ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА САМОУПРАВЛЕНИЕ 2019 ГОДИНА

ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ – БУРГАС

 

УПРАВЛЕНИЕ С ИНТЕЛЕКТА НА  ГРАЖДАНИТЕ

ТОВА Е НОВАТА ПЕРСПЕКТИВА ЗА РАЗВИТИЕТО  И ПРОСПЕРИТЕТА

НА  ОБЩИНА БУРГАС

КЪМ ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Отново предстоят избори за местни органи на самоуправлението – Общински съвет и Кмет.  Общинският  съвет и Кметът са призвани и длъжни по закон  да осигуряват около 80 процента от всички дейности в услуга на населението. От качеството на тези дейности зависи стандартът на живот на хората. А качеството на тези дейности зависи от качеството на управлението на общината.

Смятаме, че успешно и полезно за общината управление  може да бъде избрано САМО И ЕДИНСТВЕНО с участието в гласуването на всеки избирател. Така влиянието на  административния, корпоративния и купения вот ще бъде пресечено и ще се засили ролята на свободно мислещите хора в избора на органите за местно самоуправление.

Видно от гореизложеното, местните избори са от изключинтелно значение за качеството на живот на населението, поради което Ние, БСП за България, Ви призоваваме да гласувате – в интерес на всеки един от Вас, в интерес на  семействата Ви, в интерес на цялата Община.

Представяме Ви нашата ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА,  като своеобразен  проект за обществен договор с гражданите на община Бургас.

Ако с Вашето доверие ни възложите  да управляваме Общината, най-главният ангажимент, който поемаме, е да управляваме заедно с Вас и под Ваш постоянен контрол. Считаме, че огромният потенциал от интелект, таланти и професионализъм, притежавани от бургаското гражданство, досега са останали неизползвани за успешното управление на Общината. А без гражданско участие, управлението на Общината, независимо какво е то по „цвят“ и партийна принадлежност, работи в условията на безкотролност, безотчетност и непрозрачност, в условия на управленски комфорт, а набъбващата от тези БЕЗдействия сметка, се плаща от всички граждани.

Ние се ангажираме да приложим  предвидените  в законите възможности и  да създадем допълнителни условия и механизми, чрез които  в управлението на Общината да се включат всички граждани, които желаят и имат с какво да допринесат за перспективното развитие на Община Бургас, както и да контролират местните органи на самоуправление. Същуствуват такива практики. Остава само да ги приложим за доброто управление на Общината.

Какво говори конкретиката за свършеното до момента през 12-годишното управление на ГЕРБ в община Бургас:

Изразходвани бяха 1.5 милиарда лева, като повече от половината от тях в размер на над 823 милиона лева, бяха изразходвани само през последния 4-годишен мандат. Какво беше ВИДИМО свършено с тези средства:

 • ВИДИМО се подобри инфраструктурата на града
 • ВИДИМО се подобри благоустройството на града.

Най-много средства се насочиха към образованието и  капиталовите програми, в строителството. Обнови се градският транспорт с нови транспортни средства. Изградиха се няколко крупни обекта в транспортната, спортната и образователната инфраструктури. Вложени бяха средства в обновяването на училища, детски градини, здравни заведения.

Това е НАЙ-ВИДИМОТО в община Бургас от управлението  на  ГЕРБ през тези години.

Кое обаче остана  НЕВИДИМО  за обществеността – останаха невидими ползите от изразходването на много голяма част от парите на данъкоплатците – стотици милиони левове.

И по-важното е, че тази невидима област на управлението остана НЕвидима, поради умишленото или пък поради други причини НЕотговаряне на многократно задавните от нас въпроси:

 1. В резултат на изразходените през годините огромни парични средства, възходящо ли се развиват дейностите, които се финансират с парите на жителите на община Бургас, от което зависи стандартът на живот на хората?
 2. Какъв е потенциалът на Общината за собствени приходи от местни данъци и такси? За да се съпостави с размера на събираните приходи и да се  види колко успешна е работата на управляващите от ГЕРБ за увеличаването на приходите в общинския бюджет.
 3. Какъв дял от приходите се пада на икономическите субекти на територията на общината – частни, общински, държавни и други? За да стане ясно как работят Общинският съвет и Кметът за осигуряването на стимулираща икономическа среда в общината и увеличаване на приходите от икономика. А не само от данъци, такси, глоби, санкции, сини и зелени зони. И от разпродажби на общинска собственост.

