След изборът на ново ръководството на партията и парламентарната група през месец май на 2016 г. бяха очертани и нови акценти и приоритети в поведението и дейността на парламентарната група. Настъпиха промени и в активността, и в съдържанието на парламентарните инициативи. Пред парламентарната група бяха поставени целите за превръщането й в смислена и аргументирана опозиция и алтернатива на управлението. Като основна политическа цел беше посочено развитието на България като суверенна, справедлива, икономически активна и социална държава. Сред приоритетите бяха очертани усилията за преодоляване на бедността, противодействието на корупцията и демографската катастрофа. Дейността на Парламентарната група беше насочена към реализацията им с инструментариума на парламентарната дейност: законодателство, парламентарен контрол и разисквания в пленарна зала. Постигнат беше обрат в активността на народните представители, повиши се броя на зададените въпроси и питания от народните представители в парламентарния контрол, а изявления в пленарна зала и пресконференциите на ПГ бяха насочени в посоката, очертана от политическите приоритети. Във фокуса на вниманието на ПГ бяха поставени въпросите за защита на държавната и общинската собственост, подкрепата за българското производство, грижата за децата с увреждания, за работниците, за младите и възрастните хора. Предложенията по Законопроекта за бюджет 2017 г. ПГ изведе на преден план здравеопазването, образованието, производството, състоянието на общините и доходите на хората. Особено внимание в дейността на групата беше отделено на политиката за сигурност и външната политика. Сред запомнящите се разисквания със сигурност трябва да бъдат посочени: – промените в ЗОС относно охраната на българското въздушно пространство; – предварителните договорености на настоящото правителство за обща флотилия в Черно море; – мерките на държавата за противодействие на мигрантския натиск и проблемите с бежанците; – строителството на „оградата“ по границата с Турция; – действията на управляващите по справяне с битовата престъпност и осигуряването на реда и спокойствието в малките населени места. Многократно в пленарна зала от името на парламентарната група бяха предлагани проекти за решения за насърчаване на парламентарния диалог с Русия и за отпадане на санкциите. Доколкото в Народното събрание бяха провеждани дебати, ПГ на БСП лява България се отличаваше с аргументираност, яснота на политическите позиции и съдържателност на предложенията. След внесения от ПГ вот на недоверието по политиката в областта на здравеопазването бяха подготвени и предложени на другите опозиционни парламентарни групи още два вота на недоверие с цел ясно очертаване на опозиционното пространство, разкриване на провала на управляващите и разбира се, набиране на необходимите за внасяне подписи, съгласно ПОДНС. Темите бяха: Политиката на сигурност; Проблемите в областта на противодействие на престъпността. Поради различни обстоятелства, независещи от парламентарната група, вотовете не бяха реализирани. В рамките на седмата сесия на Народното събрание (м. септември – м. декември 2016 г.) дейността на ПГ беше ориентирана към подготовка и участие в президентските избори. Със задоволство може да се посочи активното участие на народните представители както в пленарна зала по теми, свързани с основните правомощия на президента на Република България, така и в предизборните срещи. I. Основни законодателни приоритети на ПГ БСП ЛБ За отчетният период са внесени общо 14 законопроекта, като 9 от тях са внесени от народни представители от ПГ на БСП лява България, а 5 законопроекта са внесени съвместно с народни представители от други парламентарни групи. От всичките 14 законопроекта приети от НС са 2 законопроекта, отхвърлени са 3, а на фаза обсъждане са 9 законопроекта. Основните цели на предложените законопроекти са икономическо развитие на държавата и защита на родното производство, създаването на работни места, борбата с бедността и демографската криза, справедливост и достъпност до системата на съдебната власт, бързина и прозрачност на съдебното и изпълнителното производство, гарантиране на свободни и честни избори. От името на ПГ БСП ЛБ бяха предложени следните законопроекти по сфери: – икономическата сфера: 1. Законопроект за публичните предприятия, който беше внесен в НС на 20.07.2016г. и беше отхвърлен. Основната цел на законопроекта е по-добро и ефективно управление на публичните предприятия. Създаване на законови пречки за тяхното конюнктурно управление, развитие на българската икономика, извеждането им на печалба и създаване на работни места. 