ПОЗИЦИЯ на ОбС на БСП Бургас

Въпросът за опазване на околната среда, и в частност чистотата на атмосферния въздух, е основен регионален и глобален въпрос, който изисква сериозен дебат.

С разпоредбата на чл. 79 от ЗООС е вменено задължение на кметовете да разработват Програма за опазване на околната среда за съответната община в съответствие с указанията на Министъра на околната среда и водите за период не по-малък от 3 години.

Програмите се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, като за целта кметът е длъжен ежегодно да внася отчет за изпълнение на програмата и в случай на необходимост да прави предложение за допълването й и актуализирането й.

ОбС на БСП – Бургас не подкрепя провеждане на референдум за замърсяването на атмосферния въздух с така поставените въпроси. Считаме, че така формулирани, те не решават нито един от проблемите с чистотата на въздуха в нашият град, както и няма да доведат до пряк резултат.

За да се предприемат реални действия, които ще решат проблемите свързани с притесненията на бургаските граждани, е необходимо:

Общинският съвет на Община Бургас, със свои решения, да изиска от общинската администрация:

  1. Отчет за изпълнение на задълженията за осъществяване на контрол и за управление на дейностите, свързани с осигуряването на чистотата на атмосферния въздух на територията на общината, като акцентът се постави на резултатите.
  2. Да проучи възможностите за диференцирано независимо измерване на ФПЧ /фини прахови частици/ за установяване на количеството на земния прах във въздуха и влиянието на състоянието на уличните и тротоарните настилки за запрашеността на същия.
  3. Да информира периодично гражданите на общината за състоянието на околната среда.