На пленарния дебат на 14-ти вечерта в Европарламента по доклад за изпълнението на Фонда за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – инструмента за „Плана Юнкер“, евродепутатът социалист Георги Пирински изтъкна, че Фондът не постига основното си предназначение:  да съфинансира по-рискови инвестиции, за да се насърчава развитието основно на по-изоставащите региони в ЕС. В обсъждания доклад недвусмислено се сочи, че за „старите“ 15 държави-членки са били заделени 91% от набелязаните инвестиции, а за „новите“ 13 – останалите 9%! В доклада се отбелязват и причините за това драстично разминаване на реализацията спрямо регламентираното изискване за географски баланс – по същество са били финансирани ниско рискови проекти, имало е и спънки да се кандидатира с по-малки по обем инвестиции. При това отсъстват процедури, изключващи конфликт на интереси по отношение на членовете на управляващите Фонда органи.

Пряка отговорност за този набор от твърде сериозни несъответствия и проблеми носи Ръководният борд на Фонда, натоварен да определя неговата стратегическа ориентация, текущата политика, процедури и правила за функциониране, в състав от четири души, трима от които назначавани от Европейската комисията.  В тази връзка Пирински директно запита Комисията – какви незабавни и конкретни мерки възнамерява тя да предприеме, за да получи необходимото доверие от страна на Парламента и Съвета на министрите, така че да вземат решение за продължаване на срока на дейност  на Фонда?