2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, внесен на 18.10.2016 на фаза обсъждане в НС. Основната цел на законопроекта е да защити и стимулира българското производство, да гарантира интересите на българските земеделски стопани от нелоялни търговски практики на местния пазар, а също и да даде гаранция на онези потребители, които търсят българските храни. Да създаде условия за повишаване на доверието към храните, произведени в България. Въвеждат се регулации и по отношение на сроковете за плащане с цел да се намали максимално времето за плащане, за да се осигури по-висока финансова стабилност на фермерите и преработвателните предприятия. – достъп на гражданите до правосъдие: 1. Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – внесен на 07.06.2016, който е на фаза обсъждане в НС. Основната цел на законопроекта, е да доближи административното правосъдие по делата за публични вземания до гражданите. Сегашната уредба следва модел на подсъдност, определяна от местонахождението на териториалната данъчна дирекция. В следствие на това всички данъчни дела се концентрират в пет по-големи съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Така заради практическото удобство на териториалните звена на НАП се създават затруднения за гражданите и юридическите лица. Тези затруднения се изразяват както в допълнителни разходи, така и в допълнително време. Със законопроекта се постига и равномерното разпределяне на тези дела между всички административни съдилища в страната. – промени в Изборния кодекс: За посочения период има два внесени законопроекта за изменение и допълнение на Изборния кодекс, като основната цел на законопроектите е гарантиране на свободни и честни избори и предотвратяване на възможности за фалшификация и манипулации на изборните резултати. 1. Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен на 27.05.2016г. и отхвърлен от НС. Предлаганият законопроект е насочен към преуреждане на принципни регулации за произвеждането на избори като: задължителното гласуване; съвместяването на избори и гласуване по национален референдум; организацията и подготовката на изборите и разпределение на отговорностите и задълженията между избирателните комисии и органите на изпълнителната власт. Горепосочените законови промени целят да подобрят съществуващата регулация, като се елиминират някои принципни предпоставки за недемократично провеждане на избори. Предлаганите промени са в посока на допълнително законово гарантиране на свободата на волеизявление на избирателите и честността на изборите, което е константно изискване на съвременната демокрация. 2. Законопроект за изменение и допълнение Изборния кодекс, внесен на 14.10.2016 г. отхвърлен от НС. Със законопроекта се предлага отмяна на т. нар. квадратче „не подкрепям никого“. Правото на избор означава възможност за избиране на тези кандидати, които според избирателя отговарят на неговите критерии за професионализъм и морални качества и биха осъществили политика, която отговаря на вижданията му. Чрез упражняване на правото на избор се формира съставът на изборните държавни органи. Възможността да не се подкрепи никой от кандидатите противоречи на същността на избора като такъв. – съдебна система – с цел бързина, справедливост и прозрачност в съдебното и изпълнителното производство за периода има два законопроекта за изменения и допълнения на Гражданския процесуален кодекс: 1. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен на 07.07.2016, обединен и приет от НС. Със законопроекта се цели прекратяване на узаконения рекет, който налагат над гражданите някои от арбитражните съдилища и въвеждане на гаранции за защита правата на потребителите. 2. Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, внесен на 02.09.2016г. на фаза обсъждане в НС. Със законопроекта се цели преустановяване на случаите на спекулации най-вече при заповедното и изпълнителното производство при връчването на призовките и съобщенията, както и бързина на производството. – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, внесен на 08.06.2016г. на фаза обсъждане. Основен аргумент за внасяне на законопроекта са възстановяване на историческата закономерност и равнопоставеност на публичните вземания. С тези наглед „козметични” нормативни промени се постигат следните цели: – Елиминира се изцяло възможността за съдебен спор между НАП и общините по изготвени разпределения от съдебни изпълнители; – Намалява се броят на изпълнителните дела срещу един длъжник и съответно се облекчава с оглед размера на таксите и разноските; – Улеснява се процедурно събирането на малки по размер публични общински вземания от длъжници, което ще допринесе за подобряване събираемостта на местните данъци и такси. – демографска криза – с цел борба с демографската криза на 31.05.2016 г. е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, който е на фаза обсъждане в НС. Със законопроекта се предлага прилагането на мерки за повече социална защита на семействата с малки деца у нас. Така младите хора ще бъдат насърчени да създават семейства и да планират раждането на деца, като определящ фактор в тази насока е отглеждането и възпитанието на децата. За целта е необходима защита на упражняване правото на труд не само на майката на дете/деца до 3 г. възраст, както е по сега действащото законодателство, но също така защита правото на труд и на бащата на дете/ деца до 3 г. възраст, като по този начин, ще се гарантира осигуряване на парични средства за отглеждане и възпитание на децата в ранна детска възраст. В тази връзка сме предложили бащите на деца до тригодишна възраст и съпрузите на бременни жени да получат същата социална защита срещу уволнение, каквато ползват майките според българското законодателство. Законопроекти внесени съвместно с народни представители от други ПГ: – Законопроект за старите столици на България, внесен на 09.12.2016г. ма фаза обсъждане в НС. Целта на законопроекта е предоставяне на специална устройствена защита и популяризиране на старите столици на България. – Закон за допълнение на Закона за защита при бедствия, внесен на 24.11.2016г. приет от НС. Целта на законопроекта е да се създаде правна възможност органите на Главана дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР да получат при поискване от мобилните оператори точна локация на мобилното устройство на бедстващ гражданин. – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, внесен на 19.10.2016г. на фаза обсъждане в НС. С този законопроект се дава възможност на държавните служители да заемат изборна длъжност кмет и председател на общински съвет, като запазят държавната си служба чрез излизането им неплатен отпуск. – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, внесен на 29.07.2016 г. на фаза обсъждане в НС. Основната цел на законопроекта е уеднаквяване на правилата за избор, продължителност на мандата, освобождаване от длъжност, правомощия и ред за отчетност на обществения посредник, чрез превръщането му в задължителен орган за общините с население над 20 000 души. – Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията, внесен на 20.05.2016 г. приет от НС. Основната и единствена цел на този законопроект е да предостави законова възможност на Съвета по електронни медии да изпълнява стриктно процедурата по избор чрез конкурс и да не се появява празнина в управлението на БНТ и БНР, ако три годишния мандат на генералния директор изтича по време на конкурсните процедури. II. Участие на БСП ЛБ в парламентарен контрол Парламентарен контрол по чл. 104 от ПОДНС (блицконтрол) През отчетният период ПГ БСП ЛБ е използвала изцяло правото си в 5 заседания за парламентарен контрол по чл. 104 от ПОДНС (блицконтрол), като е задала 10 въпроса. Четири въпроса са зададени към Р.Бъчварова, 3 към Т.Дончев, 2 – към Б.Борисов и 1- към М.Кунева. Зададените бяха фокусирани върху две основни групи: – Позициите на управляващите по външнополитически събития, намиращи отражение в страната – Трансатлантическите споразумения със САЩ и Канада, пoставящи в опасност интересите на българското производство; излизането на Великобритания от ЕС и отражението му върху българската икономика – пряко или косвено чрез основните ни европейски партньори; енергийната политика на страната и превръщането на енергийния сектор в залог на външнополитическия слугинаж на правителството на ГЕРБ; мигрантската криза и съответно усвояването на отпуснатите от ЕС средства за овладяването, както и характера на поетите ангажименти срещу тези средства, поставящи страната ни пред реални рискове за превръщането ни в буферна зона по пътя на мигрантите към Северна Европа; – Възникнали кризи и проблеми в резултат от дейността на управляващите – нарушения на законодателството при усвояване на средства от еврофондовете и генерирането