4. По какви критерии и обосновки се насочват средства в едни или други  проекти и обекти в областта на строителството и капиталовите разходи? Какъв ефект се очаква и какъв ефект се получава накрая от тези вложени пари?

През годините пълна информация по тези въпроси не се даде нито на обществеността, нито на общинските съветници. Как тогава  да се оцени качеството на  досегашното управление на община Бургас и ползата от него, както и дали извършеното през годините съответства ли на изразходваните над 1 500 000 000 лева.

След като липсва прозрачност на управлението, видно от подробно изложените  по-горе факти, единственият начин да преценим как е управлявана Община Бургас през този дълъг период, е от публикувани статистически данни и официални икономически отчети  –демография и стандарт на живот на хората.

 

                        Най-характерните факти за състоянието на община Бургас

       Към края на 2018 г. Община Бургас е с 38 милиона лева дълг – с 4 милиона лева  повече от 2017 г. През 2019 г. дългът нараства с още 15 милиона лева, което е 40% от целия дълг на Общината до 2018 г. Резултатът е – общински дълг, равен и по-голям от приходите от местни данъци.

Приходите от дейности на общинските дружества ежегодно са средно около 500 хиляди лева или едва 0.5% от собствените приходи и намаляват всяка година. В същото време растат парите, които се плащат на външни фирми за дейности, финансирани от Общината. Тази политика на ,,освобождаване” от търговски дейности се оправдава с дежурното клише, че Общината е ,,лош стопанин”. Ние не сме съгласни с това, защото няма как Общината сама по себе си да бъде „лош стопанин“. Истината е, че управляващите са лоши управленци. Като следствие от това Общинските дружества не се развиват, а се водят към ликвидация. Пример за това е дружеството ,,Хляб и хлебни изделия” ЕООД Бургас.

Ежегодно се разпродава общинска собственост за близо 7 милиона лева. Ето защо годишните програми за управление на общинската собственост всъщност са програми за разпродажба на общинска собственост. За 2019 г. с програмата са предвидени да се продадат 176  общински урегулирани парцела за жилищно и вилно строителство с обща площ около 125 0000 квадратни метра. В други 39 парцела Общината се освобождава от съсобственост, като само от 3 парцела се предвижда да получи жилища . Така Общината се лишава от много сериозен потенциал за участие в пазара на жилищни имоти, който все още е жив. А по този начин се лишава и от сериозни приходи от икономическа дейност.

Информацията за обектите от капиталовата програма е оскъдна и не става ясно защо парите се насочват към конкретен обект, какъв ефект се предвижда да се получи от всеки обект и какви са ползите за Общината, след завършването на същия.

В стойността на крупни обекти, като ,,Реконструкция, благоустрояване и озеленяване  на улица ,,Богориди” в Бургас“, се утвърждават от общинската администрация неоправдано високи единични цени, конкуриращи тези на печално известния софийски обект ,,Реконструкция и ремонт  на ул. Граф Игнатиев”.

Намаляват приходите от такси за битови отпадъци, основно от търговски фирми и дружества, и от такси за ползване на пазари, тържища, тротоари и други. Това показва, че бизнес средата в Общината се влошава. Икономическата активност затихва. Същото се потвърждава и от многото празни бивши търговски площи и помещения и то в централната част на Бургас. Табелите ,,ПРОДАВА СЕ” и ,,ДАВА СЕ ПОД НАЕМ” по витрините на празните помещения са тъжните и тревожни фрагменти от общата картина на състоянието на Община Бургас.

Икономиката

Като цяло икономическото развитие на община Бургас  получава СРЕДНА оценка на основание на данните от НСИ – за период от 2016 г. досега.

По средна брутна работна заплата община Бургас заема 9-10-то място. Тя е по-ниска от средната за страната, по-малка е от две минимални работни заплати. Което означава, че по-голямата част от работещите в общината  получават заплати близки до минималната.

