22.02.2022   По Законопроект за бюджета на  Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г., 2 ч., (приет)

 

31            23.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 2 ч., (прод.)

 

32            24.02.2022   Реплика (3)

 

34            02.03.2022   Реплика (2)

 

35            09.03.2022   Реплика

 

37            11.03.2022   Дуплика

 

37            11.03.2022   По Проект на решение за отмяна на  Решението за достъп до сградите на Народното събрание при обявена извънредна епидемична обстановка, прието от Народното събрание на 7 януари 2022 г., (приет)

 

39            17.03.2022   По процедурата (2)

 

42            24.03.2022   По процедурата

 

42            24.03.2022   Дуплика

 

42            24.03.2022   По Изслушване на управителя на  Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Петко Салчев на основание чл. 110 от ПОДНС, относно реформите за отпускане, изплащане, ремонт и контрола за предоставянето на помощни средства и приспособления за нуждите на хората с увреждания в закона за хората с увреждания, (2)

 

42            24.03.2022   По ЗИД на Закона за здравето, 1 ч., (не  е приет)

 

43            25.03.2022   Въпрос към Гроздан Караджов – министър  на регионалното развитие и благоустройството, относно определението на понятието за „селска община“

 

44            30.03.2022   Дуплика

 

44            30.03.2022   По ЗИД на Закона за висшето образование, 1 ч., (приет)

 

45            31.03.2022   По процедурата

 

45            31.03.2022   Реплика

 

45            31.03.2022   Дуплика (2)

 

45            31.03.2022   По ЗИД на Закона за здравното  осигуряване, 1 ч., (приет)

 

45            31.03.2022   По ЗИД на Закона за здравето, 1 ч.,  (приет)

 

46            01.04.2022   Разисквания по питането на народния  представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Асена Сербезова относно политиката за преодоляване на недостига на лекари в определени специалности и на медицински сестри, и за задържане на младите лекари и медицинските сестри в България

 

47            06.04.2022   Реплика

 

47            06.04.2022   Лично обяснение

 

50            13.04.2022   Реплика

 

50            13.04.2022   Дуплика (3)

 

50            13.04.2022   По ЗИД на Закона за здравното  осигуряване, 2 ч., (приет)

 

50            13.04.2022   По ЗИД на Закона за здравето, 2 ч.,  (приет)

 

51            14.04.2022   Реплика

 

52            15.04.2022   Реплика

 

53            20.04.2022   Реплика

 

54            21.04.2022   Дуплика

 

54            21.04.2022   По ЗИД на Закона за предучилищното и  училищното образование, 1 ч., (приет)

 

56            05.05.2022   По процедурата

 

56            05.05.2022   Реплика

 

56            05.05.2022   Дуплика

 

56            05.05.2022   По Проекти на решение за промени в  постоянни комисии (7 бр.), (приети)

 

61            19.05.2022   Реплика

 

61            19.05.2022   Дуплика

 

61            19.05.2022   По Проект на решение за предсрочно  освобождаване на Мирослав Иванов – заместник-председател на Народното събрание, (не е приет)

 

62            20.05.2022   По процедурата

 

66            01.06.2022   Реплика

 

66            01.06.2022   По   ЗИД на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 2 ч., (приет)

 

67            02.06.2022   Реплика (2)

 

67            02.06.2022   Лично обяснение

 

69            08.06.2022   По ЗИД на Закона за генетично  модифицирани организми, 2 ч., (приет)

 

70            09.06.2022   Декларация от името на ПГ на БСП,  призовава всички парламентарни сили към сериозен размисъл, градивност и да се търси във всяко нещо, което се обсъжда рационалността, а не това, което ще спре развитието на един или друг проблем

 

70            09.06.2022   По процедурата

 

72            15.06.2022   Реплика

 

72            15.06.2022   Реплика

 

72            15.06.2022   Дуплика

 

72     15.06.2022   По ЗИД на Закона за бюджета на  Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (НЗОК), 1 ч., (приет)

 

73            16.06.2022   По процедурата

 

73            16.06.2022   Дуплика

 

73           16.06.2022   По Проект на решение за предсрочно  освобождаване на Никола Минчев – председател на Народното събрание, (приет)

 

75            24.06.2022   Реплика (2)

 

75            24.06.2022   Дуплика

 

75            24.06.2022   По Проект на Решение на 47 Народно  събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония, (3 проекта), (1 приет)

 

9 изв.         28.06.2022   Реплика

 

9 изв.   28.06.2022   По ЗИД на Закона за бюджета на  Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (НЗОК), 2 ч., (приет)

 

77            30.06.2022   Реплика

 

79            06.07.2022   По процедурата

 

79            06.07.2022   Лично обяснение (2)

 

83            14.07.2022   Реплика (2)

 

83            14.07.2022   Дуплика (2)

 

83            14.07.2022   По ЗИД на Закона за здравето, 1 и 2 ч.,  (приет), (3)

 

84            15.07.2022   Реплика (2)

 

85     20.07.2022   По изслушване на Асена Сербезова,  министър на здравеопазването в оставка, относно променената епидемична обстановка, касаеща заболеваемостта от COVID-19, (2)

 

88            27.07.2022   По процедурата

 

88            27.07.2022   По Законопроект за допълнение на Закона  за лекарствените продукти в хуманната медицина, 1 и 2 ч., (приет)

 

ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

1             03.12.2021   По Проект за Решение за избиране на  зам.-председатели на 47-ото Народно събрание, (приет)

 

1             03.12.2021   Проект на решение за избиране на  секретари на 47-то Народно събрание (14 броя), (приет)

 

2             08.12.2021   По процедурата

 

3             09.12.2021   Реплика

 

4             10.12.2021   По процедурата

 

1 изв.        13.12.2021   По процедурата

 

1 изв.        13.12.2021   Реплика

 

5             15.12.2021   По процедурата

 

5             15.12.2021   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за въпросите с енергийната криза и предложение за справяне с нея , (приет)

 

6             16.12.2021   По процедурата

 

6             16.12.2021   Реплика

 

7             17.12.2021   По процедурата (2)

 

7             17.12.2021   Реплика

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети), (5)

 

9             23.12.2021   По процедурата

 

9             23.12.2021   Реплика (2)

 

12            07.01.2022   По Проект на решение за приемане на  Условия за достъп до сградите на Народното събрание в условия на извънредна епидемична обстановка, (2 бр.), (1 приет)

 

13            12.01.2022   По процедурата

 

14            13.01.2022   По процедурата

 

14            13.01.2022   По изслушване на министъра на труда и  социалната политика, относно преизчисляването на пенсиите, причините, поради които има пенсионери, които са ощетени от това, и как ще бъдат компенсирани възрастните хора, които получиха намаляване на доходите си спрямо последните месеци на 2021 г.

 

18            21.01.2022   По процедурата (2)

 

18            21.01.2022   Лично обяснение

 

18            21.01.2022   По Проекти на решения за избиране на  постоянни делегации на Народното събрание, (приети)

 

18            21.01.2022   По ЗИД на Закона за енергетиката, 1 ч.,  (приет), (докл.)

