Общинските съветници от БСП – Бургас отправят предложение за създаване на фонд „Култура“. Те предлагат Община Бургас да се възползва от възможностите, които дава чл. 36 от Закона за развитие и закрила на културата, според който средствата от фонда се набират от: предоставени в изпълнение на целеви програми и проекти в областта на културата; дарения, завещания и спонсорство от български и чуждестранни физически и юридически лица; лихви по сметките на фонда; други източници, определени с решение на Oбщинския съвет. Същевременно средствата на фонда се разходват за: осъществяване на проекти и програми в областта на културата; подпомагане провеждането на културни прояви; участие в съвместно финансиране с физически и юридически лица на културни инициативи с българско и международно участие; подпомагане на любителското изкуство и осигуряване на творчески стипендии за даровити деца и младежи.

Според вносителите на докладната, фонд „Култура” – Бургас ще има за цел да управлява и разходва средства за провеждане на националната и общинската политика в областта на културата на базата на предварително дефинирани приоритетни области в рамките на една календарна година. Те също така посочват, че подобен фонд работи особено успешно в редица български общини, като наличието на подобен финансов инструмент в Община Бургас ще способства за изграждане на устойчив модел на културно развитие в общината, съхраняващ вече постигнатото и създаващ условия за бъдещ просперитет на сектора.