Позиция

Вчера в Комисията по транспорт и туризъм на ЕП се проведе гласуване по предложените от ЕК нови правила за международните автобусни превози на пътници. С приетите решения на практика затворихме вратата пред пълната либерализация на пазара на автобусни превози. Приетите изменения ще гарантират правата на превозвачите – както по отношение на международните превози, така и при вътрешните редовни превози. Така превозвач, който няма регистрация в България, ще следва да подаде заявление за достъп до пазара до регулаторния орган в България. Когато се иска разрешение за международен превоз на пътници, във всички случаи регулаторният орган ще може да отказва този достъп, в случай че по същия или алтернативен маршрут има вече сключен договор за обществен превоз на пътници. Същото основание за отказ ще може да се използва и когато се иска достъп до вътрешния пазар за превоз на пътници над 100 километра.

За вътрешните редовни превози до 100 километра отказът за достъп до пазара ще може да бъде постановен, когато на базата на обективен икономически анализ се установи, че поисканият достъп за новата услуга би нарушила икономическото равновесие на договор за обществена услуга.
Като допълнителни гаранция за недопускане на нелоялна конкуренция бяха приети текстове, чрез които се изисква, след даването на разрешение за достъп и преди започване на осъществяване на услугата, превозвачът да има задължението да се регистрира в държавата членка преди започване на осъществяване на дейността. Гореизброените изисквания ще бъдат задължителни и по отношение на каботажните превози, т.е. за да се осъществява каботаж, ще е необходимо разрешение от страна на регулаторния орган и регистрация в държавата членка на установяване.
Нашите предложения не срещнаха подкрепа единствено по отношение на статута на регулаторния орган, който настоявахме да бъде компетентният орган, който и към настоящия момент осигурява функционирането на пазара на автобусните превози. Искахме да избегнем допълнителните бюрократични разходи по създаването на нов регулаторен орган, но в крайна сметка мнозинството реши той да бъде независим орган. Оттук нататък предстои така приетите текстове да бъдат поставени за гласуване в пленарна зала, евентуално през месец февруари. Към настоящия момент предложението на ЕК не е разглеждано от Съвета и няма приета негова позиция, което означава, че в рамките на този мандат няма да се стигне до междуинституционални преговори (триалог).