 

19            26.01.2022   По Прекратяване пълномощията на народен  представител по  подадена оставка от народния представител Александър Тодоров, (приета)

 

19            26.01.2022   Реплика

 

2 изв.        26.01.2022   По процедурата

 

20            27.01.2022   Реплика

 

21            28.01.2022   По Изслушване на министър-председателя  на Република България относно последствията от посещението на министър председателя в Република Северна Македония и проведеното междуправителствено заседание между двете държави

 

22            02.02.2022   По процедурата (2)

 

22            02.02.2022   Реплика

 

23            03.02.2022   По процедурата (2)

 

24            04.02.2022   По процедурата

 

25            09.02.2022   По процедурата

 

25            09.02.2022   Реплика (2)

 

26            10.02.2022   По процедурата

 

27            11.02.2022   По процедурата (2)

 

29            17.02.2022   По процедурата

 

30            18.02.2022   Въпрос към министъра на икономиката и  индустрията Корнелия Нинова, относно участие на България в Световното изложение „Експо 2020“ в Дубай

 

3 изв.        22.02.2022   Реплика (2)

 

31            23.02.2022   По процедурата

 

32            24.02.2022   По процедурата (3)

 

33            25.02.2022   По процедурата

 

33            25.02.2022   Реплика (3)

 

4 изв.        01.03.2022   Реплика

 

34            02.03.2022   По процедурата (3)

 

34            02.03.2022   Реплика

 

37            11.03.2022   По процедурата

 

39            17.03.2022   Реплика

 

40            18.03.2022   Декларация от ПГ на БСП, относно ареста  на господин Борисов и последователната в борбата с корупцията в държавата от страна на БСП

 

40            18.03.2022   По процедурата

 

44            30.03.2022   По процедурата

 

45            31.03.2022   По процедурата

 

45            31.03.2022   Реплика

 

46            01.04.2022   За отношение към изявление на министър

 

47            06.04.2022   Реплика

 

48            07.04.2022   По процедурата

 

50            13.04.2022   По процедурата

 

51            14.04.2022   По процедурата (3)

 

51            14.04.2022   Дуплика

 

51        14.04.2022   По Проект на решение за предприемане на  действия във връзка с констатирана опасност от настъпване на невъзможност за Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, (не е приет)

 

52            15.04.2022   По процедурата

 

52            15.04.2022   Реплика (2)

 

53            20.04.2022   Реплика

 

55            04.05.2022   Реплика

 

56            05.05.2022   По процедурата (2)

 

56            05.05.2022   Реплика (2)

 

57            11.05.2022   По процедурата (2)

 

58            12.05.2022   По процедурата

 

61            19.05.2022   По процедурата

 

61            19.05.2022   Дуплика

 

61        19.05.2022   По Проект на решение за предсрочно  освобождаване на Мирослав Иванов – заместник-председател на Народното събрание, (не е приет)

 

62            20.05.2022   По процедурата

 

66            01.06.2022   По процедурата

 

66            01.06.2022   Реплика (3)

 

66            01.06.2022   Дуплика

 

66            01.06.2022   По   ЗИД на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, 2 ч., (приет)

 

67            02.06.2022   По процедурата (3)

 

67            02.06.2022   Лично обяснение

 

68            03.06.2022   Отношение към изложеното от министър  Иван Иванов, във връзка с падналата градушка в Садово

 

69            08.06.2022   Реплика

 

72            15.06.2022   По процедурата (2)

 

72            15.06.2022   Реплика (2)

 

73            16.06.2022   Дуплика

 

73            16.06.2022   По Проект на решение за предсрочно  освобождаване на Никола Минчев – председател на Народното събрание, (приет)

 

7 изв.        21.06.2022   По процедурата

 

7 изв.        21.06.2022   По Проект на решение за гласуване  недоверие на Министерския съвет с министър-председател Кирил Петков, (приет)

 

7 изв.        21.06.2022   Лично обяснение

 

8 изв.        22.06.2022   По процедурата

 

9 изв.        28.06.2022   Реплика (3)

 

9 изв.        28.06.2022   Лично обяснение

 

76            29.06.2022   По процедурата (3)

 

77            30.06.2022   По процедурата

 

77            30.06.2022   Реплика

 

78            01.07.2022   По процедурата (4)

 

79            06.07.2022   По процедурата (2)

 

80            07.07.2022   По процедурата

 

82            13.07.2022   Реплика

 

83            14.07.2022   По процедурата

 

83            14.07.2022   Реплика (2)

 

84            15.07.2022   По процедурата

 

85            20.07.2022   По процедурата (3)

 

85            20.07.2022   Реплика

 

87            22.07.2022   По процедурата

 

88            27.07.2022   Реплика

 

ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

3             09.12.2021   Въпрос на Блиц контрол към Атанас  Пеканов, служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, относно Националният план за възстановяване и устойчивост

 

5             15.12.2021   Реплика

 

11            06.01.2022   По Изслушване на министъра на  енергетиката относно забавяне на строителството на газовия интерконектор България – Гърция и начисляването на неустойки по договора за изпълнение, (2)

 

12            07.01.2022   Въпрос към Кирил Петков,  Министър-председател на Република България, относно цели и приоритети на правителството в сектор енергетика

 

14            13.01.2022   По изслушване на министъра на труда и  социалната политика, относно преизчисляването на пенсиите, причините, поради които има пенсионери, които са ощетени от това, и как ще бъдат компенсирани възрастните хора, които получиха намаляване на доходите си спрямо последните месеци на 2021 г.

 

17            20.01.2022   По ЗИД на Закона за корпоративното  подоходно облагане (ЗКПО), 1 ч., (приет), (докл.)

 

17            20.01.2022   По ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, 1 ч., (приет), (докл.)

 

17            20.01.2022   По ЗИД на Закона за данък върху  добавената стойност (ДДС), 1 ч., (приет), (докл.)

 

24            04.02.2022   Въпрос на Блиц-контрола към Асен  Василев, министър на финансите, относно компенсации на небитови потребители – социални домове, училища,детски градини, общини и др. във връзка с цените на тока

 

26            10.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 1 ч., (приет), (докл.), (2)

 

35            09.03.2022   Реплика

 

37            11.03.2022   По изслушване на министъра на финансите  Асен Василев относно съдържанието на Националния план за възстановяване и устойчивост след бележките на Европейската комисия, както и етапа на подготовка на Споразумението за партньорство за програмния период 2021 – 2027 г. и на Оперативните програми, които ще бъдат финансирани от кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз през програмния период 2021 – 2027 г. , (2)

 

41            23.03.2022   Реплика (2)

 

41            23.03.2022   По Проект на Годишна работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 2022 г. , (прод.), (докл.)

 

44            30.03.2022   По процедурата

 

55            04.05.2022   Декларация от името на ПГ на БСП,  относно заплахи, които отдавна надскочиха родните политически караници от последните десетилетия – ковид криза, световна икономическа стагнация и енергийна криза, а от три месеца военен конфликт, случващ се под носа ни и в същото време прекрояващ толкова стабилно изглеждащото статукво в Европа, след падането на Берлинската стена

 

57            11.05.2022   Дуплика

 

57            11.05.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД  и Проект на решение за Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно действията и намеренията на Министерския съвет по отношение на доставките на природен газ за Република България, (2 броя), (1 приет)

 

66            01.06.2022   Реплика

 

67            02.06.2022   По процедурата

 

68            03.06.2022   По процедурата

 

73            16.06.2022   Реплика

 

7 изв.        21.06.2022   Реплика

 

75            24.06.2022   По процедурата

 

75            24.06.2022   По ЗИД на Закона за управление на  средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 1 и 2 ч., (приет), (докл.)

