Евродепутатът Георги Пирински, в качеството си на докладчик в сянка на Групата на социалистите и демократите, взе участие днес в обсъждането на проектостановището на Комисията по регионално развитие на ЕП относно Годишния обзор на растежа за 2018 г.  – първи етап в ежегодната процедура на т.нар. Европейски семестър, при който държавите членки представят на Европейската комисия (ЕК) своите бюджетни програми и проекти за структурни реформи за предстоящия едногодишен период.

В изказването си Пирински подчерта, че отразената и в тазгодишния Обзор досега следвана икономическа и кохезионна политика въобще не решава множеството проблеми, свързани с растящите неравенства в Европейския съюз, застрашаващи самото му бъдеще. Налаганата от ЕК политика на  резки бюджетните ограничения в съчетание с т.нар. структурни реформи всъщност задълбочи проблема за преодоляване на тези неравенствата в Съюза. Ето защо е наложително още тазгодишния Семестър да претърпи качествена промяна, като в това число в пълна степен отрази и приоритетите на Европейския стълб за социални права.

По-конкретно, според Пирински, това означава да се гарантира приоритет на публичните инвестиции, с цел на практика да се осигури преодоляване на растящата бедност и социално изключване, преди всичко в най-изоставащите региони. Наложително е също да се постигне ускорено повишаване на заплатите и доходите като основен фактор за това по-високите темпове на растеж да се съчетават с осезаемо повишаване на жизненото равнище на голямото мнозинство граждани на всички държави членки на Европейския съюз.