на корупционни схеми; въпроси касаещи непоследователните решения и действия на управляващата коалиция по проекта АЕЦ „Белене”, водещи до загуби за милиарди за българската икономика; неблагополучията и твърде високата цена по изграждането на оградните съоръжения по българо-турската граница, политическата протекция на каналджиите и ниската ефективност по охраната на границите ни. Парламентарен контрол по чл. 91-103 от ПОДНС Зададени са общо 294 въпроса, от които 171 или 58.2 на сто са с поискан писмен отговор. От правителството са отговорили на 262 или на почти 90 % от въпросите. Нашата парламентарна група е водеща по относителен дял на общо зададените въпроси в парламентарен контрол, като този дял е около 50 %. Преобладаващата част от устните въпроси или 80 % са направени при преки излъчвания на БНТ и БНР. Народните представители от ПГ БСП ЛБ са задали 15 питания. Те касаят такива ключови проблеми като степента на усвояване на средства от Европейския съюз за програмен период 2014 – 2020 г.; политиката за привличане на преки чужди инвестиции; мерки в областта на социалната политика, демографската криза; ниската ефективност на политиките заетостта и пенсионното осигуряване, мерките за увеличаване на безопасността по пътищата; глобалната стратегия за външната политика и политиката на сигурност на Европейския съюз; запазването и развитиео на икономическите и дипломатическите ни отношенията с Република Куба.   Участието на Парламентарната група на БСП Лява България не се свеждаше само до разкриване на противоречия, ниска ефективност и неадекватност на решенията на управляващата коалиция, водена от ГЕРБ. Основната цел бе, от една страна, да се покаже че личностните и груповите икономически интереси и запазването на властови позиции на управляващите влизат в противоречие с националните ни интереси. От друга страна, ние използвахме парламентарния контрол, за да изведем някои собствени виждания и алтернативни решения по ключови въпроси, касаещи развитието на страната и защита на интересите на българските граждани. III. Международна дейност на ПГ БСП ЛБ В сферата на външната политика и международните отношения ПГ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ предложи редица важни и запомнящи се позиции, основани на националния интерес и съобразени с решенията на Конгреса и Националния съвет на партията. Многократно бяха предлагани решения против политиката на санкции и контрасанкции и за нормализиране на диалога с Руската федерация, развиваха се позиции срещу подписването на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ и срещу ратификацията на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада като противоречащи и на националния, и на европейския интерес. В сферата на сигурността бяха предприети редица парламентарни инициативи срещу намеренията за създаването на допълнително военно напрежение в региона на Черно море и срещу разполагането на нови и значителни военни сили и средства на НАТО, с ясното разбиране, че това не допринася за увеличаването на сигурността в региона. Парламентарната ни активност направи провалите на правителството във външната политика далеч по-видими за обществото, като най-грандиозният от тях – фиаското около избора на генерален секретар на ООН – повлече ГЕРБ към провала и на президентските избори. Управляващите бяха подлагани на критика с всички парламентарни средства заради нежеланието им да представят и обсъждат българските позиции преди участието им в заседанията на Европейския съвет и неспособността им да представляват достойно България в Европейския съюз. Като цяло мнозинството блокираше всеки опит Народното събрание да се произнася по важни международни и европейски теми. Представителите на ПГ БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ участваха пълноценно и имаха водеща роля в работата на постоянните парламентарни делегации и в парламентарните Групи за приятелство с различни страни. Мнозинството в Народното събрание обаче се оказа неспособно да разгърне потенциала на тези формати на международно сътрудничество. ПГ БСП лява България се включи активно в сътрудничеството между парламентарните групи на партиите – членки на ПЕС. На поредица срещи бяха координирани позиции по теми като необходимостта от реформиране на ЕС, общата външна политика, политики в сферата на икономиката и управлението на миграцията. IV. Изразени политически позиции на ПГ БСП ЛБ Направени са 28 изказвания и декларации от името на ПГ БСП ЛБ, като