 

77            30.06.2022   Реплика (2)

 

77            30.06.2022   По ЗИД на Закона за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 2 ч., (приет)

 

80            07.07.2022   По процедурата

 

82            13.07.2022   По процедурата

 

82            13.07.2022   Дуплика

 

82            13.07.2022   По Законопроект за ратифициране на  Меморандума за разбирателство между Правителството на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие относно подкрепа за изпълнение на проекти, финансирани чрез Европейските фондове за периода 2021-2027 г., включително Плана за възстановяване и устойчивост, 1 и 2 ч., (приет), (докл.)

 

82            13.07.2022   По Законопроект за ратифициране на  Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България, 1 и 2 ч., (приет), (докл.), (2)

 

82            13.07.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация – „Южен поток“ и „Балкански поток“ и причините за забавяне на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България), (приет)

 

ЕМИЛ ЦЕНОВ ГЕОРГИЕВ

 

Забележка: Избран на 15.12.2021 г. на мястото на Корнелия Петрова Нинова за времето, през което изпълнява функциите на министър

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

9             23.12.2021   Реплика

 

18            21.01.2022   Реплика

 

18            21.01.2022   Дуплика

 

18            21.01.2022   По ЗИД на Закона за енергетиката, 1 ч.,  (приет)

 

20            27.01.2022   По ЗИД на Закона за енергетиката, 2 ч.,  (приет)

 

23            03.02.2022   Реплика

 

26            10.02.2022   По ЗИД на Закона за защита на  потребителите, 1 ч., (приет)

 

29            17.02.2022   Реплика

 

31            23.02.2022   По процедурата

 

31            23.02.2022   Дуплика

 

31            23.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 2 ч., (прод.)

 

32            24.02.2022   Реплика

 

34            02.03.2022   Дуплика

 

34            02.03.2022   По ЗИД на Закона за защита на  потребителите, 2 ч., (приет)

 

36            10.03.2022   Реплика

 

36            10.03.2022   По Проект на решение за въвеждане на  компенсаторен механизъм в пълен размер за небитови крайни клиенти на електроенергийния пазар на вероизповеданията, общините, социалните структури, образованието, здравеопазването, (не е приет)

 

37            11.03.2022   Въпрос към министъра на регионалното  развитие и благоустройството Гроздан Караджов, относно начина, по който Министерството на регионалното развитие и благоустройството смята да реши проблемите с качеството на питейната вода на територията на община Хасково

 

47            06.04.2022   Реплика

 

49            08.04.2022   По процедурата

 

50            13.04.2022   Реплика

 

51            14.04.2022   Реплика (2)

 

54            21.04.2022   Реплика

 

54            21.04.2022   По ЗИД на Закона за енергията от  възобновяеми източници, 1 ч., (приет)

 

58            12.05.2022   Дуплика

 

58            12.05.2022   По ЗИД на Наказателния кодекс, 1 ч.,  (приет)

 

58            12.05.2022   По Законопроект за събиране на вземания  по потребителски договори, 1 ч., (приет)

 

59            13.05.2022   По процедурата

 

60            18.05.2022   Реплика

 

60            18.05.2022   По ЗИД на Закона за генетично  модифицирани организми, 1 ч., (приет)

 

61            19.05.2022   По ЗИД на Закона за защита на  конкуренцията, 1 ч., (приет)

 

62            20.05.2022   Въпрос към министъра на околната среда и водите Борислав Сандов, относно изгаряне на употребявани гуми в цех в землището на село Сланотрън, община Видин

 

64            26.05.2022   Реплика (2)

 

64            26.05.2022   По ЗИД на Закона за опазване на околната среда, 2 ч., (приет)

 

66            01.06.2022   Реплика

 

68            03.06.2022   По процедурата

 

69            08.06.2022   По процедурата

 

73            16.06.2022   Реплика

 

7 изв         21.06.2022   Реплика

 

77            30.06.2022   По процедурата

 

78            01.07.2022   По Проект на решение за удължаване срока на действие на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството на 23.03.2022 г. Меморандум за 1 млрд. долара с GEMCORP и IP3 CORPORATION, (приет)

 

82            13.07.2022   Реплика

 

83            14.07.2022   Реплика (2)

 

89            28.07.2022   По процедурата

 

89            28.07.2022   По Проект на решение за уреждане на  последиците от Решение на Конституционния съд № 8 от 2022 г. по конституционно дело № 4 ОТ 2022 г. – за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране – КЕВР (обн., ДВ, бр. 13 от 2022 г.) е обявено за противоконституционно, (приет)

 

90            29.07.2022   По ЗИД на Закона за устройство на  територията (ЗУТ), 1 ч., (4 проекта), (2 приети)

 

ИВАН БОГОМИЛОВ ПЕТКОВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети), (2)

 

32            24.02.2022   Реплика

 

49            08.04.2022   Въпрос към Драгомир Заков, министър на  отбраната, относно Македоно-български чуждестранен легион „Тодор Александров“ за участие в бойни действия на страната на Украйна

 

49            08.04.2022   Въпрос към министъра на електронното  управление Божидар Божанов, относно гарантиране на свободата на словото

 

59            13.05.2022   Въпрос към Калина Константинова,  заместник министър-председател по ефективно управление, относно срив в системата на „Български пощи“ ЕАД и изплащане на надбавки към пенсиите.

 

62            20.05.2022   Въпрос към Божидар Божанов, министър на  електронното управление, относно проблеми в Персонализираната информационна система на Националната здравноосигурителна каса, ограничен достъп до лекарства за пациенти и блокирана отчетност на болници

 

71            10.06.2022   Въпрос към министъра на транспорта  Николай Събев, относно безплатното паркиране на електрически автомобили

 

74            17.06.2022   Въпрос към Драгомир Заков, министър на  отбраната, относно българските изтребители Су-25

 

84            15.07.2022   Дуплика

 

84            15.07.2022   По ЗИД на Кодекса на труда (КТ), 1 ч.,  (4 проекта), (прод.)

 

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ГАНЧЕВ

Забележка: Избран на 15.12.2021 г. на мястото на Иван Валентинов Иванов за времето, през което изпълнява функциите на министър

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

5             15.12.2021   Реплика

 

6             16.12.2021   Реплика

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети), (4)

 

ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

1 изв.         13.12.2021   Реплика

 

7             17.12.2021   Реплика

 

8             22.12.2021   По процедурата

 

11            06.01.2022   По процедурата

 

13            12.01.2022   По процедурата

 

15            14.01.2022   Въпрос към Гроздан Караджов, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно поставяне на шумоизолираща стена в село Чурек, община Елин Пелин

 

18            21.01.2022   По процедурата (3)

 

18            21.01.2022   По Проекти на решения за избиране на  постоянни делегации на Народното събрание, (приети), (6)

 

20            27.01.2022   По процедурата

 

20            27.01.2022   Реплика

 

22            02.02.2022   Реплика

 

24            04.02.2022   Въпрос към Гроздан Караджов, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно пътя Етрополе –  село Ямна

 

26            10.02.2022   По процедурата

 

26            10.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 1 ч., (приет), (докл.)

