MEP Georgi PIRINSKI during CONT Committee meeting

Днес след представянето на Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г., в Европейския парламент бе обсъден Доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2016 г. От името на Групата на социалистите и демократите евродепутатът Георги Пирински подчерта, че в светлината на съкратените разходи за кохезия по проекта за МФР, отговорността на Банката рязко се повишава по отношение на кохезионната политика и то на първо място в сферата на социалните инвестиции. За отчетната 2016 г. по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции делът на социалния сектор е едва 4% от общия обем, а по линия на Банката като цяло – по-малко от 6%.

Пирински изтъкна, че Банката е длъжна своевременно да разработи и предложи нови типове финансови инструменти, които да осигурят мобилизирането на необходимите ресурси за инвестиции преди всичко в човешки капитал, здравеопазване, култура и други социални сфери. Необходимостта от такъв приоритет в дейността на Банката се диктува и от нуждата да се осигури реално изпълнение на Европейския стълб на социалните права, както и да се противодейства на растящите неравенства и бедност, като при това се постигне необходимото географско пренасочване на инвестициите към крайно нуждаещите се страни и райони. В заключение Пирински отбеляза, че без мащабни социални инвестиции бъдещето на европейския проект се очертава като твърде проблематично.