А Бургас е провъзгласен за ,,НАЙ-ДОБРИЯТ” ??? град за живеене.

Брутният вътрешен продукт на човек от общината е традиционно под средния за страната.

Усреднените размери на местните данъци и такси в община Бургас, като цяло, са по-високи от средните за страната.

Демографската картина на общината е следствие на условията за живот и за житейска реализация на хората. Тази демографска картина също буди тревога.

Живородените жители на общината НАМАЛЯВАТ,  от 2005 деца през 2011 година до 1819 през 2018 година.

НАСЕЛЕНИЕТО НАМАЛЯВА от 212 459 жители през 2011 година до 209 266 през 2017 година и това е въпреки  механичния прираст от заселването на хора в Бургас от съседни области и краища на страната. За същия период Варна, Пловдив и София нарастват по численост на своите жители.

Жителите в трудоспособна възраст също намаляват от 137 408 през 2011 година до  128 516 души през 2018 година.

За отбелязване е още един тревожен факт. От хората в трудоспособна възраст, чийто брой е 128 156 души през 2018 година, само 72 251 лица са с договори по трудово и служебно правоотношение през същата година. На практика над 30 000 бургаски граждани в трудоспособна възраст или не работят, без да са регистрирани като безработни, или са извън Бургас.

Бургас продължава да е с най-голям относителен брой на регистрирани престъпления срещу личността и собствеността, а разкриваемосттта им е сравнително ниска.

Особено важни проблеми и неизползвани възможности за социалното развитие на община Бургас

       Образованието и здравеопазването са с оценка ,,незадоволителна”, по анализа на Института за пазарна икономика за 2018 година, на основание на  данните от Националния статистически институт. За това състояние на тези жизнено важни дейности най-малка е вината на работещите в тях специалисти. Условията за работа там са отблъскващи и затова не достигат учители и лекари.

Един от крупните проблеми на общината и на град Бургас е интензивният трафик на транспортни средства и затапването на движението им, особено от и към най-големия жилищен комплекс „Меден Рудник“. Въпреки, на пръв поглед, многото подобрения в транспорта, досега са изпълнени необходими, но крайно недостатъчни транспортни обекти и проблемът си остава. Замърсяването на атмосферния въздух също.

Бургаският градски транспорт разполага с нови и модерни транспортни средства и с нескопосана транспортна схема. Независимо че за управляващите и за малка част от гражданите, случайно, тя е удобна. Нарастнаха ежедневните разходи на гражданите за транспорт.

Бургас има нова и модерна, за нашите стандарти, морска гара, но на нея не пристават круизни кораби с туристи. Едва ли само международното положение е причина за това.

С години в центъра на Бургас зеят неугледните язви на ГУМ-а и парцела срещу сградата на Общината. Пустеещи сгради в центъра на Бургас се рушат и стават опасни. Каква е перспективата? Докога ще се търпи това?

Много важен за общината и за град Бургас е проблемът с чистотата на атмосферния въздух. За неговото решаване се прилагат, според  управляващите, предвидените в заканодателството мерки. Предлагат се и безсмислени мерки като местен референдум, но резултатите не удовлетворяват. А калните дъждове в Бургас не са рядкост и не винаги могат да се оправдаят с ветровете от пустинята Сахара. Това е така, защото не се отчита една очевидна за всички граждани причина. Упорито се пренебрегва влиянието на лошата вертикална планировка на населените места и особено на Бургас.

Лошото състояние на значителна част от улиците, тротоарите и междукварталните пространства е причина същите да са източници и утайници на прах и кал. Фините прахови частици попадат върху цялата територия. При дъжд и при епизодичното миене на улиците те се преместват от една локва в друга, но не се оттичат в канализацията. И това е поради неправилните или липсващи наклони на улици и тротоари. И поради неизчезващите дупки.

Бургас отпадна от футболната карта на България, а двата стадиона са с неясен статут и в окаяно състояние. Въпреки, че сме и ,,НАЙ-ДОБРИЯТ” град за спорт.

Географското разположение на Бургас и неговите природни и транспортно-комуникационни дадености не се използват пълноценно. На практика морето и морските дейности са с несъществен дял за икономиката и развитието на Бургас.