 

31            23.02.2022   Дуплика

 

31            23.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 2 ч., (прод.)

 

32            24.02.2022   По процедурата (2)

 

33            25.02.2022   По процедурата

 

34            02.03.2022   Реплика

 

35            09.03.2022   По процедурата

 

35            09.03.2022   Реплика

 

35            09.03.2022   По ЗИД на Закона за младежта, 1 ч.,  (приет), (докл.), (2)

 

36            10.03.2022   По Законопроект за допълнение на Закона  за Министерството на вътрешните работи, 1 ч., (приет)

 

47            06.04.2022   Реплика

 

48            07.04.2022   Реплика (2)

 

51            14.04.2022   По процедурата

 

61            19.05.2022   Реплика

 

66            01.06.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с GЕMCORP и IP3 CORPORATION , (приет)

 

70            09.06.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация „Южен поток“ и „Турски (Балкански) поток“ и причините за забавянето на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България), (приет)

 

76            29.06.2022   По процедурата (2)

 

78            01.07.2022   По процедурата

 

79            06.07.2022   По процедурата (4)

 

79            06.07.2022   По Доклад за дейността на омбудсмана на  Република България през 2020 г. и Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2021 г., (2 проекта), (докл.), (прод.)

 

82            13.07.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, (приет)

 

82            13.07.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства, относно газопроводи за пренос на природен газ от Руската федерация – „Южен поток“ и „Балкански поток“ и причините за забавяне на проекта IGB (Междусистемна газова връзка Гърция – България), (приет)

 

83            14.07.2022   По ЗИД на Закона за здравето, 1 и 2 ч.,  (приет), (докл.)

 

84            15.07.2022   Дуплика

 

84            15.07.2022   По ЗИД на Кодекса на труда (КТ), 1 ч.,  (4 проекта), (прод.), (докл.), (2)

 

86            21.07.2022   По процедурата

 

86            21.07.2022   По ЗИД на Закона за младежта, 2 ч.,  (приет), (докл.)

 

ИЛИЯН СЛАВЕЙКОВ ЙОНЧЕВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети), (2)

 

59            13.05.2022   Въпрос към Калина Константинова,  заместник министър-председател по ефективно управление, относно срив в системата на „Български пощи“ ЕАД и изплащане на надбавки към пенсиите.

 

87            22.07.2022   Реплика

 

ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

2             08.12.2021   По Проект на решение за избиране на  Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), (приет)

 

23            03.02.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за обсъждане на промени в Конституцията на Република България, (приет)

 

26            10.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 1 ч., (приет), (докл.)

 

34            02.03.2022   По ЗИД на Закона за предучилищното и  училищното образование, 2 ч., (прод.), (докл.)

 

35            09.03.2022   По процедурата

 

35            09.03.2022   Дуплика

 

35            09.03.2022   По ЗИД на Закона за предучилищното и  училищното образование, 1 ч., (приет)

 

37            11.03.2022   Въпрос към министъра на образованието и  науката Николай Денков, относно действие от страна на Министерството на образованието и науката след извършени 20 проверки и установени нарушения в управленската дейност на директора на ОУ „Иван Вазов“ – град Русе.

 

44            30.03.2022   По процедурата

 

44            30.03.2022   По ЗИД на Закона за висшето образование, 1 ч., (приет), (докл.)

 

50            13.04.2022   По процедурата

 

50            13.04.2022   Реплика

 

54            21.04.2022   По ЗИД на Закона за предучилищното и  училищното образование, 1 ч., (приет), (докл.)

 

58            12.05.2022   По Законопроект за българския език, 1  ч., (прод.), (докл.)

 

71            10.06.2022   По Законопроект за изменение на Закона  за ратифициране на Европейската социална харта (ревизирана), 1 и 2 ч., (приет), (докл.)

 

79            06.07.2022   По Доклад за дейността на омбудсмана на  Република България през 2020 г. и Доклад за дейността на омбудсмана на Република България през 2021 г., (2 проекта), (докл.), (прод.), (2)

 

81            08.07.2022   По ЗИД на Закона за висшето образование, 2 ч., (приет), (докл.)

 

КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

1             03.12.2021   От името на ПГ на БСП, по повод  откриването на 47-мо НС и приоритетите на партията

 

1 изв         13.12.2021   По Избиране на министър-председател на  Република България, Приемане на структура на Министерски съвет и Избиране на Министерски съвет на Република България, (приет)

 

КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

3             09.12.2021   Председателства заседанието

 

7             17.12.2021   Председателства заседанието

 

8             22.12.2021   Председателства заседанието

 

8             22.12.2021   По процедурата

 

8             22.12.2021   По процедурата (2)

 

9             23.12.2021   Дуплика

 

9             23.12.2021   По ЗИД на Закона за данък върху  добавената стойност (ДДС), 1 и 2 ч., (2 проекта), (1 приет)

 

11            06.01.2022   Председателства заседанието

 

11            06.01.2022   Дава думата на министър Александър  Николов по Изслушване на министъра на енергетиката относно забавяне на строителството на газовия интерконектор България – Гърция и начисляването на неустойки по договора за изпълнение, (13)

 

11            06.01.2022   Дава думата на министър Бойко Рашков по  Изслушване на министъра на вътрешните работи относно постъпилите сигнали в МВР, възложените проверки и резултатите от тях, свързани с установяването на нарушения при разкриването на подвижни избирателни секции за изборите за народни представители, проведени на 11 юли 2021 г. и изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители, проведени на 14 ноември 2021 г., (9)

 

12            07.01.2022   Председателства заседанието

 

12            07.01.2022   По Проект на решение за приемане на  Условия за достъп до сградите на Народното събрание в условия на извънредна епидемична обстановка, (2 бр.), (1 приет)

 

13            12.01.2022   Председателства заседанието

 

13            12.01.2022   По дневния ред

 

14            13.01.2022   Председателства заседанието

 

14            13.01.2022   По дневния ред

 

14            13.01.2022   Дава думата на Георги Гьоков по  изслушване на министъра на труда и социалната политика, относно преизчисляването на пенсиите, причините, поради които има пенсионери, които са ощетени от това, и как ще бъдат компенсирани възрастните хора, които получиха намаляване на доходите си спрямо последните месеци на 2021 г., (14)

 

15            14.01.2022   Председателства заседанието

 

15            14.01.2022   Открива Парламентарния контрол

 

16            19.01.2022   Председателства заседанието

 

16            19.01.2022   По дневния ред

 

16            19.01.2022   По Тържествена церемония по полагане на  клетва от избраните президент на Република България Румен Радев и вицепрезидент на Република България – Илияна Йотова

 

16            19.01.2022   Дава думата на президента на Република  България Румен Радев за обръщение

 

16            19.01.2022   Обръщение към президента на Република  България Румен Радев