по сесии те се разпределят както следва: шеста сесия – 10 и седма сесия – 18. Изказванията и декларациите изразяват позицията на БСП в Народното събрание относно следните основни области: 1. Дейността на правителството и резултатите от управлението: – по икономическата политика на правителството; – по неспособността да се неутрализират проявите на организираната престъпност; – по подмяната на кандидатурата за генерален секретар на ООН; – по Постановление № 208 на МС за трайно заселване на бежанци и неадекватната политика на правителството по темата „бежанци”; – по измененията в Изборния кодекс, приети от мнозинството непосредствено преди президентските избори. 2. Основни въпроси на социалното развитие, здравеопазването и образованието: – по демографска криза и нейното задълбочаване; – по хаоса в здравеопазването, предизвикан от опита за реформи; – по антисоциална политика на правителството; – за негативните резултати от матурите и кризата в средното образование, предизвикана от приетия нов Закон за предучилищното и училищното образование. 3. За степента на усвояване на европейските средства: – по оперативните програми от двата периода – изминалия – 2007-2013 и новия – 2014–2020 г.; – по критичното усвояване на средства от новия период 2014–2020 г.; – по писмото на ЕК и заключенията от Доклада на сертифициращия орган по отношение на ДФ „Земеделие“; – по Решението на Арбитражния съд при Международната търговска палата в Женева по казуса АЕЦ „Белене“. 4. Изказвания по повод бележити дати и годишнини: 24 май – Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура; 25-годишнината от приемането на Конституцията на Република България; 70-годишнината от произвеждането на допитване до народа за премахване на монархията и за обявяване на България за република; 72-годишнината от 9 септември 1944 г. V. Медийна дейност на парламентарната група Парламентарната група се стремеше със своите медийни изяви да показва своята опозиционност като единствена алтернатива на днешното управление. Освен представяне на нашите законодателни инициативи и проекти за решения, изключително внимание бе отделено за показване истинската същност на сегашното управление – корупция, злоупотреби с власт, скандални назначения и нагласени обществени поръчки. Бързо и категорично реагирахме при извършената от Министерски съвет смяна на кандидатурата на Ирина Бокова с тази на Кристалина Георгиева за генерален секретар на ООН. Изнесохме данни за злоупотреба с държавна собственост в София (продажбата на т.нар. „Царски конюшни“). Следствие на това бе отстранен областния управител на София, а министри от правителството се обясняваха как са съгласували тази продажба. Противопоставихме се на концесионирането на националното летище София и в резултат на това процедурата бе отложена във времето. Оповестихме данни и факти как се разпределят парите за стрителство на магистрали и пътища. Практиката да се заобикаля закона за обществени поръчки. Кои фирми са се облагодетелствали и концентрирали финансов ресурс. Започна разследване на прокуратурата по темата след подадения от нас сигнал за злоупотреби. Показахме редица нарушения и слабости при усвояването на европейските средства по оперативните програми. След изборите и подадената оставка от правителството много остро се противопоствихме на опита редица големи и значими обществени процедури да бъдат ударно приключени. Концесионирането на морските ни плажове за 20 години, концесията на интермодалния терминал в Пловдив, обществената поръчка за изграждане на тол-системата. Разкрихме публично конкретни опити да се кадрува в редица министерства и държавни предприятия. Показахме как непрозрачно и без ясни критерии се предоставят финансови средства на общини упрвлявани от ГЕРБ. Голямата ни цел бе да покажем защо правителството на Борисов иска да остане по-дълго на власт. Политическата инициатива беше иззета от ПГ БСП Лява България, което принуди ГЕРБ да влязат в обяснителен режим. Показахме несъстоятелността на това мнозинство и правителство да стои на власт само и единствено заради сделки и облаги. Опитвахме се непрекъснато да доказваме, че единствената принципна и последователна опозиция и алтернатива на сегашното управление е БСП. Отчетът на ПГ на БСП лява България е изготвен въз основа на статистически данни и анализа за дейността на парламентарната група дава основание да се даде положителна оценка за работата й в периода м. май 2016 г. – м. декември 2016 г. 16 януари 2017 г.