Участието на гражданите в управлението на общината е нулево. То е такова, защото управляващите Общината правят всичко възможно гражданската активност да не се стимулира и поддържа. Обществените обсъждания на важни за хората въпроси се организират и провеждат формално. Затова почти няма гражданско присъствие на тези обсъждания. В тях участват само организаторите им – тези, които трябва да се отчитат пред неприсъстващото гражданство. Целта е да няма неудобни въпроси.

На практика Общината се управлява безконтролно, защото общинският съвет, който и да е той, на практика не може да контролира кмета, който и да е той. Защото, в нашата действителност и условия, партийната подчиненост е по-силна от законовите задължения и отговорности на избраниците на народа.

Като следствие от горното, проектите и отчетите за изпълнение  на общинските  бюджети се приемат безкритично от управляващото мнозинсво. Липсват анализи за работата на администрацията по събирането на приходи и за целесъобразността и  ползите за общината, от изразходваните средства на данъкоплатците. А това са най-главните и важни документи, показващи нивото и качеството на управлението.

Отчетите на кмета за изпълнение на решенията на общинския съвет са изцяло формални, но приемани от управляващото мнозинство безкритично и без въпроси.

От тези отчети не става ясно какъв е резултатът и ползите за хората от изпълнението на решенията на Общинския съвет. Което пък не дава възможност да се прецени правилни и целесъобразни ли са били решенията на Общинския съвет. Не става ясно адекватна ли е работата на Кмета по изпълнението на тези решения.

Това състояние на Общината показва хаотичност и безхаберие в управлението. В следствие на този модел на управление липсва перспектива за устойчиво и ползотворно  развитие на Общината, както и за по-добър жизнен стандарт на хората. Това управление показва липса на  възможности за житейска реализация на хората. Защото Община Бургас се управлява неразумно и в името на политическите и личните интереси на управляващите от ГЕРБ.

 

             С  ТАКОВА УПРАВЛЕНИЕ ОБЩИНА БУРГАС СЕ  ДВИЖИ ПО ПЪТ ЗА НИКЪДЕ

 

Изходът от това състояние и надеждата за бързо подобряване на  това състояние е  в осъществяване на постоянен и действен граждански контрол върху органите на местно самоуправление. Независимо от другите съществуващи контролни системи.

НАШИТЕ ИДЕИ И АНГАЖИМЕНТИ ЗА ЧЕСТНО, ПОЧТЕНО И ОТКРИТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС

НОВ МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БУРГАС – С РЕАЛНОТО ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В НЕГО

ЩЕ стимулираме и съдействаме създаването и успешното функциониране на Граждански консултативни съвети на професионален и териториален принцип. Тези съвети ще дадат възможност на всеки гражданин да участва:

– във формирането на стратегията за дългосрочно и възходящо развитие  на община Бургас;

– в разработването на програми и планове за развитие на всички сфери и системи на обществения живот;

– в обсъждането на изпълнението на приетите стратегии, програми, планове и ежегодни бюджети на общината и в оформянето на гражданска оценка за ползите от изразходваните пари на хората;

– обсъждането и подготовката на законодателни промени за разширяване на прякото участие на гражданите в местното самоуправление.

За работата на Гражданските консултативни съвети ще се разработи и приеме правилник, съобразен с действащото законодателство.

ЩЕ разширим и изведем работата на Кмета и на Ощинските съветници извън кабинетите, канцелариите и залите. Осъществяване на постоянни връзки  по места с обществените структури ще бъде постоянен техен ангажимент. Целта е  ангажирането и стимулирането на гражданите и на гражданските структури за участие в обсъждането на важни за развитието на общината проекти и осъществяването на контрол върху органите на местно самоуправление.

ЩЕ премахнем тоталната политизация, наложена от ГЕРБ, в администрации и

във всички финансирани от Общината дейности. Ще премахнем страха, за да може всеки гражданин свободно да изразява мнение и да прави своя осъзнат избор.

Ще премахнем политическия рекет върху бизнеса и политическите обществени поръчки във всички сфери и дейности, за които се харчат обществени пари.

Принципът на върховенството на закона  ще определя определя цялостната работа на органите на местно самоуправление в Община Бургас.