 

16            19.01.2022   Дава думата на министър Надежда  Йорданова по Законопроект за допълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията, приета от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и на Протокола, съставен от Съвета в съответствие с чл. 34 от Договора за Европейския съюз към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, 1 и 2 ч., (приет)

 

17            20.01.2022   Председателства заседанието

 

17            20.01.2022   Чете съобщения

 

18            21.01.2022   Председателства заседанието

 

2 изв.         26.01.2022   По Изслушване на министър-председателя,  министъра на отбраната, министъра на външните работи и ръководителите на ДАНС, ДАР и Военното разузнаване, във връзка с конфликта Русия – Украйна, напрежението НАТО – Руска Федерация и ролята на България в процеса на вземане на решения в НАТО по темите, както и по разполагане на Съюзнически въоръжени сили на територията на Република България

 

21            28.01.2022   По Изслушване на министър-председателя  на Република България относно последствията от посещението на министър председателя в Република Северна Македония и проведеното междуправителствено заседание между двете държави

 

25            09.02.2022   Председателства заседанието

 

25            09.02.2022   Дава думата на министър Георги Гьоков по Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ДОО), 1 ч., (приет)

 

26            10.02.2022   Председателства заседанието

 

26            10.02.2022   Дава думата на министър Асен Василев по  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 1 ч., (приет)

 

3 изв.        22.02.2022   Председателства заседанието

 

31            23.02.2022   Председателства заседанието

 

31            23.02.2022   Дава думата на министър Асен Василев по  Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 2 ч., (прод.), (3)

 

33            25.02.2022   Председателства заседанието

 

4 изв.        01.03.2022   По Проект на решение за персонални  промени в Министерския съвет на Република България, (приет)

 

34            02.03.2022   Председателства заседанието

 

35            09.03.2022   По Годишен доклад на Комисията за  регулиране на съобщенията за 2020 г., (приет)

 

36            10.03.2022   Председателства заседанието

 

38            16.03.2022   Председателства заседанието

 

38            16.03.2022   Дава думата на Петя Първанова по  Изслушване на председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет на основание чл. 110 от ПОДНС, относно състоянието на кризисните центрове, ръководени от Държавната агенция за бежанците и готовността на агенцията да предостави експертна и преводаческа помощ, (8)

 

40            18.03.2022   Председателства заседанието

 

43            25.03.2022   Председателства заседанието

 

44            30.03.2022   Председателства заседанието

 

44            30.03.2022   По дневния ред

 

49            08.04.2022   Чете съобщения за групите за приятелство

 

50            13.04.2022   Декларация от ПГ на БСП, относно въпроса за военната помощ за Украйна – България не плаща за оръжия за Украйна

 

51            14.04.2022   Председателства заседанието

 

51            14.04.2022   Дава думата на министър Надежда  Йорданова по ЗИД на Закона за съдебната власт, 2 ч., (приет), (2)

 

52            15.04.2022   Председателства заседанието

 

52            15.04.2022   Дава думата на министър Бойко Рашков за  обяснение, относно въпросите на ДПС

 

53            20.04.2022   Председателства заседанието

 

55            04.05.2022   Председателства заседанието

 

55            04.05.2022   По процедурата

 

55            04.05.2022   Дуплика

 

55            04.05.2022   По Проект на решение за предприемане на  мерки във връзка с войната в Украйна, (3 проекта),

 

55            04.05.2022   Лично обяснение

 

56            05.05.2022   Председателства заседанието

 

57            11.05.2022   Председателства заседанието

 

59            13.05.2022   Председателства заседанието

 

59            13.05.2022   Чете съобщения

 

60            18.05.2022   Дуплика

 

60            18.05.2022   По ЗИД на Закона за управление на  средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 2 ч., (приет)

 

62            20.05.2022   Председателства заседанието

 

66            01.06.2022   Председателства заседанието

 

67            02.06.2022   Председателства заседанието

 

68            03.06.2022   Председателства заседанието

 

71            10.06.2022   Председателства заседанието

 

71            10.06.2022   По процедурата

 

72            15.06.2022   Председателства заседанието

 

72            15.06.2022   По Изслушване на Теодора Генчовска,  министър на външните работи, относно процеса на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз и вземането на решение за одобряване на рамка на преговори, (2)

 

72            15.06.2022   Дава думата на министър Георги Гьоков по ЗИД на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. (НЗОК), 1 ч., (приет)

 

73            06.06.2022   Председателства заседанието

 

73            16.06.2022   По дневния ред

 

73            16.06.2022   Дава думата на министър Радостин Василев във връзка с всичко това, което се случва в държавата и факта че  „Има такъв народ“ предаде българския народ.

 

73            16.06.2022   Дава думата на министър-председателя  Кирил Петков по Проект на решение за предсрочно освобождаване на Никола Минчев – председател на Народното събрание, (приет)

 

73            16.06.2022   Дава думата на министър Асен Василев по  Проект на решение за предсрочно освобождаване на Никола Минчев – председател на Народното събрание, (приет), (2)

 

73            16.06.2022   Дава думата на министър Корнелия Нинова  по Проект на решение за предсрочно освобождаване на Никола Минчев – председател на Народното събрание, (приет)

 

73            16.06.2022   Обявява, че Мирослав Иванов ще бъде  председател на НС, до избирането на нов такъв

 

73            16.06.2022   Дава думата на министър Асен Василев по  ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 1 ч., (приет), (2)

 

73            16.06.2022   Дава думата на министър Иван Иванов по  ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 1 ч., (приет), (2)

 

73            16.06.2022   Чете съобщения

 

74            17.06.2022   Председателства заседанието

 

75            24.06.2022   Председателства заседанието

 

75            24.06.2022   По Проект на Решение на 47 Народно  събрание на Република България във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония, (3 проекта), (1 приет)

 

75            24.06.2022   Дава думата на зам.-министър Ивайло  Яйджиев по ЗИД на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 1 и 2 ч., (приет)

 

9 изв.         28.06.2022   Председателства заседанието

 

9 изв.         28.06.2022   Дава думата на министър Георги Гьоков по ЗИД на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ДОО), 2 ч., (приет), (2)

 

76            29.06.2022   Председателства заседанието

 

76            29.06.2022   Дава думата на министър Корнелия Нинова  по ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 2 ч., (прод.)

