MEP Georgi PIRINSKI during CONT Committee meeting

На 7-ми т. м. по предложение на Групата на социалистите в Европейския парламент се проведе ключов дебат на тема „Последиците за европейските граждани от растящите социално-икономически неравенства“. В изказването си евродепутатът социалист Георги Пирински посочи, че данните за драстичните неравенства, които вече надхвърлят всякакви предели на допустимост, са достатъчно добре известни. Въпросът обаче е какви са причините и необходимите отговори.

Относно причините Пирински подчерта, че наложилият се корпоративен модел на максимални краткосрочни печалби води до отбягване плащането на данъци, до нарушаване на социалните и екологични норми, както и до натиск за понижаване на заплатите на работниците и нарушения на трудовите права. В резултат корпорациите придобиват все по-голяма политическа власт – базата на политиките, които съхраняват и защитават сегашната система.

По-нататък евродепутатът припомни, че основният инструмент, с който ЕС разполага за намаляване на неравенствата между страните членки и вътре в тях е кохезионната политика, която следва да получи необходима политическа подкрепа, човешки ресурси и финансови средства, като се превърне във водещия приоритет на Многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. За целта средствата за кохезионната политика следва да бъдат увеличени и тя да бъде насочена преди всичко към най-изостаналите региони. Необходимо е също да се осигури приоритет на социалните инвестиции, националното съфинансиране да не се отчита като бюджетен дефицит по Пакта за стабилност и растеж, а грантовете да останат основната форма за реализация на кохезионните проекти.

В заключение Пирински изтъкна, че от ключово значение е хората активно да се ангажират във формирането на политиките, определящи за техния живот. Това означава да бъде спечелена подкрепата на гражданите в полза на трансформирането на ЕС в пълноценен Социален съюз – Съюз на хората, от хората и за хората.