Христо Панайотов членува в Комисията по бюджет и финанси в Общински съвет – Бургас и в Комисията за оценка работата на фонд „Култура“ на Община Бургас

Общинският съветник от ПП БСП Христо Панайотов предлага Община Бургас да създаде общински гаранционен фонд в подкрепа на местни малки и средни предприятия. В своята докладна той посочва, че в Закона за местното самоуправление и местната администрация – чл.58а ал. 1 „По решение на общинския съвет в общината може да се създаде общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия“ и ал. 2  „Средствата в общинските гаранционни фондове за малки и средни предприятия по § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол се използват за покриване на част от кредитния риск в размер до 50 на сто от стойността на кредитите. Общинските съвети приемат и публикуват правилници за условията и реда за разходване на средствата във фондовете.“

В мотивите към докладната записка се посочва, че подобен фонд работи особено успешно в Столична община, като до сега e подпомогнал над 635 фирми, съдействайки за отпускането на кредити за близо 120 милиона лева и е с поет гаранционен ангажимент за над 31 милиона лева. Наличието на подобен финансов инструмент в община Бургас може да повиши конкурентноспособността и достъпа до финансиране малките и средни предприятия в града ни.

В предстоящата сесия трябва да бъде създадена временна комисия за проучване възможностите за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Бургас“. Със следните задачи:

– Комисията да извърши и внесе в ОС на община Бургас: „Анализ и оценка на възможностите за създаване на Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Бургас“;

– Комисията да подготви и внесе в ОС на община Бургас проект на: „Правилник за организацията и дейността на общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия – Бургас“.

Вносителя предлага комисията да се състои от 7 члена –  4 общински съветници 3 трима представителя на общинската администрация определени със заповед на Кмета на община Бургас.