 

76            29.06.2022   Обявява закрито заседание по Изслушване  на министър-председателя на Република България Кирил Петков и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев, относно изгонването от България на 70 руски дипломати и служители

 

77            30.06.2022   Председателства заседанието

 

77            30.06.2022   Чете съобщение, относно постъпило  заявление от народния представител Елена Гунчева, която оттегля заявлението си по чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, с което е подала своята оставка пред председателя на Народното събрание и уведомява, че напуска парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ и се обявява за народен представител – нечленуващ в парламентарна група

 

77            30.06.2022   Дава думата на министър Гроздан Караджов по ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 2 ч., (приет), (2)

 

77            30.06.2022   Дава думата на министър Асен Василев по  ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 2 ч., (приет)

 

81            08.07.2022   Председателства заседанието

 

82            13.07.2022   Председателства заседанието

 

82            13.07.2022   По процедурата

 

82            13.07.2022   По Прекратяване пълномощията на народен  представител по подадена оставка от Виктория Василева, (приета)

 

83            14.07.2022   Председателства заседанието

 

85            20.07.2022   Председателства заседанието

 

85            20.07.2022   Дава думата на министъра на  здравеопазването в оставка  Асена Сербезова, по изслушване ,относно променената епидемична обстановка, касаеща заболеваемостта от COVID-19, (13)

 

87            22.07.2022   Председателства заседанието

 

87            27.07.2022   Председателства заседанието

 

88            27.07.2022   По процедурата

 

88            27.07.2022   Дава думата на министър Надежда  Йорданова по ЗИД на Закона за съдебната власт, 2 ч., (приет), (4)

 

89            28.07.2022   Председателства заседанието

 

900           29.07.2022   Председателства заседанието

 

КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

4             10.12.2021   По Проект на решение за приемане на  правила за дистанционно участие в заседанията на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради Covid-19, (приет)

 

6             16.12.2021   По Проект на Правилник за организацията  и дейността на Народното събрание (ПОДНС), (прод.)

 

7             17.12.2021   Реплика (2)

 

8             22.12.2021   Дуплика

 

8             22.12.2021   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно машинното гласуване в изборите на 14 ноември 2021 година, (приет)

 

11            06.01.2022   По Изслушване на министъра на вътрешните работи относно постъпилите сигнали в МВР, възложените проверки и резултатите от тях, свързани с установяването на нарушения при разкриването на подвижни избирателни секции за изборите за народни представители, проведени на 11 юли 2021 г. и изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители, проведени на 14 ноември 2021 г.

 

12            07.01.2022   Въпрос към Борислав Сандов – министър на околната среда и водите, относно наказателни процедури срещу България за нарушаване на правото на Европейския съюз

 

12            07.01.2022   Въпрос към Надежда Йорданова, министър  на правосъдието, относно наказателни процедури, открити от Европейската комисия срещу България

 

12            07.01.2022   Въпрос към Николай Събев, министър на  транспорта и съобщенията, относно проблеми пред корабоплаването в българския участък на река Дунав

 

14            13.01.2022   По процедурата

 

15            14.01.2022   Въпрос към Гроздан Караджов, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно отношението на новото правителство и сроковете за изграждане на автомагистрален път Русе – Велико Търново

 

15            14.01.2022   Въпрос към Атанас Атанасов, министър на  културата, относно сградата на Държавна опера – Русе

 

19            26.01.2022   Реплика

 

22            02.02.2022   Реплика (2)

 

23            03.02.2022   Реплика

 

23            03.02.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за обсъждане на промени в Конституцията на Република България, (приет)

 

27            11.02.2022   По процедурата

 

29            17.02.2022   Дуплика

 

29            17.02.2022   По Законопроект за изменение на Закона  за българското гражданство, 1 ч., (3 проекта), (1 приет)

 

32            24.02.2022   Дуплика

 

32            24.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 2 ч., (прод.)

 

4 изв.         01.03.2022   Дуплика

 

4 изв.         01.03.2022   По Проект на решение за персонални  промени в Министерския съвет на Република България, (приет)

 

5 изв.         08.03.2022   Питане към Гроздан Караджов, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно политиката на правителството по отношение на организацията на управлението на етажната собственост, (2)

 

41            23.03.2022   Дуплика

 

41            23.03.2022   По ЗИД на Закона за съдебната власт, 1  ч., (приет)

 

42            24.03.2022   Дуплика

 

42            24.03.2022   По Законопроект за изменение на Закона  за българското гражданство, 2 ч., (приет)

 

51            14.04.2022   Реплика (2)

 

61            19.05.2022   Дуплика

 

61            19.05.2022   По ЗИД на Закона за защита на  конкуренцията, 1 ч., (приет)

 

62            20.05.2022   Въпрос към министъра на труда и  социалната политика господин Георги Гьоков, относно спазването на правото на свободно сдружаване на работниците и служителите в „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД

 

64            26.05.2022   Дуплика

 

64            26.05.2022   По ЗИД на Закона за опазване на околната среда, 2 ч., (приет)

 

67            02.06.2022   По процедурата

 

67            02.06.2022   Дуплика

 

67            02.06.2022   По Законопроект за изменение на Закона  за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 1 ч., (прод.)

 

70            09.06.2022   Реплика (2)

 

71            10.06.2022   Въпрос към министъра на транспорта  Николай Събев, относно безплатното паркиране на електрически автомобили

 

73            16.06.2022   Отрицателен вот (т.1)

 

74            17.06.2022   Въпрос към Надежда Йорданова, министър  на правосъдието, относно законодателни предложения, изготвени в рамките на проект на Европейската комисия „Продължаваща реформа в заповедното производство“.

 

79            06.07.2022   По процедурата (2)

 

79            06.07.2022   Лично обяснение

 

81            08.07.2022   Въпрос към министъра на правосъдието в  оставка Надежда Йорданова, относно необходимостта от създаването на Съвет за криминологични изследвания към Министерството на правосъдието

 

82            13.07.2022   Декларация от името на ПГ на БСП, по  повод -13 юли, преди 31 години в брой 56 на „Държавен вестник“ е обнародвана сега действащата българска Конституция

 

83            14.07.2022   Реплика

 

83            14.07.2022   Дуплика

 

83            14.07.2022   По ЗИД на Закона за съдебната власт, 1  ч., (приет)

 

88            27.07.2022   Реплика

 

МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

3             09.12.2021   Въпрос на Блиц контрол към Стефан Янев,  служебен министър-председател, относно сериозността и значението на националната сигурност за състоянието на ВиК сектора в момента

 

7             17.12.2021   По процедурата

 

9             23.12.2021   По Проект на решение за одобряване на  допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г., (приет)

 

19            26.01.2022   По ЗИД на Закона за опазване на околната среда, 1 ч., (приет), (докл.)

 

21            28.01.2022   По Изслушване на министър-председателя  на Република България относно последствията от посещението на министър председателя в Република Северна Македония и проведеното междуправителствено заседание между двете държави

 

23            03.02.2022   По процедурата

 

25            09.02.2022   По ЗИД на Закона за корпоративното  подоходно облагане (ЗКПО), 1 ч., (приет), (докл.)

 

26            10.02.2022   По процедурата (2)

 

26            10.02.2022   Реплика

 

26            10.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 1 ч., (приет), (докл.)

 

26            10.02.2022   По ЗИД на Закона за водите, 1 ч.,  (приет), (докл.)

 

29            17.02.2022   Реплика

 

29            17.02.2022   По ЗИД на Закона за водите, 2 ч.,  (прод.), (докл.), (2)

 

32            24.02.2022   Реплика

 

34            02.03.2022   По ЗИД на Закона за водите, 2 ч.,  (приет), (докл.)