В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА

Пълна финансова ревизия на Общината, обхващаща всички дейности и структури. Информиране на обществеността за констатациите.

Пълна инвентаризация на Общинската собственост. Предоставяне на информация на гражданите за всички данни по имоти, обекти, дружества, предприятия и финансови активи.

Ще направим публично достояние информацията за наличните възможности на Община Бургас за приходи от данък сгради и такса смет, като наличен сграден фонд и парцели, с техните облагаеми стойности – данъчни оценки. Информацията ще бъде по населени места и комплекси, по категории и видове собственост. Така гражданите ще са наясно какви данъци и такси трябва да постъпват в общинския бюджет и да съпоставят техния размер с действително постъпващите. Да са наясно как работят Кметът и негавата администрацията по събирането на дължимите данъци и такси.

Съвместно с НСОБ и с бургаското гражданство, ще работим за разширяване на финансовота децентрализация на общините. Целта е в тях да остават една пета от средства, събирани чрез данъка за корпоративното подоходно облагане на физическите и юридическите лица /10%/, работещи на територията на общината. Сега тези средства постъпват  изцяло в държавния бюджет.

Предвиждаме да се разработи, съвместно с Гражданските консултативни съвети,  Стратегия за дългосрочно възходящо развитие на община Бургас, включваща:

 • Разработване и приемане на програми за подобряване на условията за бизнес, като специално внимание се обръща на малките и средни предприятия на територията на общината;
 • Програма за увеличаване на приходите в бюджета от общинска собственост и дейности, като специално внимание се отдели на развитието на общинските търговски дружества и предприятия;
 • Въвеждане на управленска практика в областта на капиталовите програми и строителството, чрез която за всеки обект ще се разработва технико-икономическа обосновка, доказваща необходимостта от него. Оценяване на постигнатите проектни параметри, след заавършване и въвеждане в експлоатация на същия обект;
 • Обследване на транспортните проблеми на територията на общината и приемане на програма за тяхното решаване. Особено внимание се предвижда на транспортната схема и цените на транспортните услуги в градския транспорт;
 • Издигане на транспортните проблеми на ж.к. „Меден Рудник“ на национално ниво, с цел извеждане на външния автомобилен трафик извън територията на Бургас;
 • Обследване на състоянието на вертикалната планировка на Бургас и съставните селища като улици, тротоари, площади, паркове, междуквартални пространства. Разработване на програма за ускореното им привеждане в съответствие с техническите норми. Целта е да се постигне по-добро отводняване и обезпрашаване на територията на общината и по-чист атмосферен въздух.

ЗА СОЦИАЛНОТО РАЗВИТИЕ

Предвиждаме да се премине от социални услуги към разгърната социална политика.

Социалната политика да бъде втъкана във всички други дейности, финансирани от Общината.

Социална политика да бъде насочена към решаване на проблемите на  хората с увреждания, на хората в неравностойно положение, на хората с хронични заболявания и други слоеве от гражданите, нуждаещи се от социална помощ.

Особено важно – социална политика, стимулираща възходяща раждаемост, пълноценно отглеждане и възпитаване на децата, и стимулираща вече порасналите граждани на общината – да изберат Бургас за своята житейска реализация, т.е. Социална политика, решаваща демографските проблеми на община Бургас.

Предвиждаме, съвместно с Гражданските консултативни съвети  на професионален признак и с работещите в дейностите ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ и КУЛТУРА, СПОРТ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО, задълбочено обследване на състоянието и условията за работа в тези дейности и разработване на дългосрочни програми за тяхното възходящо развитие. В това число и подготовка на идеи и  предложения за законодателни промени, които да освободят тези жизненоважни дейности от мъртвата хватка на сегашните закони и правила за функциониране и работа.

 

УВАЖАЕМИ  СЪГРАЖДАНИ,

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ КЪМ ВИСОКА ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ СЕГА!

ПРИЗОВАВАМЕ ВИ КЪМ ПОСТОЯННА ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ МАНДАТ НА СЛЕДВАЩИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ НА ОБЩИНА БУРГАС –

ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ, КОНТРОЛИРАЩА ТЕЗИ, КОИТО УПРАВЛЯВАТ ВАШИТЕ ПАРИ!