 

46            01.04.2022   Въпрос към Гроздан Караджов, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно проблеми в управлението и дейността на тол системата в България

 

51            14.04.2022   По процедурата

 

53            20.04.2022   Дуплика

 

53            20.04.2022   По Проект на решение за предприемане на  действия от Агенция „Пътна инфраструктура“ за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, (2 броя), (1 приет)

 

54            21.04.2022   По процедурата

 

54            21.04.2022   Реплика

 

60            18.05.2022   Реплика

 

60            18.05.2022   Дуплика

 

60            18.05.2022   По ЗИД на Закона за генетично  модифицирани организми, 1 ч., (приет), (докл.), (2)

 

60            18.05.2022   По ЗИД на 3акона за морските  пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата нa Република България, 1 ч., (приет), (докл.)

 

64            26.05.2022   Реплика

 

64            26.05.2022   По ЗИД на Закона за опазване на околната среда, 2 ч., (приет), (докл.), (2)

 

66            01.06.2022   Дуплика

 

66            01.06.2022   По Проект на решение за обявяване на  конкурсни процедури от министъра на земеделието за избор на директори на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, (не е приет)

 

69            08.06.2022   По процедурата

 

69            08.06.2022   По ЗИД на Закона за генетично  модифицирани организми, 2 ч., (приет), (докл.)

 

84            15.07.2022   Реплика

 

85            20.07.2022   Декларация от ПГ на БСП, относно тол  системата в България

 

МАЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети), (4)

 

14            13.01.2022   По изслушване на министъра на труда и  социалната политика, относно преизчисляването на пенсиите, причините, поради които има пенсионери, които са ощетени от това, и как ще бъдат компенсирани възрастните хора, които получиха намаляване на доходите си спрямо последните месеци на 2021 г.

 

18            21.01.2022   Дуплика

 

18            21.01.2022   По Законопроект за удължаване до 31 март 2022 г. на действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., 2 ч., (приет)

 

18            21.01.2022   Въпрос към Гроздан Караджов, министър на регионалното развитие и благоустройството, относно отношението на новото правителство към изграждане на високоскоростен път Добрич – Варна

 

25            09.02.2022   Реплика

 

25            09.02.2022   По Законопроект за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ДОО), 1 ч., (приет)

 

57            11.05.2022   По ЗИД на Закона за признаване,  изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество, 1 ч., (приет), (докл.)

 

66            01.06.2022   Реплика

 

72            15.06.2022   Реплика

 

72            15.06.2022   По ЗИД на Закона за бюджета на  държавното обществено осигуряване за 2022 г. (ДОО), 1 ч., (приет)

 

74            17.06.2022   Въпрос към министъра на здравеопазването Асена Сербезова, относно предоставянето на финансирането от Националната здравноосигурителна каса на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания от 1 юли 2022 г.

 

9 изв.        28.06.2022   Реплика

 

9 изв.        28.06.2022   Реплика

78            01.07.2022   По процедурата

 

МОМЧИЛ ДОНЕВ НЕНОВ

 

Забележка: Избран на 15.12.2021 г. на мястото на Георги Янчев Гьоков за времето, през което изпълнява функциите на министър

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети)

 

33            25.02.2022   Реплика

 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

26            10.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 1 ч., (приет)

 

81            08.07.2022   По ЗИД на Закона за данък върху  добавената стойност (ДДС), 1 ч., (приет)

 

84            15.07.2022   Реплика

 

РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

9             23.12.2021   По Проект на решение за одобряване на  допълнителни разходи и трансфери по държавния бюджет за 2021 г. за сметка на преизпълнението на данъчните приходи по държавния бюджет за 2021 г., (приет)

 

12            07.01.2022   Въпрос към Корнелия Нинова, министър на  икономиката и индустрията, относно политика на правителството за защита на българските потребители

 

16            19.01.2022   По Законопроект за ратифициране на  Паралелното споразумение за защитен механизъм между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател, 1 и 2 ч., (приет)

 

22            02.02.2022   По ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове, 2 ч., (приет)

 

23            03.02.2022   По Законопроект за покритите облигации,  1 ч., (приет)

 

26            10.02.2022   Дуплика

 

26            10.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 1 ч., (приет)

 

27            11.02.2022   Въпрос към Калина Константинова,  заместник министър-председател по ефективно управление, относно защитата на държавния интерес

 

28            16.02.2022   По Проект на решение за приемане на  процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка (БНБ), представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание Решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание, (приет), (докл.)

 

32            24.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 2 ч., (прод.)

 

33            25.02.2022   Реплика

 

33            25.02.2022   Дуплика

 

33            25.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 2 ч., (приет)

 

39            17.03.2022   Реплика

 

42            24.03.2022   Дуплика

 

42            24.03.2022   По ЗИД на Закона за данък върху  добавената стойност (ДДС), 1 ч., (прод.), (докл.), (2)

 

44            30.03.2022   По процедурата (5)

 

44            30.03.2022   Дуплика

 

44            30.03.2022   По ЗИД на Закона за управление на  средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 1 ч., (приет), (докл.)

 

44            30.03.2022   По ЗИД на Закона за висшето образование, 1 ч., (приет)

 

44            30.03.2022   По Законопроект за ратифициране на  Споразумението за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на писма от 1 и 2 ноември 2021 г., 1 и 2 ч., (приет), (докл.), (2)

 

44            30.03.2022   По Законопроект за ратифициране на  Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с оттеглянето на Банката от използването на ЛИБОР като референтен лихвен процент, съдържащо се в уведомление на Световната банка от 11 август 2021 г. и писмо-отговор на Република България от 4 февруари 2022 г., 1 и 2 ч., (приет), (докл.), (2)

 

44            30.03.2022   По Законопроект за ратифициране на Писмо за изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) от 27 ноември 2014 г., 1 и 2 ч., (приет), (докл.), (2)

 

44            30.03.2022   По Законопроект за ратифициране на  Договора (Писмо за предлагане и приемане на оферта/Letter of Offer and Acceptance – LOA) за допълнение и изменение № 1 (Amendment № 1) към Международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги“ (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services), 1 ч., (прод.)

 

52            15.04.2022   По Проект на решение за избор от  Народното събрание на управител на Българската народна банка (БНБ) – Любомир Каримански, (не е приет), (докл.)

 

60            18.05.2022   По процедурата

 

60            18.05.2022   По ЗИД на Закона за управление на  средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 2 ч., (приет), (докл.)

 

67            02.06.2022   Реплика

 

73            16.06.2022   Дуплика

 

73            16.06.2022   По ЗИД на Закона за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 1 ч., (приет)

 

7 изв.        21.06.2022   По Проект на решение за гласуване  недоверие на Министерския съвет с министър-председател Кирил Петков, (приет)

 

9 изв.        28.06.2022   Реплика

 

9 изв.        28.06.2022   Лично обяснение

 

76            29.06.2022   Реплика

 

76            29.06.2022   Реплика

 

77            30.06.2022   По процедурата

 

77            30.06.2022   Реплика

 

77            30.06.2022   Реплика

 

78            01.07.2022   По процедурата

 

82            13.07.2022   Дуплика

 

82            13.07.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с доставката на суров петрол до производителя на горива „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, (приет)

 

83            14.07.2022   Дуплика

 

83            14.07.2022   По ЗИД на Закона за хазарта, 1 ч., (2  проекта), (1 приет)

 

85            20.07.2022   Дуплика

 

85            20.07.2022   По Законопроект за ратифициране на  международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ и за допълнение на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка” (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16” (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване” (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), 1 ч., (приет)

 

ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

5             15.12.2021   Реплика (2)

 

6             16.12.2021   По процедурата (3)

 

6             16.12.2021   Реплика (3)

 

7             17.12.2021   По процедурата

 

7             17.12.2021   Реплика

 

7             17.12.2021   По Проект на Правилник за организацията  и дейността на Народното събрание (ПОДНС), (приет), (2)

 

8             22.12.2021   Реплика

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети)

 

9             23.12.2021   По процедурата

 

14            13.01.2022   По процедурата

 

18            21.01.2022   По процедурата (2)

 

23            03.02.2022   Реплика

 

23            03.02.2022   Дуплика

 

23            03.02.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за обсъждане на промени в Конституцията на Република България, (приет)

 

25            09.02.2022   Реплика

 

26            10.02.2022   По процедурата (4)

 

31            23.02.2022   По процедурата (2)

 

31            23.02.2022   Дуплика

 

31            23.02.2022   По Законопроект за държавния бюджет на  Република България за 2022 г., 2 ч., (прод.)

 

33            25.02.2022   По процедурата

 

37            11.03.2022   По процедурата

 

47            06.04.2022   Реплика (2)

 

51            14.04.2022   По процедурата

 

51            14.04.2022   Реплика

 

56            05.05.2022   Реплика

 

57            11.05.2022   По процедурата

 

57            11.05.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за проверка на обстоятелствата, довели до спиране на природния газ от ООО „Газпром Експорт“, и проведената процедура за избор на алтернативни доставчици от „Булгаргаз“ ЕАД  и Проект на решение за Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно действията и намеренията на Министерския съвет по отношение на доставките на природен газ за Република България, (2 броя), (1 приет)

 

58            12.05.2022   По процедурата (3)

 

58            12.05.2022   Реплика

 

58            12.05.2022   Дуплика

 

58            12.05.2022   По Законопроект за събиране на вземания  по потребителски договори, 1 ч., (приет)

 

60            18.05.2022   По процедурата

 

61            19.05.2022   Реплика

 

67            02.06.2022   По процедурата

 

67            02.06.2022   По процедурата

 

67            02.06.2022   Дуплика

 

67            02.06.2022   По Законопроект за изменение на Закона  за държавния бюджет на Република България за 2022 г., 1 ч., (прод.)

 

73            16.06.2022   Реплика

 

74            17.06.2022   По процедурата

 

75            24.06.2022   По процедурата

 

76            29.06.2022   По процедурата (4)

 

78            01.07.2022   По процедурата

 

79            06.07.2022   По процедурата (3)

 

84            15.07.2022   Дуплика

 

84            15.07.2022   По ЗИД на Кодекса на труда (КТ), 1 ч.,  (4 проекта), (прод.)

 

85            20.07.2022   По процедурата

 

ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ

 

–––––––––––––––––––––––-

Засед.         Дата              ИЗКАЗВАНЕ

–––––––––––––––––––––––-

 

2             08.12.2021   По Изслушване на министъра на културата  Велислав Минеков на основание чл. 110 от ПОДНС, във връзка с действия на изпълнителната власт, засягащи дейността на една от най-старите частни медии (ТРУД)

 

1 изв.        13.12.2021   Реплика

 

6             16.12.2021   По процедурата

 

6             16.12.2021   По Проект на Правилник за организацията  и дейността на Народното събрание (ПОДНС), (прод.)

 

7             17.12.2021   Реплика

 

8             22.12.2021   По Проекти на решение за избиране на  постоянни комисии (26 бр.), (приети)

 

9             23.12.2021   Реплика

 

12            07.01.2022   По процедурата

 

12            07.01.2022   По Проект на решение за приемане на  Условия за достъп до сградите на Народното събрание в условия на извънредна епидемична обстановка, (2 бр.), (1 приет)

 

14            13.01.2022   Реплика

 

18            21.01.2022   По процедурата (2)

 

20            27.01.2022   Декларация от ПГ на БСП, относно 27  януари – за 76-ти път почитаме жертвите на Холокоста

 

22            02.02.2022   Дуплика

 

22            02.02.2022   По Проект на решение за предсрочно  прекратяване на правоотношението на председателя (Сотир Цацаров) на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, считано от 1 март 2022 г., (приет)

 

23            03.02.2022   Реплика (2)

 

23            03.02.2022   По Проект на решение за създаване на  Временна комисия за обсъждане на промени в Конституцията на Република България, (приет)

 

24            04.02.2022   По процедурата

 

26            10.02.2022   Реплика (2)

 

27            11.02.2022   Въпрос към Борислав Сандов, заместник  министър-председател по климатичните политики и министър на околната среда и водите, относно замърсяване на атмосферния въздух в град Велико Търново от страна на „Кроношпан България“ ЕООД

 

29            17.02.2022   По ЗИД на Закона за водите, 2 ч.,  (прод.)

 

3 изв.        22.02.2022   Реплика (2)

 

31            23.02.2022   По процедурата

 

31            23.02.2022   Реплика

 

32            24.02.2022   По процедурата (3)

 

4 изв.        01.03.2022   Реплика

 

40            18.03.2022   По процедурата

 

41            23.03.2022   По ЗИД на Закона за съдебната власт, 1  ч., (приет)

 

43            25.03.2022   По процедурата

 

43            25.03.2022   Въпрос към министъра на културата –  Атанас Атанасов, относно ремонт на 3-вековен мост над река Белица, в град Дебелец, област Велико Търново

 

45            31.03.2022   По процедурата

 

46            01.04.2022   По процедурата

 

51            14.04.2022   По процедурата

 

51            14.04.2022   Реплика (2)

 

53            20.04.2022   Реплика

 

54            21.04.2022   По процедурата

 

56            05.05.2022   По процедурата

 

58            12.05.2022   Реплика

 

58            12.05.2022   Дуплика

 

58            12.05.2022   По Законопроект за събиране на вземания  по потребителски договори, 1 ч., (приет)

 

59            13.05.2022   По процедурата

 

62            20.05.2022   Въпрос към министъра на транспорта и  съобщенията господин Николай Събев, относно развитие на жп гара „Горна Оряховица“, интермодален терминал „Горна Оряховица“ и Русе

 

62            20.05.2022   Въпрос към министъра на транспорта и  съобщенията господин Николай Събев, относно концесия на летище „Горна Оряховица“ и развитие на летище „Щръклево“.

 

69            08.06.2022   По процедурата

 

69            08.06.2022   Реплика

 

72            15.06.2022   По процедурата

 

73            16.06.2022   По процедурата

 

73            16.06.2022   По Проект на решение за предсрочно  освобождаване на Никола Минчев – председател на Народното събрание, (приет)

 

74            17.06.2022   По процедурата

 

7 изв.        21.06.2022   Лично обяснение

 

78            01.07.2022   По процедурата

 

82            13.07.2022   Реплика

 

87            22.07.2022   По процедурата

 

87            22.07.2022   Реплика

 

88            27.07.2022   Реплика

 

 

 

 

1 август 2022 г.                                         Отдел „Парламентарна дейност“

на НС на БСП